Kova dėl lenkiškų mokyklų nebaigta: suabejota teisėjo šališkumu
Prie Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo (LVAT) len­kų kal­ba mo­ko­mų sos­ti­nės mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vai šian­dien po pie­tų ren­gia pro­tes­to ak­ci­ją, ku­rio­je ke­ti­na iš­sa­ky­ti abe­jo­nes dėl LVAT tei­sė­jo Ir­man­to Ja­ru­kai­čio ša­liš­ko, jų nuo­mo­ne, spren­di­mo.

Į ke­lias or­ga­ni­za­ci­jas su­si­bū­rę len­kiš­kų mo­kyk­lų tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad LVAT nu­tar­tis dėl sos­ti­nės S. Ko­nars­kio mo­kyk­los yra ša­liš­ka ir skan­da­lin­ga, o tei­sė­jas I. Ja­ru­kai­tis – su­si­jęs su Vil­niaus me­ru Re­mi­gi­ju Ši­ma­šiu­mi. Pri­min­si­me, kad Vil­niaus mies­to ta­ry­ba lie­pos pa­bai­go­je pa­dė­jo mies­tų mo­kyk­lų pert­var­kos taš­ką ir ke­lioms jų, tarp jų ir S. Ko­nars­kio, ne­lei­do komp­lek­tuo­ti 11 ir 12 kla­sių. Rugp­jū­tį pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas - Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis - pri­ėmė S. Ko­nars­kio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai pa­lan­kią nu­tar­tį: su­stab­dė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų ga­lio­ji­mą. Ta­čiau LVAT ne­tru­kus pa­siel­gė prieš­in­gai – pa­ten­ki­no sa­vi­val­dy­bės skun­dą. “Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­teik­ti sa­vo ar­gu­men­tus ir pa­si­sa­ky­ti dėl gin­čo da­ly­ko, iš jos bu­vo ati­mta tei­sė par­eikš­ti nu­ša­li­ni­mą LVAT tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kui Ir­man­tui Ja­ru­kai­čiui”, - par­eiš­kė tė­vų at­sto­vai.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trui ad­re­suo­to­je pe­ti­ci­jo­je Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų strei­ko ko­mi­te­tai, Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų tė­vų fo­ru­mas ir Ko­mi­te­tai mo­kyk­loms ap­gin­ti nu­ro­dė, kad I. Ja­ru­kai­tis ir R. Ši­ma­šius tais pa­čiais 1997 me­tais bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą. Be to, tuo me­tu, kai da­bar­ti­nis Vil­niaus me­ras ėjo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gas, I. Ja­ru­kai­tis dir­bo Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­te prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos.

Į pa­gal­bą mo­kyk­lų tei­sių gy­nė­jams su­sku­bo ir Sei­mo na­riai. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Van­da Krav­čio­nok krei­pė­si į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką Rim­vy­dą Nor­kų, Tei­sė­jų ta­ry­bą ir Nuo­la­ti­nę tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją su pra­šy­mu įver­tin­ti tei­sė­jų veiks­mus pri­imant nu­tar­tį by­lo­je dėl Vil­niaus Si­mo­no Ko­nars­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los li­ki­mo.