Kovo 11-oji pro LŽ fotografų objektyvus
Lie­tu­vai mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 27-ąsias me­ti­nes ren­gia­mi įvai­rūs iš­kil­min­gi mi­nė­ji­mai, kon­cer­tai. Kvie­čia­me pa­sig­ro­žė­ti iš­skir­ti­nė­mis, LŽ fo­tog­ra­fų už­fik­suo­to­mis aki­mir­ko­mis iš šių ren­gi­nių. 

Sos­ti­nė­je bu­vo reen­gia­mos šven­ti­nės ei­ty­nės „Mū­sų lais­vė“ Ge­di­mi­no pros­pek­tu nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros aikš­tės. Jos me­tu bu­vo ne­ša­ma 400 me­trų Lie­tu­vos tris­pal­vė, Ka­ted­ros aikš­tė­je iš jos bu­vo su­for­muo­ta tris­pal­vė šir­dis.

Šarūno Mičiulio nuotrauka

......

Šarūno Mičiulio nuotrauka

....

Šarūno Mičiulio nuotrauka

..

Ry­te is­to­ri­nis at­sis­ky­ri­mas nuo So­vie­tų Są­jun­gos tra­di­ciš­kai iš­kil­min­gai bu­vo pa­mi­nė­tas po­sė­dy­je Sei­me.

Vi­dur­die­nį sos­ti­nės Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je vy­ko Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja.

Prie sos­ti­nės Bal­to­jo til­to vyks ait­va­rų šven­tė „Skren­dan­ti lais­vės vė­lia­va“. Virš Vil­niaus sklęs di­džiu­lė net 400 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to Lie­tu­vos vė­lia­va ir uni­ka­lios kons­truk­ci­jos tris­pal­vis ait­va­ras.

Vė­liau V.Ku­dir­kos aikš­tė­je Vil­niu­je ren­gia­mas šven­ti­nis kon­cer­tas „E­su ga­lin­ga, skam­ban­ti, gra­ži!“.

Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą pri­ėmė 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą. Taip Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja so­vie­ti­ne res­pub­li­ka, at­sis­ky­ru­sia nuo Mask­vos.