Kova su neblaiviais vairuotojais: konfiskuotų automobilių daugėja
Nuo šių me­tų sau­sio su­griež­ti­nus at­sa­ko­my­bę už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, po­li­ci­ja su­lai­ko dau­giau au­to­mo­bi­lių: Kau­no aps­kri­ties po­li­ci­ja pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad šiuo me­tu su­lai­kiu­si sau­go dau­giau kaip 250 trans­por­to prie­mo­nių.

Pa­sak po­li­ci­jos at­sto­vų, au­to­mo­bi­liai kon­fis­kuo­ja­mi be­veik vi­sais at­ve­jais, jei­gu vai­ruo­to­jui nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis ar su­nkus gir­tu­mo laips­nis.

„Vai­ruo­jant iš­gė­rus, šią bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę teis­mas tai­ko pra­ktiš­kai vi­sais at­ve­jais, tiek kar­tu su baus­me, tiek at­lei­dus as­me­nį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ar baus­mės. Pa­vyz­džiui, at­lei­dus as­me­nį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą, trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mas vis vien bus ski­ria­mas. Į au­to­mo­bi­lio ver­tę ne­at­siž­vel­gia­ma, su­lai­ko­mi tiek la­bai bran­gūs, tiek la­bai pi­gūs“, – pra­ne­ši­me tei­gia Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Eis­mo įvy­kių re­gis­tra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Bal­ta­še­vi­čie­nė.

Su­lai­ky­tos ir sau­go­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės la­bai įvai­rios – nuo įvai­rių mo­to­cik­lų ar dar 1989 me­tais pa­ga­min­to „La­da Sa­ma­ra“ iki 2014 me­tų lai­dos „Ran­ge Ro­ver“. Pa­sta­ro­jo vai­ruo­to­jui rugp­jū­čio pra­džio­je Kau­no aps­kri­ties po­li­ci­jos par­ei­gū­nai nu­sta­tė vi­du­ti­nį gir­tu­mo laips­nį (1,84 prom.). Pa­ste­bi­ma, kad ne­blai­vių vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lio ver­tė daž­niau­siai ne­bū­na la­bai di­de­lė.

Ne­ma­žai au­to­mo­bi­lių į sau­go­ji­mo aikš­te­lę nu­ga­be­na­mi kaip ad­mi­nis­tra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nė. Vien šiais me­tais Kau­no mies­te ad­mi­nis­tra­ci­nė­se by­lo­se bu­vo kon­fis­kuo­ti 85 au­to­mo­bi­liai, ku­rių vai­ruo­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti ne­blai­vūs.

„Y­ra pa­si­tai­kę at­ve­jų, kai dėl pa­da­ry­to tei­sės pa­žei­di­mo au­to­mo­bi­lis bu­vo kon­fis­kuo­tas, tei­sė vai­ruo­ti ati­mta, ta­čiau as­muo ne­pa­si­mo­kęs sė­da jau už ki­to au­to­mo­bi­lio vai­ro ir vėl pa­da­ro tei­sės pa­žei­di­mą, už ku­rį par­ei­gū­nams ten­ka su­lai­ky­ti ir tą ki­tą au­to­mo­bi­lį. Prieš dau­giau nei me­tus iš vie­no vy­ro bu­vo su­lai­ky­ti trys au­to­mo­bi­liai, nes šiam vis kil­da­vo pa­gun­da ne­blai­viam sės­ti už vai­ro. Ži­no­ma, tai pa­vie­niai at­ve­jai. Jie nė­ra daž­ni“, – sa­kė par­ei­gū­nė.

Kuo­met vai­ruo­to­jui nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis, ne­vir­ši­jan­tis 1,5 pro­mi­lės, ta­čiau jis ven­gia pa­ti­krin­ti blai­vu­mą, var­to­ja al­ko­ho­lį po eis­mo įvy­kio, ar bū­da­mas ne­blai­vus su­ke­lia eis­mo įvy­kį, ku­rio ne­žy­miai su­trik­dy­ta žmo­gaus svei­ka­ta ar su­ga­din­tas tur­tas, teis­mas ga­li pri­im­ti spren­di­mą kon­fis­kuo­ti au­to­mo­bi­lį.

Ad­mi­nis­tra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­se au­to­mo­bi­liai itin daž­nai kon­fis­kuo­ja­mi tuo­met, kai as­muo vai­ruo­ja bū­da­mas leng­vai aps­vai­gęs nuo al­ko­ho­lio ir nė­ra įgi­jęs tei­sės vai­ruo­ti ar­ba ji jau ati­mta.

Au­to­mo­bi­liai lai­ko­mi su­lai­ky­ti kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ti­ria­mos ad­mi­nis­tra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­nos. Kaip prie­mo­nė, su ku­ria bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka, au­to­mo­bi­liai daž­niau­siai bū­na teis­mo spren­di­mu kon­fis­kuo­ja­mi ir per­duo­da­mi Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.

Ši bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė yra tai­ko­ma be­veik vi­suo­met. Iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai trans­por­to prie­mo­nę vai­ruo­ja ne pats sa­vi­nin­kas ir ne­tei­sė­ta vei­ka bu­vo pa­da­ry­ta be sa­vi­nin­ko ži­nios. Daž­niau­siai to­kie at­ve­jai pa­si­tai­ko, kai sė­da­ma už įmo­nei pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio vai­ro.

Par­ei­gū­nai įspė­ja, kad pa­kar­to­ti­nai su­lai­kius ne­blai­vų vai­ruo­to­ją, net ir nu­sta­čius leng­vą gir­tu­mo laips­nį, trans­por­to prie­mo­nė bus kon­fis­kuo­ja­ma.