Kovoje už nepriklausomybę neįgaliais tapę žmonės turėtų būti laidojami valstybės lėšomis
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­riuo siū­lo­ma, kad ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, pri­pa­žin­ti ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais (iki 2005 m. lie­pos 1 d. – in­va­li­dais) dėl 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bū­tų lai­do­ja­mi vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Kaip ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai, Sei­mui pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, tam bū­tų ski­ria­ma vien­kar­ti­nė 40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio (1520 eu­rų) pa­šal­pa, ku­rią iš­mo­kė­tų mi­ru­sio ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jo bu­vu­sios dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Šiuo me­tu vals­ty­bės lė­šo­mis lai­do­ja­mi už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ję pa­sip­rie­ši­ni­mo 1940–1990 me­tų oku­pa­ci­joms da­ly­viai-ka­riai sa­va­no­riai, Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, taip pat ka­riai, ku­rie ti­kro­sios tar­ny­bos me­tu žu­vo (mi­rė) dėl prie­žas­čių, su­si­ju­sių su ka­ri­ne tar­ny­ba ar ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, bei žy­mūs Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jai.

Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, nu­ken­tė­ję nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos ir dėl to pri­pa­žin­ti ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais, gin­da­mi Lie­tu­vos lais­vę nu­ken­tė­jo pra­ras­da­mi svei­ka­tą, jiems bu­vo pa­da­ry­ta ne­grįž­ta­ma ža­la ir dėl to jie pra­ra­do da­lį dar­bin­gu­mo, to­dėl tiks­lin­ga šią par­amą skir­ti ir jiems. To­kių žmo­nių šiuo me­tu yra dau­giau kaip šim­tas.