Kovai prieš diskriminaciją skirs 1,5 mln. eurų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Ne­dis­kri­mi­na­vi­mo ska­ti­ni­mo tar­pins­ti­tu­ci­niam veik­los pla­nui, ku­riuo ty­ri­mams ir „vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­jos ska­ti­ni­mui“ tau­ti­nių, sek­sua­li­nių ma­žu­mų ir ki­tų so­cia­li­nių gru­pių at­žvil­giu nu­ma­to­ma skir­ti per 1,4 mln. eu­rų.

Pen­ke­riems me­tams su­da­ry­ta­me pla­ne, ku­rį Vy­riau­sy­bei pri­sta­tė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), nu­ma­ty­ta „ma­žin­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, už­ti­kri­nant ly­gias ga­li­my­bes bei di­din­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą ir pa­gar­bą žmo­gui“.

Do­ku­men­te nu­ma­to­ma įsteig­ti ir kas­met reng­ti „ly­gy­bės ir įvai­ro­vės ap­do­va­no­ji­mus“, reng­ti se­mi­na­rus, in­for­ma­ci­nes kam­pa­ni­jas ir ki­tus švie­tė­jiš­kus ren­gi­nius, skir­tus ska­tin­ti ne­dis­kri­mi­na­vi­mą tau­ty­bės, ra­sės ir kal­bos pa­grin­du, švies­ti tau­ti­nių ma­žu­mų ir mig­ruo­jan­čių šei­mų vai­kus.

Taip pat nu­ma­ty­ta įver­tin­ti as­me­nų gru­pių, ku­rioms esą rei­ka­lin­ga tei­si­nė ap­sau­ga, pa­dė­tį - nu­ma­ty­ta vyk­dy­ti ty­ri­mus dėl „tran­sek­sua­lių as­me­nų pa­dė­ties ir pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­sau­gos, dėl dis­kri­mi­na­ci­jos nu­teis­tų­jų, ne­su­si­tuo­ku­sių as­me­nų, tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų at­žvil­giu“.

Įgy­ven­di­nant pla­ne nu­ma­ty­tas prie­mo­nes di­džiau­sias dė­me­sys bus ski­ria­mas „gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mui ša­lies re­gio­nuo­se“, taip pat ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ska­ti­ni­mui.

Įvai­rioms prie­mo­nėms, ku­rias įgy­ven­dins SADM, Švie­ti­mo ir moks­lo, Kul­tū­ros, Tei­sin­gu­mo, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bei ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, 2015-2017-ai­siais me­tais nu­ma­ty­ta skir­ti per 1,5 mln. eu­rų: 790 tūkst. eu­rų ke­ti­na­ma at­sei­kė­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to, dar 724 tūkst. eu­rų - iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų lė­šų.