Kovai su „šešėliu“ - abejonių keliantis ginklas
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja grį­žo prie idė­jos nuo ki­tų me­tų ap­ri­bo­ti at­sis­kai­ty­mus gry­nai­siais. Ta­čiau po­li­ti­kams vėl ke­lia abe­jo­nių pa­si­rink­tos ri­bo­ti­nos su­mos, o li­be­ra­lai aps­kri­tai ma­no, kad „pa­tran­ka ban­do­ma šau­dy­ti žvirb­lius“.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja siū­lo įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad nuo ki­tų me­tų vi­du­rio ko­mer­ci­ne veik­la be­si­ver­čian­tys su­bjek­tai gry­nai­siais ga­lė­tų at­sis­kai­ty­ti iki 3 tūkst. eu­rų (apie 10,3 tūkst. li­tų), fi­zi­niai as­me­nys - iki 15 tūkst. eu­rų (be­veik 52 tūkst. li­tų). Ta­čiau toks ko­vos su „še­šė­liu“ bū­das įti­ki­na ne vi­sus.

Grės­tų ad­mi­nis­tra­ci­nė atsakomybė

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad mi­nė­tais pa­kei­ti­mais bus su­ma­žin­tas at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais kie­kis ir dėl to su­ma­žės prie­lai­dos še­šė­li­nei eko­no­mi­kai tarp­ti, pa­di­dės san­do­rių sau­gu­mas, ge­riau bus su­ren­ka­mi mo­kes­čiai ir ku­ria­mos pa­lan­kes­nės są­ly­gos są­ži­nin­gai kon­ku­ren­ci­jai.

„Da­bar­ti­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas įtei­si­na be­veik ne­ri­bo­tus as­me­nų tar­pu­sa­vio at­sis­kai­ty­mus, ki­tus mo­kė­ji­mus pa­gal san­do­rius gry­nai­siais pi­ni­gais, to­dėl as­me­nys, pa­si­nau­do­da­mi šia tei­si­ne ga­li­my­be, tu­ri pa­lan­kias są­ly­gas vyk­dy­ti ne­skaid­rią ūki­nę-ko­mer­ci­nę veik­lą - da­ly­vau­ti še­šė­li­nė­je eko­no­mi­ko­je. To­kiu bū­du slėp­da­mi pa­ja­mas, iš­veng­da­mi jų veik­los kon­tro­lės ir ati­tin­ka­mų mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vyk­dy­mo, vyk­dy­da­mi tra­di­ci­nę kri­mi­na­li­nę ar ki­to­kią ne­tei­sė­tą veik­lą, pa­vyz­džiui, pre­kiau­da­mi nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, gink­lais, vers­da­mie­si kon­tra­ban­da“, - aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Ma­žė­tų piktnaudžiavimas

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas pri­ta­ria, kad rei­kia ri­bo­ti at­sis­kai­ty­mus gry­nai­siais pi­ni­gais. „Ne­ri­bo­jant pa­si­tai­ko daug pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jų. Ti­krai rei­kia ri­bo­ti at­sis­kai­ty­mus, ta­čiau tai bū­ti­na da­ry­ti su pro­tu, kad pa­skui dėl kiek­vie­no menk­nie­kio ne­tek­tų ei­ti į ban­ką ir duo­ti jam pa­pil­do­mo už­dar­bio“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

B. Bra­daus­ko nuo­mo­ne, 15 tūkst. eu­rų ap­ri­bo­ji­mas at­sis­kai­ty­ti gry­nai­siais fi­zi­niams as­me­nims vi­siš­kai pa­grįs­tas. Ta­čiau 3 tūkst. eu­rų su­ma ko­mer­ci­ne veik­la be­si­ver­čian­tiems su­bjek­tams esą per ma­ža. „Gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie su­mą nuo 5 iki 10 tūkst. eu­rų. Tai bū­tų dau­giau ar ma­žiau rea­lu“, - svars­tė jis.

E. Masiulis/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

At­si­ras landų

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­na, kad val­džios ki­ši­ma­sis į bend­ruo­me­ni­nius ir žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, vals­ty­bi­nis re­gu­lia­vi­mas tu­ri bū­ti kuo ma­žes­nis. „Šiuo at­ve­ju, prieš­in­gai, ma­to­me di­des­nio re­gu­lia­vi­mo no­rą. Nai­viai ma­no­ma, jog taip bus ga­li­ma su­val­dy­ti ko­kią nors da­lį še­šė­li­nės rin­kos. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad to­kios prie­mo­nės gal ir tu­ri ko­kį nors trum­pa­lai­kį po­vei­kį, bet žmo­nės vis tiek iš­ra­din­gi, pri­si­tai­ko. Daž­nai bū­na taip, kad toks re­gu­lia­vi­mas gu­la ant są­ži­nin­gų žmo­nių pe­čių, jiems tam­pa su­dė­tin­giau gy­ven­ti, o „še­šė­ly­je“ esan­tys pi­ni­gi­niai san­ty­kiai su­ran­da lan­dų ir ke­lių, kaip apei­ti ap­ri­bo­ji­mus“, - ti­ki­no li­be­ra­las.

Siū­lo­mus ri­bo­ji­mus E. Ma­siu­lis ver­ti­na kaip no­rą „šau­dy­ti žvirb­lius iš pa­tran­kos“. Anot jo, yra dau­gy­bė ki­to­kių prie­mo­nių „še­šė­liui“ ma­žin­ti, ne­pri­me­tant at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais ri­bo­ji­mo prie­vo­lės vi­siems gy­ven­to­jams. Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je gau­siai ap­si­per­ka kai ku­rių vals­ty­bių gy­ven­to­jai - bal­ta­ru­siai, ka­za­chai. „Vi­sa tai - nau­da mū­sų eko­no­mi­kai, tam ti­krų dar­bo vie­tų iš­lai­ky­mas. Dėl siū­lo­mų spren­di­mų su­ma­žės to­kių ap­si­per­kan­čių­jų, o tai at­si­lieps kiek­vie­no mū­sų ki­še­nei“, - pers­pė­jo E. Ma­siu­lis.

Smū­gis smul­kia­jam verslui

Eko­no­mis­tės Ind­rės Ge­ny­tės-Pik­čie­nės ma­ny­mu, sie­kiant pa­ža­bo­ti „še­šė­lį“ rei­kė­tų ne kur­ti įvai­rius bar­je­rus, o, prieš­in­gai, ma­žin­ti juos. „Kai yra kuo dau­giau ri­bo­ji­mo, „še­šė­lis“ pra­de­da dar la­biau kles­tė­ti“, - pa­brė­žė ji.

Fi­zi­nių as­me­nų at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais ri­bo­ji­mas iki 15 tūkst. eu­rų ne­su­kel­tų di­de­lių prob­le­mų, nes su­ma ga­na di­de­lė. I. Ge­ny­tei-Pik­čie­nei dau­giau abe­jo­nių ke­lia šių at­sis­kai­ty­mų ri­bo­ji­mas iki 3 tūkst. eu­rų as­me­nims, be­si­ver­čian­tiems ko­mer­ci­ne veik­la. Pa­sak jos, nu­sta­čius to­kią su­mą bū­tų nu­si­tai­ky­ta į smul­kiuo­sius vers­li­nin­kus, pre­kiau­to­jus. „Ži­no­ma, vie­na ver­tus, tai pa­di­din­tų skaid­ru­mą. Ki­ta ver­tus, ky­la klau­si­mas, ar ne­su­ma­žė­tų smul­kių­jų vers­li­nin­kų. Pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai jiems la­bai jau­trus klau­si­mas. Tu­rint gal­vo­je, kad mū­sų smul­ku­sis vers­las yra ska­tin­ti­nas, ma­no aki­mis, tai ga­li pa­kenk­ti“, - kal­bė­jo eko­no­mis­tė.

Eks­per­tei taip pat ky­la klau­si­mų, kaip bū­tų įgy­ven­di­na­ma siū­lo­ma tvar­ka. „Koks bus kon­tro­lės me­cha­niz­mas? Ko­kios bus kon­tro­lia­vi­mo iš­lai­dos vals­ty­bei? Kaip tai bus įgy­ven­di­na­ma - di­de­lis klau­si­mas“, - pa­žy­mė­jo I. Ge­ny­tė-Pik­čie­nė.