Korupcijai įveikti prireiks dešimtmečių
Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad be vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo ir są­mo­nin­gu­mo net idea­liau­sia an­ti­ko­rup­ci­nė sis­te­ma nie­ka­da ne­bus veiks­min­ga.

Tarp­ži­ny­bi­nės ko­mi­si­jos ko­vai su ko­rup­ci­ja koor­di­nuo­ti vi­ce­pir­mi­nin­kas, Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris A. Ma­čiu­lis džiau­gia­si, kad vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai nuo­lat au­ga. Ta­čiau kar­tu di­dė­ja gy­ven­to­jų reik­lu­mas an­ti­ko­rup­ci­nes jė­gas tel­kian­čiai Vy­riau­sy­bei.

Su­dė­tin­gas reiškinys

- Apie ko­vą su ko­rup­ci­ja kal­ba­ma iš įvai­rių tri­bū­nų, ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja ją dek­la­ruo­ja kaip pri­ori­te­ti­nį už­da­vi­nį. Kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos ir pla­tes­niu mas­tu šio­je sri­ty­je at­ro­do Lie­tu­va?

- Nau­jau­sia­me 2014 me­tų „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo in­dek­so ty­ri­me Lie­tu­vai skir­ti 58 ba­lai iš 100 ga­li­mų ir 39 vie­ta 175 ša­lių są­ra­še. Per­nai Lie­tu­va ga­vo 57 ba­lus ir užė­mė 43 vie­tą iš 177 vals­ty­bių. Tai ro­do, kad tu­ri­me ge­ro­kai su­stip­rin­ti ko­vą su ko­rup­ci­ja, su­telk­da­mi vi­sų už šį dar­bą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų jė­gas. Tie­sa, nau­jau­sio­je JAV Tei­sin­gu­mo ins­ti­tu­to ky­ši­nin­ka­vi­mo vers­le ri­zi­kos ver­ti­ni­mo at­as­kai­to­je Lie­tu­va uži­ma aukš­tą 18 vie­tą tarp 197 vals­ty­bių.

- Su ko­rup­ci­ja me­tų me­tus ko­vo­ja dau­ge­lis vals­ty­bių ir kol kas nie­kas jos vi­siš­kai ne­pa­ža­bo­jo. Ar tai iš vi­so įma­no­ma?

- Ko­rup­ci­ja - su­dė­tin­gas ne­ga­ty­vus reiš­ki­nys, ku­rį le­mia tiek eko­no­mi­nės, tiek so­cia­li­nės prie­žas­tys. Drįs­čiau teig­ti, kad įta­kos tam tu­ri įvai­rių is­to­ri­nių są­ly­gų su­for­muo­tas tau­tos men­ta­li­te­tas. Juk so­viet­me­čiu ne­si­lai­ky­ti įsta­ty­mų, par­si­neš­ti iš ga­myk­los ko­kią de­ta­lę ar iš ko­lū­kio fer­mos - mil­tų mai­šą bu­vo nor­ma, net ap­su­kru­mo ženk­las. To­kio mąs­ty­mo ir gy­ve­ni­mo pa­sek­mės - il­ga­lai­kės. Tad ko­vai su ko­rup­ci­ja bū­ti­nas lai­kas, es­mi­niai re­zul­ta­tai šio­je sri­ty­je nie­ka­da ne­pa­sie­kia­mi grei­tai, tam rei­kia de­šimt­me­čių. Ma­no gal­va, tu­ri­me ak­ty­viai im­tis ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos, an­ti­ko­rup­ci­nio švie­ti­mo ir są­mo­nin­gu­mo ug­dy­mo. Tik tuo­met, žvel­giant į il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą, ga­li­ma ti­kė­tis tei­gia­mų po­ky­čių, skaid­res­nės vi­suo­me­nės. Vals­ty­bė ga­li su­kur­ti idea­lią an­ti­ko­rup­ci­nę tei­si­nę ir ins­ti­tu­ci­nę sis­te­mą, bet be vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo ir an­ti­ko­rup­ci­nio są­mo­nin­gu­mo ji nie­ka­da ne­bus veiks­min­ga.

- Ele­men­ta­riau­sias ko­rup­ci­jos ženk­las - ky­šis. Ne­re­tai jį iš­pro­vo­kuo­ja ba­na­li prie­žas­tis - ma­ži at­ly­gi­ni­mai, ki­taip ta­riant, eko­no­mi­nės są­ly­gos. Ar ne­ma­no­te, kad ko­vo­ja­ma su pa­sek­mė­mis, bet ne­ker­ta­mos blo­gio šak­nys iš es­mės?

- Mi­nė­jau, kad eko­no­mi­nė kiek­vie­nos ša­lies ga­lia, so­cia­li­nė at­skir­tis, il­ga­me­tės tei­sės tra­di­ci­jos ir ki­ti pa­ma­ti­niai da­ly­kai le­mia ko­rup­ci­jos mas­tą, su­po­nuo­ja jai to­le­ran­ci­ją ar ne­pa­kan­tu­mą. Stip­rė­jant eko­no­mi­kai, au­gant žmo­nių ge­ro­vei ir tvir­tė­jant pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, ti­kiuo­si, ir mū­sų vals­ty­bė­je vis ma­žės ne­skaid­ru­mo.

Ska­tins finansiškai

- Ar ska­ti­na­mi as­me­nys, su­tei­kę ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas eko­no­mi­kai, vers­lo tvar­kai ar fi­nan­sų sis­te­mai, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas?

- Tai bus da­ro­ma jau nuo 2015 me­tų, biu­dže­te nu­ma­ty­tos ati­tin­ka­mos lė­šos, pri­im­ti rei­ka­lin­gi tei­sės ak­tai. Pi­lie­tiš­kiems ir drą­siems žmo­nėms, ku­rie su­teiks ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, bus at­ly­gin­ta fi­nan­siš­kai. Tai nė­ra Lie­tu­vos iš­ra­di­mas. Ke­ti­na­me tai­ky­ti to­kią sis­te­mą, ku­ri da­vė tei­gia­mų re­zul­ta­tų ki­to­se ša­ly­se.

- Ar yra par­ei­gū­nų mo­ty­va­ci­jos sis­te­ma, ar jie su­in­te­re­suo­ti ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja?

- Kol kas čia - ne­ar­ti dir­vo­nai. Šią mo­ty­va­ci­jos sis­te­mą bū­ti­na to­bu­lin­ti. Ne vi­sa­da pa­si­tei­si­na par­ei­gū­nų ska­ti­ni­mas vien gar­bės raš­tais ar kal­bo­mis apie jų pa­si­rink­to ke­lio svar­bą ir at­sa­ko­my­bę. Ma­nau, kad už itin svar­bias ir sėk­min­gas ope­ra­ci­jas, už­kir­tu­sias ke­lią plis­ti di­de­liems ko­rup­ci­jos ži­di­niams, bū­ti­ni ir ki­ti ska­ti­ni­mo bū­dai, stip­ri­nan­tys mo­ty­va­ci­ją tar­nau­ti vals­ty­bei, gin­ti jos in­te­re­sus.

Pro­ver­žis matyti

- Ar kei­čia­si vi­suo­me­nės, vers­lo po­žiū­ris, esą “pa­te­pus” ga­li­ma to­li nu­va­žiuo­ti, ki­taip iš­kils prob­le­mų?

- Nuo­mo­nių apk­lau­sos at­sklei­džia tei­gia­mą ten­den­ci­ją- di­dė­ja vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai. “Vil­mo­rus“ ty­ri­mas ro­do, kad vers­li­nin­kų, pa­tei­si­nan­čių ko­rup­ci­ją, ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Kar­tu pa­dau­gė­jo gy­ven­to­jų, ku­rie pri­sii­ma kal­tę dėl ko­rup­ci­jos. Pa­vyz­džiui, 2011-ai­siais sa­ve kal­ti­no 24 proc., 2014 me­tais - 34 proc. apk­laus­tų­jų. Tai ro­do, kad pa­si­ren­gu­sių­jų pa­sip­rie­šin­ti ko­rup­ci­jai dau­gė­ja, va­di­na­si, au­ga vi­suo­me­nės reik­lu­mas an­ti­ko­rup­ci­nes jė­gas tel­kian­čiai Vy­riau­sy­bei. Vi­suo­me­nės vil­tis steng­si­mės pa­tei­sin­ti. Apk­lau­sos ro­do, kad 55 proc. įmo­nių va­do­vų bei 53 proc. gy­ven­to­jų ma­no, jog Vy­riau­sy­bė ga­li pri­si­dė­ti prie ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo.

- Ku­rias sri­tis pi­lie­čiai įvar­di­ja kaip pa­čias tin­ka­miau­siais ko­rup­ci­jai ke­ro­ti?

- Kaip la­bai ko­rum­puo­tos įvar­di­ja­mos ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos, - taip ma­no 41 proc. gy­ven­to­jų. Kiek “at­si­lie­ka” res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės (36 proc.), Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas (34 proc.), mies­tų ir ra­jo­nų li­go­ni­nės (33 proc.), ke­lių po­li­ci­ja (33 proc.), Vals­ty­bi­nė vais­tų kon­tro­lės tar­ny­ba (29 proc.). Kaip ma­to­te, mi­ni­mos ins­ti­tu­ci­jos, su ku­rio­mis pi­lie­čiams ten­ka tu­rė­ti dau­giau­sia kon­tak­tų tvar­kant įvai­rius kas­die­nius rei­ka­lus. To­dėl vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti su vi­suo­me­ne, ieš­ko­ti kuo veiks­min­ges­nių bū­dų ko­vo­ti su šiuo ne­ga­ty­viu reiš­ki­niu.

- Ypač daug lė­šų su­ka­si vie­šų­jų pir­ki­mų erd­vė­je. Kaip ver­ti­na­te šios la­bai ko­rup­ci­jai „pa­trauk­lios“ sri­ties skaid­ru­mą, reg­la­men­ta­vi­mą?

- Vyk­do­ma nuo­sek­li vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ri­ni­mo po­li­ti­ka. Per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą (elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je) vyk­dy­tų pir­ki­mų skai­čius vir­ši­jo pla­nuo­tą 80 proc. ro­dik­lį. Su­kur­tas pa­vyz­di­nis ban­do­ma­sis pa­si­rink­to ob­jek­to kai­nų pa­ly­gi­ni­mo mo­de­lis. Taip pat vyk­do­ma to­les­nė elek­tro­ni­nio ka­ta­lo­go asor­ti­men­to ko­ky­bi­nė ir kie­ky­bi­nė plė­tra. Pro­ver­žis ti­krai yra.

Rei­kia su­rem­ti pečius

- Ar ne per ma­žai lė­šų ski­ria­ma vi­suo­me­nės, ypač jau­ni­mo, an­ti­ko­rup­ci­niam ug­dy­mui?

- An­ti­ko­rup­ci­nis švie­ti­mas - ne tik rek­la­ma te­le­vi­zi­jo­je ar pla­ka­tai su skam­biais šū­kiais. Jo tiks­las - ug­dy­ti vi­suo­me­nės pi­lie­ti­nį są­mo­nin­gu­mą ir ne­pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jai. Pro­ce­sas tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo mo­kyk­los suo­lo. Džiau­giuo­si, kad be­ne vi­so­se mo­kyk­lo­se an­ti­ko­rup­ci­nis švie­ti­mas yra in­teg­ruo­tas į mo­ko­muo­sius da­ly­kus, ini­cia­ty­vas ska­ti­na pa­tys mo­ky­to­jai.

- Šian­dien Tarp­tau­ti­nė ko­vos su ko­rup­ci­ja die­na. Ar ga­li­ma teig­ti, kad į ko­vą su šiuo reiš­ki­niu pa­vy­ko įtrauk­ti jau­ni­mą, vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ko­kias ini­cia­ty­vas ga­lė­tu­mė­te iš­skir­ti?

- Prie veiks­min­giau­sių šių me­tų ini­cia­ty­vų pri­skir­čiau „Skaid­ru­mo la­bo­ra­to­ri­ją“, „Jon­va­ba­lius“, „Ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai dar­nio­je ko­man­do­je - iš­šū­kis me­di­ci­nos per­so­na­lui“. Be jo­kios abe­jo­nės, itin ak­tua­li Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­cia­ci­jos veik­la ir jos vyk­do­ma an­ti­ko­rup­ci­nė ak­ci­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je „Ge­riau­sia pa­dė­ka gy­dy­to­jui - jū­sų šyp­se­na“.

- Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja 2015–2025 me­tais prog­ra­mos pro­jek­tui. Ko­kie svar­biau­si ja­me nu­ma­ty­ti dar­bai?

- Ypa­tin­gas dė­me­sys to­liau bus ski­ria­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų veik­los bei spren­di­mų vie­šu­mui už­ti­krin­ti. Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja taip pat bus stip­ri­na­ma su iš­skir­ti­nai di­de­le ko­rup­ci­jos ri­zi­ka su­si­ju­sio­se sri­ty­se - vie­šų­jų pir­ki­mų, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, at­lie­kų tvar­ky­mo. Dau­giau dė­me­sio nei anks­čiau skir­ta ko­rup­ci­jos pri­va­čia­me sek­to­riu­je prob­le­mai. Vi­sus ra­gi­na­me ak­ty­viai pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant šią prog­ra­mą, siū­ly­ti nau­jus ko­rup­ci­jos įvei­ki­mo bū­dus ir prie­mo­nes. Ko­rup­ci­jos hid­rą įveik­si­me tik su­rė­mę pe­čius.