Koreguos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo planą
Tre­čia­die­nį pla­nuo­ja­ma tar­tis, kaip keis­ti Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą.

„Teik­si­me Šimt­me­čio ko­mi­si­jai tvir­tin­ti nau­ją pa­tiks­lin­tą Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio prog­ra­mą. Įver­ti­no­me anks­tes­nius pro­jek­tus ir pos­tū­mį juo­se, to­dėl siū­lo­me tiks­les­nę ir rea­les­nę prog­ra­mą“, – BNS tei­gė Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio prog­ra­mos koor­di­na­to­rė Ne­rin­ga Vaisb­ro­dė.

Jos tei­gi­mu, prog­ra­ma ko­re­guo­ta pa­si­tel­kus eks­per­tus, kon­sul­tuo­jan­tis su ins­ti­tu­ci­jo­mis bei par­tne­riais.

Ko­mi­si­jai pri­ta­rus, prog­ra­ma dar tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.

Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mui va­do­vau­ja Vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio pir­mi­nin­kau­ja­ma ko­mi­si­ja, jo­je iš vi­so yra be­veik trys de­šim­tys na­rių. Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­rą at­lie­ka prem­je­ro su­da­ry­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros dar­bo gru­pė.

N.Vaisb­ro­dė yra sa­kiu­si, kad iš šim­tų ren­gi­nių ir pro­jek­tų ke­ti­na­ma iš­skir­ti svar­biau­sius, da­lies anks­te­nia­me pla­ne bu­vu­sių pro­jek­tų bū­tų at­si­sa­ko­ma. Anot jos, pa­grin­di­nis tiks­las yra, kad į šimt­me­čio šven­ti­mą bū­tų įtrauk­ta kuo dau­giau žmo­nių.

„Nea­be­jo­ti­nai cen­tri­nis ren­gi­nys tu­rė­tų bū­ti pa­čios Va­sa­rio 16-osios šven­ti­mas. Kad tai bū­tų šven­tė vi­siems mū­sų žmo­nėms, ne tik Vil­niu­je, ne tik ofi­cia­liems par­ei­gū­nams, bet vi­siems žmo­nėms“, – anks­čiau yra sa­kiu­si N.Vaisb­ro­dė.

Į bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą bu­vo įtrauk­ti ke­li šim­tai pro­jek­tų, pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti, įreng­ti 65 mo­nu­men­tus, at­mi­ni­mo len­tas, bius­tus, iš­leis­ti 19 is­to­ri­nių lei­di­nių, su­reng­ti 276 ren­gi­nius. Į prog­ra­mą įtrauk­tas ir Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mas, ir Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­ja, ir dau­gia­funk­ci­nio komp­lek­so sta­ty­ba Šeš­ki­nė­je, ir Sig­na­ta­rų na­mų re­no­va­ci­ja. Skai­čiuo­ta, kad vis­kam įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti iš­leis­ta apie 200 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės šimt­me­tį Lie­tu­va mi­nės 2018 me­tais. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­si­ra­šė do­ku­men­tą, kad „skel­bia at­sta­tan­ti ne­prik­lau­so­mą de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je ir tą vals­ty­bę at­ski­rian­ti nuo vi­sų vals­ty­bi­nių ry­šių, ku­rie yra bu­vę su ki­to­mis tau­to­mis“.