Kovą su alkoholio vartojimu įvertino ir Bažnyčia
Prie dis­ku­si­jų apie siū­lo­mas prie­mo­nes al­ko­ho­lio var­to­ji­mui su­ma­žin­ti pri­si­jun­gė ir Baž­ny­čia. Sa­vo nuo­mo­nę dėl to iš­sa­kė Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas.

Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas G. Gru­šas įver­ti­no Lie­tu­vo­je vyks­tan­čias dis­ku­si­jas dėl al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ir kon­tro­lės. „Ne­ty­la dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ir kon­tro­lės Lie­tu­vo­je. Gin­či­ja­ma­si, ar ti­krai mes pir­mi pa­sau­ly­je (o gal ne pir­mi? Gal an­tri ar tre­ti?..)? Dis­ku­tuo­ja­ma, ar al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nės tu­rė­tų pa­lies­ti tuos, ku­rie ne­tu­ri al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos. Vie­šo­ji erd­vė įgar­si­na bal­sus tų, ku­rie sėk­min­gi, ku­rie lais­vi, ku­rie mo­ka sai­kin­gai ger­ti, vers­li­nin­kų, sce­nos žvaigž­džių – vi­sų, ku­rie sa­ko: „Tai jų, o ne mū­sų prob­le­ma“. Iš šių dis­ku­si­jų at­ro­do, kad mū­sų vi­suo­me­nė svei­ka, tik jo­je yra pa­vie­nių li­go­nių – jais ir rei­kia, kad kaž­kas pa­si­rū­pin­tų. Mū­sų vi­suo­me­nė pa­mir­šo, ką reiš­kia so­li­da­ru­mas. Yra ko­vų, ku­rių ne­lai­mė­si­me, jei stip­rie­ji ne­su­tiks pri­siim­ti naš­tos kar­tu su silp­nai­siais, svei­kie­ji – su ser­gan­čiais“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas.

G. Gru­šas pri­mi­nė, kad mū­sų ša­lį ne vie­ną kar­tą su­krė­tė bai­sios tra­ge­di­jos, ku­rių au­ko­mis ta­po ma­ža­me­čiai vai­kai. Jis ak­cen­ta­vo, jog moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad tri­mis iš ke­tu­rių smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais smur­tau­ja nuo al­ko­ho­lio aps­vai­gę as­me­nys. „Mums rei­kia sau­gios Lie­tu­vos. Sau­gios pir­miau­sia aug­ti vai­kui. Ta­čiau tam mums rei­kia ma­žiau ge­rian­čios Lie­tu­vos. Jei al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ne­su­ma­žės, mums nie­ka­da ne­pa­kaks vai­ko tei­sių ap­sau­gos dar­buo­to­jų, ga­lin­čių ap­sau­go­ti vai­kus. Rei­kia su­pras­ti, kad ma­žiau su­var­to­jant al­ko­ho­lio bus ma­žiau jo par­duo­da­ma, o tai yra tam ti­kri kaš­tai vers­lui. Pre­ky­bos ri­bo­ji­mas ga­li pa­lies­ti kiek­vie­ną iš mū­sų, ir tai bus mū­sų su­mo­ka­mi kaš­tai. Ta­čiau svei­kes­nės ir sau­ges­nės Lie­tu­vos ne­pa­siek­si­me, jei ne­su­tik­si­me sa­va­no­riš­kai pri­siim­ti da­lies kaš­tų už to­kią Lie­tu­vą“, – ti­ki­no ar­ki­vys­ku­pas.

G. Gru­šas ra­gi­no pri­si­min­ti ko­vą už sau­gu­mą ke­liuo­se, sa­ky­da­mas, kad dar vi­sai ne­se­niai šio­je sri­ty­je pir­ma­vo­me pa­gal ne­lai­mių, žu­vu­sių­jų ir su­žeis­tų­jų skai­čių. „Bu­vo im­ta­si ir pre­ven­ci­jos, ir ri­bo­ji­mų, ir tai­syk­lių griež­ti­ni­mo, ku­ris pa­lie­tė kiek­vie­ną – ne tik tuos, ku­rie vai­ruo­da­vo ne­at­sa­kin­gai, bet ir ge­rus vai­ruo­to­jus. Ta­čiau komp­lek­si­nės prie­mo­nės – ir pre­ven­ci­ja, ir ri­bo­ji­mai – da­vė re­zul­ta­tų, – sa­kė jis. – Mums rei­kia komp­lek­si­nių prie­mo­nių: pre­ven­ci­jos, ri­bo­ji­mų, prie­ina­mos ir veiks­min­gos pa­gal­bos al­ko­ho­liz­mu ser­gan­tiems as­me­nims ir jų šei­mos na­riams. Ta­čiau pir­miau­sia rei­kia so­li­da­ru­mo ko­vo­jant su vi­suo­me­nės ne­ge­ro­vė­mis. Rei­kia ti­kė­ji­mo, kad ma­no lais­vė tu­ri tar­nau­ti tam, kad ir ki­tas ga­lė­tų bū­ti lais­vas; aš bū­siu sau­gus, kai ir ma­no kai­my­nas bus sau­gus; aš švę­siu, kai ži­no­siu, kad gre­ti­ma­me na­me to­kia pa­ti šven­tė ne­si­baigs tra­ge­di­ja. Ne tik po­li­ti­kai, bet ir kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me drą­siai da­ry­ti kar­tais su­nkius, bet ryž­tin­gus spren­di­mus, kad kar­tu su­kur­tu­me sau­gią ir so­li­da­rią vi­suo­me­nę“.