Kovo 11-osios renginius užbaigė koncertas Katedros aikštėje
Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na tre­čia­die­nio va­ka­rą už­baig­ta šven­ti­niu kon­cer­tu Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je. Ko­vo 11-osios kon­cer­tą ve­dė aš­tuo­nio­li­ka ve­dė­jų po­rų: iš­kil­min­ga pro­ga su­vie­ni­jo ge­rai vi­siems pa­žįs­ta­mus, per 25-erius ne­prik­lau­so­my­bės me­tus Lie­tu­vos ra­di­ju­je ir te­le­vi­zi­jo­je dir­bu­sius vei­dus bei gar­siau­sius ša­lies spor­to, pra­mo­gų ir po­li­ti­kos vei­kė­jus.

Sce­no­je kar­tu pa­si­ro­dė to­kios po­ros kaip pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su žur­na­lis­te Eg­le Bu­če­ly­te, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ir žur­na­lis­tė Ri­ta Mi­liū­tė, pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir lai­dų ve­dė­jas bei pro­diu­se­ris Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis, dai­ni­nin­kas And­rius Ma­mon­to­vas ir žur­na­lis­tė Al­gi­man­ta Žu­kaus­kie­nė bei daug ki­tų Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sių ir gar­sių žmo­nių.

Ve­dė­jų po­ras kei­tė And­riaus Ma­mon­to­vo, Liu­do Mi­ka­laus­ko, Vai­do Bau­mi­los, gru­pių „Bip­lan“ ir „Žas“ mu­zi­ki­niai svei­ki­ni­mai, Jus­tės Ar­laus­kai­tės-Jaz­zu ir Ve­ro­ni­kos Po­vi­lio­nie­nės due­tas bei Po­vi­lo Meš­kė­los, Čes­lo­vo Ga­ba­lio ir Je­ro­ni­mo Mi­liaus trio, Vir­gi­ni­jaus Pup­šio, Gin­tau­to Li­tins­ko, J. Mi­liaus ir Kęs­tu­čio Ne­vu­lio dai­na Ukrai­nai bei ki­ti įspū­din­gi pa­si­ro­dy­mai. Spe­cia­lius vi­deos­vei­ki­ni­mus žiū­ro­vams siun­tė plau­ki­kė Rū­ta Mei­lu­ty­tė bei krep­ši­nin­kas Jo­nas Va­lan­čiū­nas.