Kova su rusiškos TV propaganda bejėgė prieš verslo interesus
Pa­grin­di­nių Lie­tu­vos ka­be­li­nės, skait­me­ni­nės ir pa­ly­do­vi­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rių prog­ra­mo­se iš ru­siš­kų ka­na­lų do­mi­nuo­ja pro­pa­gan­di­niai, re­trans­liuo­ja­mi iš Ru­si­jos. Tie­sa, da­lis į TV rin­ki­nius įtrau­kia ir al­ter­na­ty­vą – ke­lis ar bent vie­ną ne­prik­lau­so­mą ka­na­lą ru­sų kal­ba. Ta­čiau vie­nas ope­ra­to­rius siū­lo tik Krem­liaus pro­pa­gan­dą. Nors yra ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai re­trans­liuo­ti vie­ną iš ne­prik­lau­so­mų te­le­vi­zi­jų.

Ko­kius ru­sų kal­ba re­trans­liuo­ja­mus te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, ku­riuo­se yra nau­jie­nų, in­for­ma­ci­nių ir po­kal­bių lai­dų, ga­li pa­si­rink­ti Lie­tu­vos žiū­ro­vai iš di­des­nių te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rių siū­lo­mų rin­ki­nių? LŽ aiš­ki­no­si, kiek tarp jų yra pro­pa­gan­di­nių, de­zin­for­muo­jan­čių žiū­ro­vus, o kiek – ne­prik­lau­so­mų. Ko­dėl pa­sta­rų­jų vis dar ven­gia mū­sų ša­ly­je te­le­vi­zi­jos pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės?

Dėl tink­le­lio – nu­ro­dy­mai iš Šve­di­jos?

„Via­sat“ pri­sis­ta­to kaip di­džiau­sia skait­me­ni­nės pa­ly­do­vi­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rė Bal­ti­jos re­gio­ne. Žiū­ro­vams siū­lo­muo­se pa­grin­di­niuo­se rin­ki­niuo­se ga­li­ma ras­ti Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nius „NTV Mir“, „Per­vyj Bal­tijs­kij Ka­nal“, dar „Ren TV“. Ne­prik­lau­so­mų ka­na­lų ru­sų kal­ba aps­kri­tai nė­ra.

Kaip LŽ in­for­ma­vo „Te­lia“ at­sto­vas spau­dai Aud­rius Sta­siu­lai­tis, nuo ko­vo 29 die­nos „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ pra­de­da­mas ro­dy­ti pa­grin­di­nia­me „Te­lia“ iš­ma­nio­sios te­le­vi­zi­jos rin­ki­ny­je tiek pri­va­tiems, tiek vers­lo klien­tams.

LŽ žur­na­lis­tei pa­skam­bi­nus į „Via­sat“ ir kaip ga­li­mai klien­tai pa­si­do­mė­jus dėl te­le­vi­zi­jos ka­na­lų ru­sų kal­ba, dar­buo­tas, pri­sis­ta­tęs Si­mo var­du, o pa­si­tiks­li­nus, kaip S. Štu­kė­nas, iš­var­di­jo jau mi­nė­tus. Pa­klaus­tas apie ne­prik­lau­so­mus nuo Krem­liaus pro­pa­gan­dos ka­na­lus, bent jau „RTV In­ter­na­tio­nal“, dar­buo­to­jas tei­gė: „Šis ka­na­las yra tarp ne­mo­ka­mų ne­ko­duo­tų. Ka­dan­gi mes ka­bi­na­me „lėkš­tę“, tai vie­ni jį ma­to, ki­ti – ne. Mes už jį ne­at­sa­ko­me. Pri­klau­so nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, sie­kia pa­ly­do­vas ar ne.“ S. Štu­kė­nas sa­kė, kad „Dožd“, RBK ir „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ taip pat yra tarp ne­mo­ka­mų ne­ko­duo­tų. Jis aiš­ki­no, kad už pa­pil­do­mą pa­slau­gą – vien­kar­ti­nį 17 eu­rų mo­kes­tį meis­trui, ga­li­ma ma­ty­ti ir tuos ru­siš­kus bei dar daug ki­tų – iš vi­so 700 ka­na­lų.

To­kius da­ly­kus spren­džia „aukš­tes­nės gal­vos“. Kaip pa­skam­bin­ti va­do­vams? Jie yra Šve­di­jo­je, ne­pri­sis­kam­bin­si­te.

Klau­sia­mas, ko­dėl to­kių ka­na­lų nė­ra pa­grin­di­niuo­se „Via­sat“ rin­ki­niuo­se, S. Štu­kė­nas ti­ki­no: „E­su tik dar­buo­to­jas, ne­tu­riu tei­sės ką nors keis­ti. Tai ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja. To­kius da­ly­kus spren­džia „aukš­tes­nės gal­vos“. Kaip pa­skam­bin­ti va­do­vams? Jie yra Šve­di­jo­je, ne­pri­sis­kam­bin­si­te.“ Jis tei­gė, kad nu­ro­dy­mus, ko­kius ka­na­lus ga­li ma­ty­ti mū­sų ša­lies žiū­ro­vai, gau­na iš Šve­di­jos, tai yra, kad apie tai spren­džia ne lie­tu­viš­kas pa­da­li­nys. „Mes gau­na­me nu­ro­dy­mus iš aukš­čiau“, – sa­kė S. Štu­kė­nas.

„Via­sat“ pri­klau­so bend­ro­vei „Mo­dern Ti­mes Group“ (MTG), tarp­tau­ti­nei ži­niask­lai­dos ir te­le­vi­zi­jos trans­liuo­to­jų gru­pei, tu­rin­čiai pa­grin­di­nę būs­ti­nę Stok­hol­me, Šve­di­jo­je.

Ne­mo­ka­ma te­le­vi­zi­ja, bet ne Lie­tu­vo­je

Te­le­vi­zi­jos ir ki­tas pa­slau­gas tei­kian­čio ope­ra­to­riaus „Te­lia“ pa­grin­di­nia­me iš­ma­nio­sios te­le­vi­zi­jos pa­ke­te yra ir Krem­liaus pro­pa­gan­di­nis „Per­vyj Bal­tijs­kij Ka­nal“, ir ne­prik­lau­so­mas Ru­si­jos ka­na­las „Dožd“ bei Krem­liui kri­tiš­kos po­zi­ci­jos „RTV In­ter­na­tio­nal“, trans­liuo­jan­tį ir so­viet­me­čio fil­mus. Už­si­sa­ky­da­mi pa­pil­do­mus pa­ke­tus ir už tai pri­mo­kė­da­mi žiū­ro­vai ga­li ma­ty­ti „RTR Pla­ne­ta“, „NTV Mir“ ir TVCI.

Įdo­mu tai, kad „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ yra ne­mo­ka­mas ka­na­las, bet ne „Te­lia“ var­to­to­jams, ku­rie nau­do­ja­si pa­grin­di­niu pa­ke­tu.

Už pa­pil­do­mą mo­kes­tį už­si­sa­kę rin­ki­nį „Ma­no“ ar „Ži­nių“, gau­na ga­li­my­bę ma­ty­ti ir ne­prik­lau­so­mą Ru­si­jos ka­na­lą RBK, orien­tuo­tą į vers­lo nau­jie­nas, bei „Cur­ren­Ti­me HD“ („Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“), bend­rą „Ra­dio Svo­bo­da“ „Svo­bod­na­ja Ev­ro­pa“ ir „Go­los Ame­ri­ki“ pro­jek­tą. Įdo­mu tai, kad „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ yra ne­mo­ka­mas ka­na­las, bet ne „Te­lia“ var­to­to­jams, ku­rie nau­do­ja­si pa­grin­di­niu pa­ke­tu.

Skait­me­ni­nė „Te­lia“ te­le­vi­zi­ja trans­liuo­ja „Per­vyj Bal­tijs­kij“ ir TVCI. Mo­kant pa­pil­do­mai ga­li­ma ma­ty­ti „Dožd“, bet „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ vis tiek ne­pa­vyks žiū­rė­ti.

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „I­nit“ te­le­vi­zi­niuo­se rin­ki­niuo­se iš ru­siš­kų ka­na­lų su nau­jie­nų, in­for­ma­ci­nė­mis ir pa­na­šaus po­bū­džio lai­do­mis siū­lo „RTR Pla­ne­ta“, „RTV In­ter­na­tio­nal“ ir „Mir“. Už­si­sa­kant pa­pil­do­mai – pro­pa­gan­di­nį „Ros­sia 24“ ir tik vie­nin­te­lį ne­prik­lau­so­mą – RBK.

„Bal­ti­cum“ pa­grin­di­niuo­se pa­ke­tuo­se ir­gi siū­lo ru­siš­kus „Per­vyj Bal­tijs­kij Ka­nal“, „NTV Mir“, „RTR Pla­ne­ta“, be to, iš es­mės bu­vu­siai so­vie­ti­nei erd­vei skir­tą „Mir“, dar „Ros­sia 24“, pa­pil­do­muo­se rin­ki­niuo­se – „Vre­mia“. Al­ter­na­ty­va vie­na – bran­ges­nia­me pa­ke­te RBK ka­na­las.

Vi­sa­gi­no mies­to ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja „Su­gar­das“ sa­vo ru­sa­kal­biams žiū­ro­vams be ki­tų te­le­vi­zi­jų su­tei­kia ga­li­my­bę ma­ty­ti ir ne­prik­lau­so­mus ka­na­lus.

In­ter­ne­to ir te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­ja „Cga­tes“ siū­lo rink­tis ke­tu­ris ka­na­lų pa­ke­tus ir ga­li­my­bę už­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mų. Ma­žiau­sia­me pa­ke­te iš ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų žiū­ro­vai ga­li ma­ty­ti „Per­vyj Bal­tijs­kij Ka­nal“, „NTV Mir“, „Ren TV Lie­tu­va“. No­rint ma­ty­ti al­ter­na­ty­vas ru­sų kal­ba – „Dožd“ ir „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ – vėl­gi rei­kia už­sa­ky­ti di­des­nį ar pa­pil­do­mą rin­ki­nį ir mo­kė­ti bran­giau.

At­krei­pia­me dė­me­sį, kad Vi­sa­gi­no mies­to ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja „Su­gar­das“ sa­vo ru­sa­kal­biams žiū­ro­vams be ki­tų te­le­vi­zi­jų su­tei­kia ga­li­my­bę ma­ty­ti ir ne­prik­lau­so­mus ka­na­lus: „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ pa­grin­di­nia­me rin­ki­ny­je, RBK – pa­pil­do­ma­me.

pixabay.com nuotrauka

Nau­jas ru­sa­kal­biams skir­tas projektas

Ga­li­my­bė Lie­tu­vo­je ma­ty­ti „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ at­si­ra­do ne­se­niai. Šios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vyr. re­dak­to­rius Ke­na­nas Ali­je­vas LŽ sa­kė, kad tai yra ru­siš­kai su­pran­tan­tiems žiū­ro­vams skir­tas ka­na­las, pa­sie­kia­mas per pa­ly­do­vi­nės, ka­be­li­nės ir skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rius, in­ter­ne­tą ir so­cia­li­nius tink­lus. 24 va­lan­das per par­ą trans­liuo­jan­tis ka­na­las „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ – bend­ras „Ra­dio Svo­bo­da“ „Svo­bod­na­ja Ev­ro­pa“ ir „Go­los Ame­ri­ki“ pro­jek­tas, 2014 m. pra­dė­tas kaip vie­na te­le­vi­zi­nė lai­da. Pa­grin­di­nis tu­ri­nio ga­min­to­jas yra „Ra­dio Svo­bo­da“. Ka­na­lo re­dak­ci­ja yra Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je. Biu­rus tu­ri Va­šing­to­ne ir ki­tuo­se pa­sau­lio mies­tuo­se.

Vi­siems mū­sų par­tne­riams tu­ri­nys yra ne­mo­ka­mas. Bet ku­ri te­le­vi­zi­ja ar te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rius ga­li į mus kreip­tis, su­da­ry­ti su­tar­tį ir re­trans­liuo­ti.

K. Ali­je­vas in­for­ma­vo, kad te­le­vi­zi­jos ka­na­las „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ star­ta­vo šių me­tų va­sa­rio pra­džio­je. Tarp įvai­rių prog­ra­mų yra ir apie mū­sų re­gio­ną. Tai sa­vai­ti­nė lai­da „Bal­ti­ja Ne­de­lia“, ren­gia­ma Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos žur­na­lis­tų.

Pa­sak K. Ali­je­vo, už „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ re­trans­lia­vi­mą mo­kė­ti ne­rei­kia. „Vi­siems mū­sų par­tne­riams tu­ri­nys yra ne­mo­ka­mas, – tvir­ti­no jis. – Bet ku­ri te­le­vi­zi­ja ar te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rius ga­li į mus kreip­tis, su­da­ry­ti su­tar­tį ir re­trans­liuo­ti. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­ja ne­ko­mer­ci­nė. Ru­si­jos te­le­vi­zi­jo­se – daug me­lo ir de­zin­for­ma­ci­jos. O mū­sų ka­na­las ne­pro­pa­gan­di­nis. Mū­sų tiks­las – ob­jek­ty­viai teik­ti in­for­ma­ci­ją apie re­gio­nus ir pa­sau­lį.“

Ta­čiau te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tie­kė­jas „Te­lia“ ir „Cga­tes“ ka­na­lą „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ įtrau­kė į pa­pil­do­mų rin­ki­nius, už ku­riuos rei­kia pri­mo­kė­ti. Pa­grin­di­nia­me rin­ki­ny­je, tai yra be pa­pil­do­mo mo­kes­čio, jį ro­do tik Vi­sa­gi­no ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja „Su­gar­das“ .

Kaip LŽ in­for­ma­vo „Te­lia“ at­sto­vas spau­dai Aud­rius Sta­siu­lai­tis, nuo ko­vo 29 die­nos „Nas­to­jaš­če­je Vre­mia“ pra­de­da­mas ro­dy­ti pa­grin­di­nia­me „Te­lia“ iš­ma­nio­sios te­le­vi­zi­jos rin­ki­ny­je tiek pri­va­tiems, tiek vers­lo klien­tams.