Korumpuotoje Vyriausybėje A. Butkevičius nedirbtų
Iš at­os­to­gų Ka­ri­buo­se į dar­bą grį­žęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ėmė­si narp­lio­ti su­si­kau­pu­sių prob­le­mų raiz­gi­nį. Šian­dien so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio lau­kia rim­tas po­kal­bis pre­zi­den­tū­ro­je, per jį prem­je­ras ti­ki­si iš­girs­ti fak­tų apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je.

Po at­os­to­gų, ku­rių, kaip pats sa­kė, ne­lin­kė­tų nie­kam, Vy­riau­sy­bės va­do­vas pra­ne­šė ten­kin­sian­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą ir at­sa­ky­sian­tis į vi­sus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vų klau­si­mus apie pa­slap­tin­gą­jį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą bei va­di­na­mą­jį Vy­jū­nė­lės dva­rą.

A. But­ke­vi­čius tei­gė la­bai lau­kian­tis šian­dien nu­ma­ty­to po­kal­bio su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, nors jis esą ne­bus koks nors iš­skir­ti­nis. „Ma­ne su­do­mi­no to­nas, kad Vy­riau­sy­bė­je yra tam ti­kros ko­rup­ci­jos. No­rė­siu iš­girs­ti rim­tų fak­tų, nes su to­kiais da­ly­kais ne­si­taiks­ty­siu. Jei rei­kės, nu­si­žen­gu­sius dar­buo­to­jus at­lei­siu, – ža­dė­jo prem­je­ras, o pa­klaus­tas, ar Vy­riau­sy­bė ga­li bū­ti ko­rum­puo­ta, pri­dū­rė: – Jei bū­tų ko­rum­puo­ta, ne­dirb­čiau. Nie­ka­da dėl rei­tin­gų sa­vo są­ži­nės ne­par­da­viau ir ne­par­duo­siu.“ Ry­toj jo lau­kia dar­bo ke­lio­nė į In­di­ją ir Bang­la­de­šą.

Ne­do­va­no­ti­nas poel­gis

Kaip ir ža­dė­jo prieš po­rą sa­vai­čių, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė va­kar prem­je­rui įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą. „Ar­ti­miau­siu me­tu ža­du jį pa­ten­kin­ti“, – Vy­riau­sy­bės rū­muo­se su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė A. But­ke­vi­čius. Kaip prie­žas­tį, dėl ku­rios mi­nis­trė pre­zi­den­tės, pa­ties prem­je­ro ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) va­do­vy­bės bu­vo par­agin­ta at­sis­ta­ty­din­ti, jis įvar­di­jo vie­šą R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pri­si­pa­ži­ni­mą apie me­di­kams pra­ei­ty­je duo­tą ky­šį. „Ma­nau, mi­nis­trei toks poel­gis ne­do­va­no­ti­nas“, – par­ti­jos bi­čiu­lės el­ge­sį įver­ti­no A. But­ke­vi­čius.

Pa­ti mi­nis­trė va­kar par­eiš­kė ne­ke­ti­nan­ti pa­lik­ti LSDP, nes esą yra da­vu­si to­kį pa­ža­dą pre­zi­den­tui Al­gir­dui Bra­zaus­kui. „Pa­ža­dė­jau prieš mir­tį, li­kus pu­sei me­tų, Jo eks­ce­len­ci­jai Al­gir­dui Bra­zaus­kui, kad įsto­siu į ši­tą par­ti­ją ir lik­siu jo­je“, – va­kar po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru aiš­ki­no R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ji ti­ki­no vi­suo­met jau­tu­si so­cial­de­mo­kra­tų par­amą tiek par­la­men­te, tiek ei­da­ma mi­nis­trės par­ei­gas. Pa­sak so­cial­de­mo­kra­tės, kaip Sei­mo na­rė ji to­liau tu­rės „vi­sas ga­li­my­bes“ spręs­ti svei­ka­tos ap­sau­gos prob­le­mas. „Pu­san­trų me­tų už­te­ko, la­bai daug ką šio­je sis­te­mo­je su­pra­tau“, – sa­kė po­li­ti­kė. Ji gai­lė­jo­si ne­spė­ju­si baig­ti pra­dė­tų dar­bų.

Anot A. But­ke­vi­čiaus, kol kas ne­nusp­ręs­ta, kas pa­keis R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Ta­čiau prem­je­ras pa­brė­žė, kad tai ti­krai ne­bus jo pa­ta­rė­jas An­ta­nas Vin­kus, kaip spė­lio­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je. Jo­je taip pat mi­nė­tos anks­čiau švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru dir­bu­sio Dai­niaus Pa­val­kio, Sei­mo na­rių Ju­ro Po­že­los, Al­mos Mon­kaus­kai­tės kan­di­da­tū­ros.

Šū­vis pro ša­lį

Prem­je­ras pa­ti­ki­no, kad su­si­ti­ki­mas su STT dar­buo­to­jais dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su ku­ror­tų ap­sau­gos zo­no­mis, ir Vi­jū­nė­lės dva­ro vyks ar­ti­miau­siu me­tu. „Šiuo me­tu tai de­ri­na­ma. Ga­li nors ir šian­dien apk­laus­ti. Vi­sa Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kų ir ki­tų spe­cia­lis­tų in­for­ma­ci­ja pa­gal at­lik­tą ana­li­zę, kas bu­vo anks­čiau ir kas yra da­bar, ati­tin­ka ak­tus ir teis­mo iš­va­dai ne­ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos. Ga­liu nu­liū­din­ti po­li­ti­nius opo­nen­tus: vi­sa ši­ta iš­pūs­ta is­to­ri­ja – šū­vis pro ša­lį“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

A. But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, ty­ri­mas tu­ri bū­ti at­lik­tas ne­prie­kaiš­tin­gai ir nie­kas ne­ga­li jam truk­dy­ti. Prem­je­ras tvir­ti­no esan­tis pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus. Ki­ta ver­tus, LSDP va­do­vas pri­pa­ži­no, kad jį pa­tį, poil­siau­jan­tį Drus­ki­nin­kuo­se, nu­ste­bi­no ku­ror­to cen­tre, ant eže­ro kran­to, vyks­tan­čios sta­ty­bos. A. But­ke­vi­čius sa­kė siū­ly­siąs spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są ty­ri­me dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo tu­rin­čiam Drus­ki­nin­kų me­rui, LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je. Pa­grin­do R. Ma­li­naus­kui nu­si­ša­lin­ti nuo Drus­ki­nin­kų me­ro par­ei­gų Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė ne­ma­tan­tis. Kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją dėl šios is­to­ri­jos STT jau apk­lau­sė ir ap­lin­kos mi­nis­trą „tvar­kie­tį“ Kęs­tu­tį Tre­čio­ką.

Ne­si­lai­ko eti­kos stan­dar­tų

Prem­je­ras la­ko­niš­kai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją dėl ne­skaid­riai mais­to pro­duk­tų pir­ki­mą skurs­tan­tie­siems or­ga­ni­za­vu­sių par­ei­gū­nų veiks­mų. Kar­tu jis pa­brė­žė, kad už tai at­sa­kin­gi as­me­nys ne­ga­lės to­liau ei­ti par­ei­gų. Šį klau­si­mą A. But­ke­vi­čius sa­kė ap­ta­ręs su že­mės ūkio mi­nis­tre „dar­bie­te“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne. Kaip ži­no­ma, dėl ne­ge­bė­ji­mo su­val­dy­ti pa­dė­ties Sei­mo opo­zi­ci­ja gąs­di­na mi­nis­trę in­ter­pe­lia­ci­ja. Ty­ri­mą dėl gal­būt ne­skaid­rių pir­ki­mų da­bar at­lie­ka Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Jei­gu bus nu­sta­ty­ta, kad ne­si­lai­ky­ta įsta­ty­mų, ži­no­ma, tą ver­ti­ni­mą aš pa­da­ry­siu. Nie­ka­da ne­pri­tar­siu blo­giems spren­di­mams, ir dar sie­kiant kam nors nau­dos“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras.

Va­kar V. Bal­trai­tie­nė pa­ten­ki­no že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tro Vi­liaus Mar­tu­se­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą. Šis nu­spren­dė trauk­tis, kai pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo per­kant mais­tą skurs­tan­tie­siems.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis A. But­ke­vi­čiaus pa­teik­tus at­sa­ky­mus dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su Vi­jū­nė­lės dva­ru, taip pat iš­dės­ty­tą nuo­mo­nę apie mi­nis­trus, įklim­pu­sius į skan­da­lus, įver­ti­no kaip va­ka­rie­tiš­kų po­li­ti­nės eti­kos stan­dar­tų ne­si­lai­ky­mą bei ven­gi­mą pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę.