Kovo mėnesį emigravusiųjų buvo mažiau
Ofi­cia­lios emig­ra­ci­jos tem­pas šių me­tų ko­vo mė­ne­sį šiek tiek su­lė­tė­jo, bet iš­lie­ka di­des­nis nei per­nai, ro­do sta­tis­ti­ka.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ko­vo mė­ne­sį iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 4607 žmo­nės – tai 2288-ais emig­ran­tais ma­žiau nei va­sa­rį, bet 1129-ais dau­giau nei per­nai ko­vo mė­ne­sį.

Ko­vo mė­ne­sį į Lie­tu­vą im­ig­ra­vo 1790 žmo­nių.

Per­nai dėl emig­ra­ci­jos į Va­ka­rų Eu­ro­pą Lie­tu­va ne­te­ko apie 30 tūkst. gy­ven­to­jų, o šių me­tų pra­džio­je už­fik­suo­tas dar di­des­nis dek­la­ruo­tos emig­ra­ci­jos pa­grei­tis. Kai ku­rie eks­per­tai tai va­di­na lai­ki­na ten­den­ci­ja, nes da­lis emig­ran­tų ga­lė­jo su­skub­ti dek­la­ruo­ti iš­vy­ki­mą, kad iš­veng­tų prie­vo­lės mo­kė­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tį, ki­ti gal­būt sku­bė­jo į Bri­ta­ni­ją iki pra­si­de­dant de­ry­boms dėl jos pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

Apk­lau­sų duo­me­ni­mis, dau­gu­ma emig­ran­tų iš Lie­tu­vos į Va­ka­rų Eu­ro­pą iš­vyks­ta dėl di­des­nių al­gų, kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad emig­ra­ci­ją ga­li ska­tin­ti ir di­de­lė pa­ja­mų ne­ly­gy­bė.

Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu ša­lies ūkiui emig­ra­ci­ja ga­li bū­ti nau­din­ga dėl iš­vy­ku­sių­jų at­siun­čia­mų pi­ni­gų ir ne­dar­bo ly­gio su­ma­žė­ji­mo, bet da­bar­ti­niai mas­tai ke­lia pa­vo­jų, nes vers­lui ima trūk­ti dar­buo­to­jų, tam­pa su­nkiau fi­nan­suo­ti pen­si­jas, svei­ka­tos prie­žiū­rą bei švie­ti­mą.

Dėl emig­ra­ci­jos ir vi­suo­me­nės se­nė­ji­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 3,7 mln. 1990 me­tais iki 2,83 mln. šiais me­tais.