Kovai su džihadistais prašo Seimo palaiminimo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­kia Sei­mui tvir­tin­ti nu­ta­ri­mą, ku­ris leis­tų į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas siųs­ti dau­giau Lie­tu­vos ka­rių.

Pa­gal nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos ka­ri­nė­se ope­ra­ci­jo­se „Į­gim­tas ryž­tas“ ir „Spar­tie­čio sky­das“ ga­lė­tų da­ly­vau­ti iki 40 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų. Da­bar ope­ra­ci­jo­je „Į­gim­tas ryž­tas“ ga­li bū­ti siun­čia­ma iki 30 ka­rių (šiuo me­tu iš­siųs­ti še­ši ins­truk­to­riai) ir jie ten ga­li vyk­ti tik Ira­ko gink­luo­tų­jų pa­jė­gų mo­ky­mo tiks­lais.

Be ki­ta ko, pa­gal nau­jo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ne­bė­ra nu­ro­dy­ta, į ko­kią ša­lį lie­tu­viai ga­lė­tų vyk­ti ko­vo­ti su dži­ha­dis­tais – ne­beap­si­ri­bo­ja­ma Ira­ku. JAV va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja su dži­ha­dis­tais ko­vo­ja ne tik Ira­ke, bet ir Si­ri­jo­je.

Į ki­tas ope­ra­ci­jas ga­li­mų siųs­ti ka­rių skai­čius ne­si­keis­tų.

Siū­ly­mui di­din­ti Lie­tu­vos ka­rių skai­čių tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se pir­ma­die­nį pri­ta­rė ša­lies va­do­vės va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT). Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus pa­di­dės 30 pro­cen­tų, pa­skelb­ta pir­ma­die­nį po VGT.

Da­bar ga­lio­jan­tis Sei­mo pa­tvir­tin­tas man­da­tas dėl Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se bai­gia­si 2017 m. gruo­džio 31 die­ną.

Šiuo me­tu de­vy­nio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, Ira­ke, Ko­so­ve, Ukrai­no­je, Ma­ly­je, Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ir Vi­dur­že­mio jū­ro­je tar­nau­ja apie 90 Lie­tu­vos ka­rių.