Kovos su eilėmis poliklinikose
Sos­ti­nės po­lik­li­ni­ko­se pas šei­mos gy­dy­to­jus kai ku­riems pa­cien­tams sa­vo ei­lės ten­ka lauk­ti iki dvie­jų sa­vai­čių, spe­cia­lis­tai kar­tais ga­li pri­im­ti tik po ke­lių mė­ne­sių. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ža­da keis­ti to­kią tvar­ką, ra­gin­da­ma pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas įsi­pa­rei­go­ti trum­pin­ti pa­cien­tų ei­les.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas skel­bia ofi­cia­liai iš sos­ti­nės po­lik­li­ni­kų su­rink­tus duo­me­nis. Vien ba­lan­džio – ge­gu­žės mė­ne­siais Vil­niaus An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ko­je apie 40 pro­cen­tų šei­mos gy­dy­to­jų už­si­ra­šiu­sius pa­cien­tus ga­li pri­im­ti tik po 7 die­nų, 10 pro­cen­tų – per dvi sa­vai­tes ir il­giau. Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­ko­je pas 65 pro­cen­tus šei­mos gy­dy­to­jų ei­lė­je ga­li tek­ti lauk­ti 7 die­nas, pas 15-ką pro­cen­tų – dvi sa­vai­tes ir il­giau. Cen­tro po­lik­li­ni­ko­je maž­daug pu­sė šei­mos gy­dy­to­jų ga­li už­si­ra­šius pri­im­ti tik po 7 die­nų, 10 pro­cen­tų – po ke­lių sa­vai­čių.

Dar su­nkiau vil­nie­čiams pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ko­je ei­lė pas kar­dio­lo­gą - 60 ir dau­giau die­nų, pas ne­uro­lo­gą ten­ka lauk­ti nuo 25 iki 59 die­nų. Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­ko­je ei­lė­je pas kar­dio­lo­gą lau­kia­ma 25-59 die­nas, tiek pat – ir pas ne­uro­lo­gą. Cen­tro po­lik­li­ni­ko­je kar­dio­lo­go kon­sul­ta­ci­jų ten­ka lauk­ti 60 ir dau­giau, ne­uro­lo­go - 26-59 die­nas.

Įstai­gos nepersistengia

„Si­tua­ci­ja to­kia: už­si­ra­šai pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, lau­ki sa­vai­tę ar dvi, tuo­met ta­ve nu­krei­pia an­tri­nio ly­gio kon­sul­ta­ci­jai pas kon­kre­tų spe­cia­lis­tą. Pa­lau­kęs mė­ne­sį ar il­giau, gau­ni pa­slau­gą: tai yra, ta­ve ap­žiū­ri, pa­sa­ko, kas tau yra ir kaip gy­dy­tis ir t.t. Ko­dėl taip yra? Pi­ni­gus po­lik­li­ni­kos gau­na už "pri­si­ra­šiu­sius" pa­cien­tus. Tai yra, kuo dau­giau žmo­nių pri­si­ra­šo, tuo dau­giau pi­ni­gų įstai­gai ten­ka. Ei­lių il­gis gau­na­moms pa­ja­moms įta­kos ne­tu­ri. An­tri­nia­me lyg­me­ny­je jau mo­ka­ma už su­teik­tas pa­slau­gas/­kon­sul­ta­ci­jas, bet... jų skai­čius yra ri­bo­tas, tai yra, Te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa su­tei­kia kon­kre­čias kvo­tas. To­dėl per­sis­teng­ti taip nė­ra pra­smės. Iš­nau­do­si kvo­tą per 6 mė­ne­sius, o kas po to? Teik­si pa­slau­gas sa­vo ri­zi­ka, nes Li­go­nių ka­sos jų ga­li ir ne­ap­mo­kė­ti“, - kal­bė­jo G. Pa­luc­kas.

Vil­niaus vi­ce­me­ras šio­je si­tua­ci­jo­je įžvel­gia anks­tes­nės sos­ti­nės ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­los trū­ku­mus. „Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kaip stei­gė­ja, po­lik­li­ni­koms su­for­mu­luo­to­se už­duo­ty­se iki šiol ne­ak­cen­ta­vo ko­ky­bi­nio ro­dik­lio – per kiek lai­ko įstai­ga tu­ri ap­tar­nau­ti pri­si­ra­šiu­sius gy­ven­to­jus. Už tai, kad fi­nan­sa­vi­mo sis­te­ma vei­kia taip, jog pa­čiai įstai­gai nė­ra di­de­lio skir­tu­mo, grei­čiau ar lė­čiau ap­tar­naus pa­cien­tą, at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­siim­ti ir stei­gė­jas. Ži­no­ma, men­ka pa­slap­tis, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos yra la­bai sa­va­ran­kiš­kos, nes sa­vi­val­dy­bė fi­nan­siš­kai prie jų veik­los ne­pri­si­de­da – lė­šos skirs­to­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do. To­dėl tiek sa­vi­val­dy­bės, kaip stei­gė­jo, tiek įstai­gų san­ty­kis kar­tais ga­li pa­si­ro­dy­ti esan­tis no­mi­na­lus: po­lik­li­ni­ka vei­kia, fi­nan­sa­vi­mą gau­na, o mies­tas tar­si ir ne­tu­ri mo­ra­li­nės tei­sės kiš­tis į pro­ce­są. Iš tie­sų sa­vi­val­dy­bė ga­li ir pri­va­lo nu­veik­ti ge­ro­kai dau­giau: for­mu­luo­da­ma įstai­goms tiks­lus ir už­da­vi­nius, tu­ri kel­ti ne tik for­ma­liuo­sius, at­ei­nan­čius iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, bet ir ko­ky­bi­nius, ko tik­si Vil­niaus gy­ven­to­jai“, - aiš­ki­no jis.

No­ri kon­tro­liuo­ti viską

Pa­sak G. Pa­luc­ko, sos­ti­nės po­lik­li­ni­kų va­do­vai, su ku­riais jam te­ko bend­rau­ti, siū­lo­mas per­mai­nas ver­ti­na ge­ra­no­riš­kai. Ru­de­niop, par­en­gę 2015-2020 me­tų Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos veik­los Vil­niaus mies­to te­ri­to­ri­jo­je stra­te­gi­ją, sos­ti­nės va­do­vai ža­da kreip­tis ir į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, siū­ly­da­mi ap­tar­ti po­lik­li­ni­kų san­ty­kius su Li­go­nių ka­so­mis, kai ku­riuos mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mus, gal būt ir kai ku­rių tei­sės ak­tų tai­ky­mą.

„Mes no­ri­me koor­di­nuo­ti vi­sų – ir sa­vi­val­dy­bės įsteig­tų, ir mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių - Vil­niaus mies­te vei­kian­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­lą, pa­cien­tų srau­tus, dieg­ti di­des­nę pa­slau­gų tei­ki­mo spe­cia­li­za­ci­ją ir pa­na­šiai. Tai da­ro­me no­rė­da­mi, kad pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos efek­ty­viau, kai­nuo­tų jei ne ma­žiau, tai bent tiek pat, o ko­ky­bė ir ap­tar­na­vi­mo ter­mi­nai tap­tų pri­im­te­nes­ni“, - tvir­ti­no jis.

Su­sta­ba­rė­ju­si sistema

Pa­sak Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) vi­ce­pir­mi­nin­ko An­ta­no Ma­tu­lo, il­gos ei­lės pas pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gy­dy­to­jus ker­ta­si su ga­lio­jan­čiu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu, ku­ria­me aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad bū­ti­no­ji pa­gal­ba pa­cien­tui tu­ri bū­ti su­tei­kia­ma ne­del­siant, pas šei­mos gy­dy­to­ją žmo­gus tu­rė­tų pa­teik­ti per tris dar­bo die­nas.

„Ta­čiau si­tua­ci­ja su šei­moms gy­dy­to­jais pra­sta vi­so­je Lie­tu­vo­je, o pro­vin­ci­jo­je – ypač su­dė­tin­ga. Pa­sta­ruo­ju me­tu te­ko lan­ky­tis ke­lio­se ra­jo­nų am­bu­la­to­ri­jo­se – jo­se gy­dy­to­jas pa­cien­tus pri­ima kar­tą per sa­vai­tę, nes ma­siš­kai trūks­ta spe­cia­lis­tų. Dir­bant svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui, ši prob­le­ma bu­vo ke­lia­ma, bet ne­spren­džia­ma, si­tua­ci­ja pa­kan­ka­mai pra­sta iki šiol“, - kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

A.Ma­tu­lo ma­ny­mu, įta­kos to­kiai pa­dė­čiai tu­ri ne­lanks­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma.

„Ki­to­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, ap­mo­kė­ji­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms sis­te­ma kei­čia­ma kas ke­le­ri me­tai, nes yra ma­no­ma, kad prie vie­no ar ki­to bū­do įstai­gų ad­mi­nis­tra­ci­ja pa­laips­niui pri­si­tai­ko, ras­da­mi bū­dų, kaip gau­ti lė­šas, ne­spren­džiant prob­le­mos. Aki­vaiz­du, kad mū­sų sis­te­ma, kai pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gai ap­mo­ka­ma už pri­si­ra­šiu­sį pa­cien­tą ar­ba spe­cia­lis­tui – tik už kas ke­lin­tą kon­sul­ta­ci­ją, yra pa­se­nu­si ir ne­efek­ty­vi. Ma­no ma­ny­mu, tu­ri bū­ti su­kur­ta to­kia ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma, kad įstai­ga bū­tų ska­ti­na­ma pa­cien­tą pri­im­ti kuo grei­čiau, be to, ir pa­čios po­lik­li­ni­kos tu­rė­tų pa­tvir­tin­tą to­kią at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mų tvar­ką, kad gy­dy­to­jas, ku­ris dau­giau dir­ba, ir už­dirb­tų dau­giau, nes da­bar, ne pa­slap­tis, net daug dir­ban­tys me­di­kai dėl to ženk­les­nio pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mo ne­jau­čia“, - įsi­ti­ki­nęs Sei­mo SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas.