Kovai neprasidėjus – priverstinė kapituliacija
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) iš sa­vi­val­dos rin­ki­mų eli­mi­na­vo dau­giau kaip 300 pre­ten­den­tų į vie­tos val­džią. Kai ku­rie jų ne­lin­kę su­tik­ti su rin­ki­mų prie­vaiz­dų spren­di­mu ir ža­da by­li­nė­tis.

Apie 200 as­me­nų iš kan­di­da­tų są­ra­šų iš­brauk­ti, nes ban­dė nu­slėp­ti teis­tu­mą, dar 132 pre­ten­den­tai ša­li­na­mi, nes ne­dek­la­ra­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bė­je, į ku­rios ta­ry­bą ke­ti­no kan­di­da­tuo­ti, o 10 yra per jau­ni tap­ti po­li­ti­kais.

Gin­čai neišspręsti

Va­kar va­ka­re po­sė­džia­vu­si VRK iš rin­ki­mų są­ra­šų nu­ta­rė pa­ša­lin­ti apie 200 kan­di­da­tų, ne­nu­ro­džiu­sių, kad teis­mo įsi­tei­sė­ju­siu nuo­spren­džiu bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar­ba nė­ra bai­gę at­lik­ti baus­mės.

VRK na­rys Ro­kas Sta­bin­gis pa­žy­mė­jo, kad ga­vus iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­nis apie kan­di­da­tų teis­tu­mą, spė­ta pa­ti­krin­ti ne vi­sus at­ve­jus, to­dėl šis klau­si­mas bus tę­sia­mas ir penk­ta­die­nį. Prie­kaiš­tų VRK tu­rė­jo ir pa­tys kan­di­da­tai, ku­rie gy­nė­si, ko­dėl an­ke­to­je ne­nu­ro­dė teis­tu­mo. Gin­čy­ti­ni at­ve­jai bus spren­džia­mi ki­ta­me VRK po­sė­dy­je.

VRK spren­di­mas - teisme

Rin­ki­mų prie­vaiz­dai gau­siai at­si­jo­jo pre­ten­den­tus, sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sius sa­vi­val­dy­bė­je, į ku­rios ta­ry­bą no­rė­jo kan­di­da­tuo­ti. Dėl to la­biau­siai nu­ken­tė­jo Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) - "iš­bro­kuo­ti" 22 pre­ten­den­tai. „Priim­da­ma par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus VRK tu­rė­tų juos pa­ti­krin­ti ir esant ne­ati­ti­ki­mų su­teik­ti ga­li­my­bę kan­di­da­tams lai­ku iš­tai­sy­ti klai­das bei da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ta­čiau VRK pa­si­rin­ko „va­ly­mo“ ke­lią ir, re­gis, tuo di­džiuo­ja­si“, - LŽ tei­gė LS rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­jan­tis at­sa­kin­ga­sis par­ti­jos se­kre­to­rius Rai­mon­das Im­bra­sas.

Pa­vyz­džiui, vien iš LS kan­di­da­tų į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą są­ra­šo iš­brauk­ti 8 pre­ten­den­tai, tarp jų - vi­sų lai­kų ge­riau­sia Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­ke lai­ko­ma Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ir vie­nin­te­lis Lie­tu­vos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ke­ti­nęs da­ly­vau­ti už­sie­nie­tis - bri­tas Mar­kas Ada­mas Ha­rol­das. Jis Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui (LVAT) yra pa­tei­kęs skun­dą dėl VRK spren­di­mo.

Skun­de nu­ro­do­ma, jog M. A. Ha­rol­das pa­grįs­tai ti­kė­jo­si, kad jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­ci­ja yra at­lik­ta tin­ka­mai, nes dar 2004 me­tais at­vy­kęs į Lie­tu­vą ir ga­vęs lei­di­mą gy­ven­ti ša­ly­je dek­la­ra­vo sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niu­je. Dar kar­tą duo­me­nis apie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą M. A. Ha­rol­das esą pa­tei­kė 2014 me­tų ko­vą, kai krei­pė­si į VRK su pra­šy­mu įtrauk­ti jį į rin­kė­jų, ga­lin­čių bal­suo­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se, są­ra­šą. M. A. Ha­rol­das ste­bė­jo­si, ko­dėl šį­syk jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­ci­ja pri­pa­žin­ta kaip at­lik­ta ne­tin­ka­mai. „At­si­dū­ręs to­kio­je si­tua­ci­jo­je ko­vo­siu“, - LŽ tei­gė VRK „išb­ro­kuo­tas“ kan­di­da­tas. Jo skun­dą LVAT pla­nuo­ja nag­ri­nė­ti jau šian­dien.

R. Im­bra­sas pa­žy­mė­jo, kad teis­mui skun­džia­mas ir VRK spren­di­mas dėl su­trum­pin­to kan­di­da­tų į Kre­tin­gos ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­šo.

Žmo­giš­ko­sios klaidos

Iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pre­ten­den­tų rin­ki­mų prie­vaiz­dai iš­brau­kė 17 kan­di­da­tų, ku­rie ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. „Tai yra ele­men­ta­rios, žmo­giš­kos klai­dos, o ne me­la­gin­gai pa­teik­ti duo­me­nys“, - LŽ aiš­ki­no TS-LKD par­ti­jos vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad VRK yra pa­teik­ta ape­lia­ci­ja dėl bu­vu­sio Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Bro­nis­lo­vo Bur­gio, ku­ris brau­kia­mas iš TS-LKD kan­di­da­tų į sos­ti­nės ta­ry­bą są­ra­šo. VRK duo­me­ni­mis, B. Bur­gis sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra dek­la­ra­vęs Kau­ne. „Y­ra aiš­kiai fik­suo­tas B. Bur­gio ban­dy­mas dek­la­ruo­ti Vil­niu­je, tie­siog ope­ra­ci­jos tin­ka­mai už­baig­ti ne­pa­vy­ko. No­rė­tu­me, kad VRK dar kar­tą svars­ty­tų šį klau­si­mą, įver­tin­tų vi­sas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes“, - sa­kė M. Na­vic­kie­nė.

Po 16 kan­di­da­tų su­trum­pė­jo „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ są­ra­šai. Iš Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tų są­ra­šų iš­brauk­ta po 13 as­me­nų, ne­dek­la­ra­vu­sių sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bė­je, į ku­rios ta­ry­bą ke­ti­no bū­ti iš­rink­ti.

Taip pat iš rin­ki­mų ko­vos ša­li­na­ma 10 kan­di­da­tų, ku­riems rin­ki­mų die­ną ne­bus su­ka­kę 20 me­tų. Po­li­ti­kos jau­nik­lius į sa­vi­val­dos rin­ki­mus yra de­le­ga­vę „tvar­kie­čiai“, DP, LS, LSDP, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, LVŽS, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) ir du vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai.

Li­ko be komandos

Šių­me­čiai sa­vi­val­dos rin­ki­mai yra pir­mi, kai kan­di­da­tai, dir­ban­tys me­ri­jo­se, ne­prik­lau­so­mai nuo ei­na­mų par­ei­gų, pri­va­lo su­mo­kė­ti 1364,70 eu­ro užs­ta­tą, ku­ris vė­liau jiems grą­ži­na­mas. Nau­ja tvar­ka kan­di­da­tę į Pa­ne­vė­žio ra­jo­no į me­rus Vio­le­tą Gri­gie­nę pa­li­ko be pa­lai­ky­mo ko­man­dos. V. Gri­gie­nės vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Drau­ge“ kan­di­da­tė į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius, dir­ban­ti se­niū­ni­jos so­cia­li­ne dar­buo­to­ja, ne­nu­ro­dė, kad ei­na par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, o drau­ge ne­su­mo­kė­jo užs­ta­to. To­dėl iš rin­ki­mų są­ra­šo bu­vo iš­brauk­ta.

Ra­jo­no ta­ry­bo­je yra 25 vie­tos, tad kiek­vie­na­me kan­di­da­tų są­ra­še pri­va­lė­jo bū­ti ne ma­žiau kaip 13 as­me­nų pa­var­dės. Kaip tik tiek bu­vo ko­mi­te­to "Drau­ge" są­ra­še. Vie­ną pa­var­dę iš­brau­kus, li­kę kan­di­da­tai ne­te­ko tei­sės bū­ti ren­ka­mi į ta­ry­bą. „Pa­da­rė­me klai­dą. Dėl to ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti“, - LŽ tei­gė V. Gri­gie­nė.

Ne­ma­lo­ni procedūra

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tei­gė, kad kan­di­da­tų ša­li­ni­mas iš rin­ki­mų są­ra­šų yra įpras­tas reiš­ki­nys. „Tai - la­bai ne­ma­lo­ni pro­ce­dū­ra, ku­ri tam­pa bū­ti­na prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus!” - LŽ pa­žy­mė­jo jis. Kaip sa­kė Z. Vai­gaus­kas, šį­syk iš­brauk­tų as­me­nų yra ma­žiau, nei bū­da­vo anks­čiau.

Anot jo, dar apie 10 kan­di­da­tų sa­vo no­ru pa­si­trau­kė iš rin­ki­mų ko­vos. „E­sa­ma įvai­rių mo­ty­vų, pa­vyz­džiui, da­lis jų nė­ra pa­ten­kin­ti sa­vo vie­ta rin­ki­mų są­ra­še“, - nu­ro­dė ko­mi­si­jos va­do­vas.