Kovo 11-ąją Vilniuje vėl rengiamos dvejos eitynės
Šią sa­vai­tę mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą vėl vyks dve­jos – jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ir tau­ti­nin­kų – or­ga­ni­zuo­ja­mos ei­ty­nės, dėl pa­sta­rų­jų ne­ri­mau­jant Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nei.

Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos va­do­vas Teo­do­ras Žu­kas BNS sa­kė, kad ko­vo 11-osios ei­ty­nės vyks tra­di­ciš­kai nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros. Jis tei­gė, kad joms sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas ne­rei­ka­lin­gas, nes jų da­ly­viai žy­giuos už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ir or­kes­tro.

„Ke­ti­na­me pri­trauk­ti nuo dvie­jų iki tri­jų tūks­tan­čių žmo­nių“, – sa­kė T.Žu­kas.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė BNS in­for­ma­vo, kad Tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga ga­vo lei­di­mą or­ga­ni­zuo­ti ei­ty­nes nuo Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros iki Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės. Lei­di­mas iš­duo­tas žy­giuo­ti 10 tūkst. as­me­nų.

Dėl šių ei­ty­nių ne­ri­mau­ja Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė. Ji iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me re­ko­men­duo­ja Vy­riau­sy­bei ir Vil­niaus bei Kau­no mies­tų sa­vi­val­dy­bėms im­tis prie­mo­nių, ku­rio­mis bū­tų už­ti­krin­ta, kad ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šven­tė ne­bū­tų ly­di­ma „neo­na­cis­ti­nių skan­duo­čių, ei­ty­nių ar ki­tų pa­na­šaus po­bū­džio ženk­lų bei ren­gi­nių“.

„No­rė­tu­me ak­cen­tuo­ti šios šven­tės svar­bą vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, tarp jų uni­ka­lias il­ga­me­tes tra­di­ci­jas Lie­tu­vo­je tu­rin­čiai lit­va­kų bend­ruo­me­nei, o taip pat pa­brėž­ti Lie­tu­vos kaip mo­der­nios, de­mo­kra­ti­niais pri­nci­pais grįs­tos, per am­žius puo­se­lė­ju­sios mul­ti­kul­tū­riš­ku­mo tra­di­ci­ją, vals­ty­bės, įvaiz­džio for­ma­vi­mo svar­bą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je“, – ra­šo­ma žy­dų bend­ruo­me­nės par­eiš­ki­me, ku­rį pa­si­ra­šė jos pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky.

Ja­me tei­gia­ma, kad per­nai per tau­ti­nin­kų or­ga­ni­zuo­tas ei­ty­nes nau­do­ta „fa­šis­ti­nė ir ra­sis­ti­nė sim­bo­li­ka, seg­re­ga­ci­nes idė­jas at­spin­din­čios skan­duo­tės“.

„Val­džios ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų ir to­liau dė­ti pa­stan­gas, kad Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je ne­bū­tų to­le­ruo­ja­mos ne­ona­cis­ti­nės idė­jos, o ypač jos ne­tu­ri bū­ti sklei­džia­mos pri­si­den­giant vals­ty­bi­nė­mis šven­tė­mis ir ma­ni­pu­liuo­jant pa­trio­tiz­mo są­vo­ka“, – ra­šo Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė.

Tau­ti­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ju­lius Pa­nka sa­vo ruo­žtu šmeiž­tu pa­va­di­no tei­gi­nį, kad per ei­ty­nes nau­do­ti fa­šis­ti­nė ir ra­sis­ti­nė sim­bo­liai. Jis par­eiš­kė, kad jam „la­bai liūd­na, jog po­nia Kuk­lians­ky ne­se­ka pa­vyz­džiu sa­vo tau­tie­čių, ku­rie bu­vo lo­ja­lūs Lie­tu­vai“.

Pa­sak jo, žy­dai lie­tu­vių gre­to­se prieš be­veik šimt­me­tį ko­vo­jo Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų me­tu, o tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je bu­vo sėk­min­gai in­teg­ra­vę­si į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę.

Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba, vė­liau pa­va­din­ta At­ku­ria­muo­ju Sei­mu, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą pri­ėmė 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą. Taip prieš ket­vir­tį am­žiaus Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja so­vie­ti­ne res­pub­li­ka, at­sis­ky­ru­sia nuo Mask­vos. Šis žings­nis sva­riai pri­si­dė­jo prie So­vie­tų Są­jun­gos ir vi­sos ko­mu­nis­ti­nės sis­te­mos žlu­gi­mo.