Kovoja dėl stogo virš galvos
Ge­gu­žės 4–6 die­no­mis vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas (TB) vie­šuo­se auk­cio­nuo­se par­da­vi­nė­ja be­veik pus­šim­tį bu­tų Vil­niu­je ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se, nors juo­se iki šiol gy­ve­na at­sar­gos ka­rių – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų – šei­mos.

Skir­da­ma tar­ny­bi­nius bu­tus ka­riš­kių šei­moms prieš dau­giau kaip du de­šimt­me­čius vals­ty­bė ga­ran­ta­vo, kad pa­si­bai­gus tar­ny­bai jie ga­lės lik­ti gy­ven­ti. Ta­čiau šio­mis die­no­mis ne vie­na de­šim­tis da­bar jau at­sar­gos ka­rių dėl bu­tų, ku­riuo­se gy­ve­na apie po­rą de­šimt­me­čių, pri­vers­ti kau­tis auk­cio­ne, o pra­lai­mė­ju­sie­ji tu­rės iš­si­kraus­ty­ti iš na­mų.

Tuo pa­si­pik­ti­nę į at­sar­gą iš­ėję ka­riš­kiai ir juos pa­lai­kan­tys žmo­nės va­kar sos­ti­nė­je, Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, prie Vy­riau­sy­bės, su­ren­gė pi­ke­tą. An­tras pi­ke­tas, ku­ria­me bus reiš­kia­mas pa­si­pik­ti­ni­mas ir dėl tar­nau­jan­čių, ir dėl į at­sar­gą iš­ėju­sių ka­rių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ma­ži­ni­mo, šian­dien ren­gia­mas prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM), o ry­toj – prie pre­zi­den­tū­ros.

Pa­si­ju­to apgauti

Grės­mė at­si­dur­ti gat­vė­je po de­šimt­me­čių tar­ny­bos Lie­tu­vai yra ki­lu­si maž­daug 100 at­sar­gos ka­rių, dau­giau­sia ka­ri­nin­kų – Ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų. TB jau ku­ris lai­kas par­da­vi­nė­ja KAM jam per­duo­tus bu­tus, ku­rių dau­ge­ly­je vis dar glau­džia­si at­sar­gos ka­riai. Gy­ven­to­jams nu­ro­do­ma iš­si­kraus­ty­ti, o anks­čiau įsta­ty­mais jiems ga­ran­tuo­tą pa­sto­gę da­bar jau iš­si­pirk­ti bend­ra tvar­ka rin­kos kai­no­mis.

Šian­dien toks pat li­ki­mas lau­kia ir dvie­jų kam­ba­rių bu­to Vil­niu­je, Jo­no Kai­riūkš­čio gat­vė­je, ku­ria­me gy­ve­na Ro­mo Ur­bo­na­vi­čiaus šei­ma. At­sar­gos ka­ri­nin­kas va­kar sa­kė nu­ma­tęs da­ly­vau­ti auk­cio­ne, nors bu­tas, ku­ria­me gy­ve­na su šei­ma, įver­tin­tas pra­di­ne Ur­bo­na­vi­čiams ga­na ne­men­ka su­ma – 39 tūkst. eu­rų. At­sar­gos ka­ri­nin­ko šei­ma, au­gi­nan­ti ir ne­pil­na­me­čius vai­kus, ki­tos ga­li­my­bės iš­sau­go­ti gy­ve­na­mą­jį būs­tą pa­pras­čiau­siai ne­tu­ri. Iš­si­kel­ti ki­tur – taip pat. „Ban­dė­me įvai­rius bū­dus. Sie­kė­me, kad auk­cio­nas bū­tų ati­dė­tas, t. y. nu­kel­tas vė­les­niam lai­kui. Ra­šė­me net pre­zi­den­tei, ta­čiau vis­kas vel­tui“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo R. Ur­bo­na­vi­čius.

Pa­sak jo, ti­ki­my­bė, kad pa­vyks lai­mė­ti, su­nkiai nu­spė­ja­ma. Pa­vyz­džiui, Ur­bo­na­vi­čių kai­my­nui iš­si­pirk­ti bu­tą pa­vy­ko tik ta­da, kai kai­ną nuo 39 tūkst. pa­ki­lo iki 41 tūkst. eu­rų. To­kią pi­ni­gų su­mą su­rink­ti į at­sar­gą iš­ėju­siems ka­riams yra ga­na su­dė­tin­ga. „Ta­čiau len­da­me į sko­las ir ban­do­me iš­si­pirk­ti na­mus, nes ki­taip bū­si­me iš­mes­ti į gat­vę“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Trūks­ta po­li­ti­nės valios

Pro­tes­tuo­jan­čių at­sar­gos ka­rių at­sto­vai va­kar bu­vo su­si­ti­kę su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, TB at­sto­vais. Kaip LŽ sa­kė VšĮ Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vas Lai­mo­nas Ja­kas, vie­na iš opiau­sių su­si­ti­ki­me gvil­den­tų te­mų – at­sar­gos ka­rių bu­tų auk­cio­nai. De­ja, su­si­tar­ti, kad jau vyks­tan­tys bu­vu­sių tar­ny­bi­nių bu­tų auk­cio­nai bū­tų su­stab­dy­ti ar bent jau ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui, ne­pa­vy­ko. „TB at­sto­vai pa­aiš­ki­no, kad jie yra pri­vers­ti vyk­dy­ti auk­cio­nus, nes iš KAM yra pe­rė­mę tur­tą, ku­rį da­bar pri­va­lo par­duo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no L. Ja­kas. Jis pa­brė­žė, kad KAM yra nu­si­tei­ku­si prieš auk­cio­nų stab­dy­mą ir bu­tų su gy­ven­to­jais par­da­vi­mo ati­dė­ti ne­ke­ti­na.

Laimonas Jakas.

Per šias tris die­nas TB yra pa­skel­bęs 47 bu­tų, ku­riuo­se gy­ve­na ka­riš­kių šei­mos, auk­cio­nus. No­rą juo­se da­ly­vau­ti ir įsi­gy­ti bu­tus, be at­sar­gos ka­riš­kių, yra par­eiš­kę dar 116 as­me­nų. Pra­di­nė bu­tų par­da­vi­mo kai­na – 39–49 tūkst. eu­rų. To­dėl di­de­lė ti­ki­my­bė, kad bu­tai ati­teks dau­giau pi­ni­gų tu­rin­tiems pir­kė­jams, o ka­riuo­me­nės kū­rė­jų šei­mos bus pri­vers­tos iš­si­kraus­ty­ti.

„Ket­vir­ta­die­nį iš ry­to su­si­tik­si­me su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku ir ban­dy­si­me dar kar­tą kal­bė­tis, ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­gel­bė­ti par­duo­da­muo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­čioms at­sar­gos ka­rių šei­moms“, – sa­kė L. Ja­kas, bet čia pat pri­si­pa­ži­no ne­be­de­dan­tis daug vil­čių į šį su­si­ti­ki­mą. Juk, anot jo, KAM nuo šios prob­le­mos spren­di­mo tie­siog „nu­sip­lo­vė“ per­da­vu­si bu­tus TB. Tad da­bar vis­kas šios ins­ti­tu­ci­jos ir Vy­riau­sy­bės ran­ko­se.

L. Ja­kas tei­gė, kad bus sie­kia­ma li­ku­sius ne­par­duo­tus bu­tus, ku­rie prieš be­veik po­rą de­šimt­me­čių bu­vo skir­ti ka­riš­kiams kaip tar­ny­bi­niai bu­tai, ga­ran­tuo­jant, jog ir iš­ėję į at­sar­gą ga­lės juo­se gy­ven­ti, vėl grą­žin­ti KAM. Ta­čiau to­kiam žings­niui tu­ri ryž­tis Vy­riau­sy­bė. „Tech­ni­nių prob­le­mų stab­dy­ti auk­cio­nus nė­ra, te­rei­kia po­li­ti­nės va­lios“, – ti­ki­no VšĮ Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vas.

Tei­se į tar­ny­bi­nius bu­tus pa­si­nau­do­jo 1000 karių

Ga­ran­ti­ja, kad bai­gę tar­ny­bą ga­lės to­liau gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams su­teik­ta 1992 me­tais pri­im­tu ir iki 2001-ųjų ga­lio­ju­siu Ci­vi­li­niu ko­dek­su. Jis nu­ma­tė tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mi­nin­ko, iš­ėju­sio į se­nat­vės pen­si­ją, tei­sę bū­ti iš­kel­din­tam iš tar­ny­bi­nių pa­tal­pų tik jam su­tei­kiant ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą.

Ta­čiau 2012 me­tais Sei­mui pri­ėmus Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo (KA­SOK­TĮ) pa­tai­sas, tar­ny­bi­nių bu­tų bu­vo at­si­sa­ky­ta. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Vai­do­tas Lin­kus, vi­siems to pa­gei­dau­jan­tiems ka­riams ne­bu­vo ga­li­my­bės su­teik­ti to­kio po­bū­džio so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos. Tad di­džio­ji da­lis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­ny­bi­nių bu­tų per­duo­ta ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. „Per­da­vus tar­ny­bi­nius bu­tus Tur­to ban­kui, da­lį tar­ny­bi­nių bu­tų jau įsi­gi­jo juo­se gy­ve­nan­tys as­me­nys per ban­ko skel­bia­mus auk­cio­nus. Šiuo me­tu li­ko ne itin daug Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų, jų gi­mi­nai­čių ar bu­vu­sių su­tuok­ti­nių, ku­riems yra su­da­ry­tos ga­li­my­bės gy­ven­ti šiuo­se bu­tuo­se iki pat jų par­da­vi­mo auk­cio­ne, ku­ria­me jie taip pat ga­li da­ly­vau­ti“, – tei­gė V. Lin­kus.

Pa­sak jo, tar­ny­bi­niai bu­tai bu­vo ski­ria­mi tar­nau­jan­tiems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Šia so­cia­li­ne ga­ran­ti­ja pa­si­nau­do­jo apie 1000 ka­rių. Esą ab­so­liu­ti dau­gu­ma ka­rių bai­gę tar­ny­bą pa­li­ko tar­ny­bi­nius bu­tus nau­do­tis ki­tiems tar­nau­jan­tiems ka­riams ir tik da­lis bai­gu­sių­jų tar­ny­bą iš tar­ny­bi­nių bu­tų ne­iš­si­kė­lė ar­ba juos už­lei­do sa­vo ar­ti­mie­siems.

Siū­lo nesitaikstyti

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ va­kar tei­gė, kad KAM po­zi­ci­jos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų at­žvil­giu ne­ga­li­ma va­din­ti są­ži­nin­ga. Anot jo, šiuo me­tu kaip tik ren­gia­mos, de­ri­na­mos ir ne­tru­kus bus re­gis­truo­tos KA­SOK­TĮ pa­tai­sos, su­da­ry­sian­čios ga­li­my­bę šiems nu­si­pel­niu­siems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei žmo­nėms lik­ti gy­ven­ti tuo­se būs­tuo­se, ku­riuos jie yra ga­vę kaip tar­ny­bi­nius bu­tus.

„Kol šios pa­tai­sos ne­priim­tos Sei­me, ma­nau, yra vie­nin­te­lis ke­lias – stab­dy­ti pa­skelb­tus auk­cio­nus. Ta­čiau tai ga­li pa­da­ry­ti tik teis­mas, į ku­rį tu­rė­tų kreip­tis šiuo me­tu mi­nė­tuo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės“, – pa­ta­rė NSGK pir­mi­nin­kas.