Kovos su terorizmu klausimus spręs operatyviau
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ap­ta­rė pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo si­tua­ci­ją Eu­ro­po­je ir mū­sų ša­ly­je po te­ro­ro ak­tų Par­yžiu­je. 

Kal­bė­ta apie Lie­tu­vos in­dė­lį ko­vo­jant su te­ro­riz­mu, ap­tar­ti kon­kre­tūs ne­ati­dė­lio­ti žings­niai sau­gu­mui už­ti­krin­ti, su­da­ry­tas aiš­kus pla­nas, kaip su­stip­rin­ti sau­gu­mo pa­dė­tį mū­sų ša­ly­je. Taip pat ap­tar­tas pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo klau­si­mas, ku­ris po te­ro­ro iš­puo­lių ta­po dar jau­tres­nis, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas dar kar­tą pa­brė­žė, kas Lie­tu­va griež­tai smer­kia sa­vait­ga­lį įvyk­dy­tus te­ro­ro ak­tus Par­yžiu­je. „So­li­da­ri­zuo­ja­mės su Pra­ncū­zi­ja, esa­me su­krės­ti, bet kar­tu su vi­sa Eu­ro­pa par­eiš­kia­me, kad ne­sa­me įbau­gin­ti – im­ama­si vi­sų rei­kia­mų prie­mo­nių, kad bū­tų už­ti­krin­tas sau­gu­mas ša­ly­je, o ko­va su te­ro­riz­mu tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je tik su­stip­rė­tų“, – sa­kė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Pa­sak Lie­tu­vo­je te­ro­riz­mo pre­ven­ci­ją koor­di­nuo­jan­čio VSD va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio, at­ku­ria­mas ko­vos su te­ro­riz­mu pa­da­li­nys, ren­ka­mi par­ei­gū­nai.

Pa­si­ta­ri­me taip pat pa­ves­ta ko­vą su te­ro­riz­mu koor­di­nuo­ti Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­tui prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, ati­tin­ka­mai per­žiū­rint šio ko­mi­te­to funk­ci­jas, at­sa­ko­my­bę ir kom­pe­ten­ci­ją. To­kiu bū­du veiks­mai, sie­kiant už­ti­krin­ti sau­gu­mą, bus at­lie­ka­mi ope­ra­ty­viau.

Taip pat nu­tar­ta įpa­rei­go­ti sau­gos tar­ny­bas, už­ti­kri­nan­čias ob­jek­tų sau­gu­mą, ste­bė­ti įtar­ti­nai be­siel­gian­čius as­me­nis, ne­del­siant in­for­muo­ti spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. Sau­gos tar­ny­bos, sau­gan­čios ma­si­nius ren­gi­nius, pri­va­lės su­griež­tin­ti as­me­nų pa­ti­krą, kad ne­bū­tų įsi­ne­ša­mi gink­lai ir ki­tos prie­mo­nės, ga­lin­čios kel­ti pa­vo­jų.

Pa­siū­ly­ta ap­jung­ti vaiz­do ka­me­rų tink­lo, įreng­tų ste­bė­ti vie­šą­ją tvar­ką, rim­tį ir sau­gu­mą, duo­me­nų ste­bė­ji­mą, ana­li­zę ir, esant po­rei­kiui, rea­ga­vi­mą dėl pa­si­ro­džiu­sių įtar­ti­nų as­me­nų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis in­for­ma­vo, kad Lie­tu­vos vi­daus ir iš­orės sie­nų kon­tro­lė su­stip­rin­ta, kon­tro­lės pos­tuo­se dir­ba di­des­nės pa­jė­gos, at­lie­ka­mi ti­kri­ni­mai. Pa­sak mi­nis­tro, jau da­bar yra įves­ta pa­di­din­ta par­ei­gū­nų rea­ga­vi­mo par­eng­tis, vyk­do­mi ste­bė­ji­mai, kei­čia­ma­si in­for­ma­ci­ja su tarp­tau­ti­niais par­tne­riais ins­ti­tu­ci­jų ly­giu.

Kal­bė­da­mas apie te­ro­ris­tų at­vy­ki­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ap­si­me­tus pa­bė­gė­liais, ver­si­jas, Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad kai ku­rios jų dar iki ga­lo ne­pag­rįs­tos. „Ta­čiau no­riu už­ti­krin­ti, kad im­ama­si vi­sų prie­mo­nių, kad į Lie­tu­vą, vyk­dant pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą, ne­pa­teks nė vie­nas as­muo, tu­rin­tis bent men­kiau­sių ne­aiš­ku­mų sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jo­je ar do­ku­men­tuo­se. Į Lie­tu­vą bus per­ke­lia­mos tik ka­ro pa­bė­gė­lio sta­tu­są tu­rin­čios šei­mos, bus at­lie­ka­ma griež­ta per­ke­lia­mų as­me­nų pa­ti­kra ir kon­tro­lė“, – pa­brė­žė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.