Korupcijos suvokimo indekse Lietuva pakilo septyniomis vietomis
2015 me­tų „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo in­dek­so ty­ri­me Lie­tu­va pa­ki­lo per sep­ty­nias vie­tas, skel­bia „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius.

2015 me­tų ty­ri­me Lie­tu­vai skir­tas 61 ba­las iš 100 ga­li­mų (2014 me­tais – 58 ba­lai) ir 32 vie­ta 168 ša­lių są­ra­še, kai per­nai Lie­tu­va bu­vo 39 vie­to­je iš 174 tir­tų vals­ty­bių. Lie­tu­va uži­ma 18 vie­tą tarp ES ir Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių, me­tais anks­čiau ji bu­vo 20.

Es­ti­jai skir­ta 70 ba­lų ir 23 vie­ta (2014 – 69 ba­lai ir 26 vie­ta), Lat­vi­jai – 55 ba­lai ir 40 vie­ta (prieš tai – taip pat 55 ba­lai ir 43 vie­ta), Len­ki­jai – 62 ba­las ir 30 vie­ta (2014 me­tais – 61 ba­las ir 35 vie­ta).

Kaip ir 2014 me­tais, pa­gal šį in­dek­są vėl pir­mau­ja Da­ni­ja, su­rin­ku­si 91 ba­lą. Pa­sku­ti­niai są­ra­še yra Šiau­rės Ko­rė­ja ir So­ma­lis (po 8 ba­lus).

„Ma­to­me, jog, vers­li­nin­kų nuo­mo­ne, ko­rup­ci­jos ly­gis Lie­tu­vo­je ma­žė­ja, ko­rup­ci­ja ne taip truk­do vers­lui. Ta­čiau eks­per­tai pa­žy­mi, kad po­li­ti­kai ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­ri ge­riau at­sis­kai­ty­ti vi­suo­me­nei, o pri­im­ti įsta­ty­mai ne­vei­kia. Tad mū­sų svar­biau­si na­mų dar­bai yra aiš­kūs. Tu­ri­me pra­skaid­rin­ti lo­bis­ti­nę veik­lą bei ga­lų ga­le iš es­mės pa­ge­rin­ti vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bę“, – sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

„Trans­ka­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo in­dek­sas par­odo, kaip įvai­rioms pa­sau­lio vals­ty­bėms pa­vyks­ta kon­tro­liuo­ti ko­rup­ci­ją. Esa­ma pa­dė­tis įver­ti­na­ma kon­kre­čiu skai­čiu­mi šim­to ba­lų ska­lė­je nuo nu­lio iki 100, ku­rio­je 0 reiš­kia ab­so­liu­čiai ko­rum­puo­tą ša­lį, o 100 – la­bai skaid­rią vals­ty­bę. Ko­rup­ci­jos mas­tą vie­ša­ja­me ir po­li­ti­kos sek­to­riuo­se ver­ti­na įvai­rių sri­čių eks­per­tai ir vers­lo ly­de­riai.