Kovo 11-oji paminėta eitynėmis ir naikintuvo skrydžiu
Penk­ta­die­nį Vil­niu­je 26-osios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nės pa­mi­nė­tos dau­gia­tūks­tan­ti­nė­mis ei­ty­nė­mis, NA­TO nai­kin­tu­vo skry­džiu, tri­jų Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mu.

Vi­dur­die­nį po iš­kil­min­go Sei­mo po­sė­džio Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je pa­kel­tos Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vė­lia­vos. Su Ko­vo 11-ąja Lie­tu­vos žmo­nes skry­džiu virš sos­ti­nės pa­svei­ki­no NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys Is­pa­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai.

Pa­si­bai­gus vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai su sa­va­no­riais, šau­liais, ka­riuo­me­nės or­kes­tru pra­dė­jo ei­ty­nes nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros aikš­tės, prie jo pri­si­dė­jo į šven­tę su­si­rin­kę žmo­nės.

Pa­si­puo­šę vals­ty­bi­nės vė­lia­vos spal­vų at­ri­bu­ti­ka ei­ty­nė­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos par­ti­jų at­sto­vai, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riai, tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vai, vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai. Len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vai ne­šė pla­ka­tą su už­ra­šu „Wol­nosc/­Lais­vė“ ir Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vė­lia­vas. Iš vi­so žy­gia­vo apie 3 tūkst. žmo­nių.

Ne­štos ne tik Bal­ti­jos vals­ty­bių, bet ir JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Ukrai­nos vė­lia­vos.

Vi­sa­me Ge­di­mi­no pros­pek­te tuo me­tu bu­vo įjung­ti „tris­pal­viai“ švie­so­fo­rai. Per ei­ty­nes jie vie­nu me­tu švie­tė gel­to­na, ža­lia, rau­do­na spal­vo­mis.

Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je au­ko­tos šv. Mi­šios.

Lie­tu­va penk­ta­die­nį šven­čia ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 26-ąsias me­ti­nes. Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą pri­ėmė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo Ak­tą. Juo pa­skelb­ta, kad yra at­ku­ria­mas 1940 me­tais sve­ti­mos jė­gos pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­nių ga­lių vyk­dy­mas, ir Lie­tu­va vėl yra ne­prik­lau­so­ma vals­ty­bė.