Kontrolierė: VRM neužtikrino moterų ir vyrų lygių galimybių
Vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nams vy­rams svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mui ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai nei par­ei­gū­nėms mo­te­rims, Nu­sta­tė Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė nu­sta­tė, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­už­ti­kri­no mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių, reg­la­men­tuo­da­ma pri­va­lo­mus svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mus mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­tiems par­ei­gū­nams. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus skun­dą dėl to, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir šiai mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se vi­si par­ei­gū­nai pri­va­lo at­lik­ti pri­va­lo­mą svei­ka­tos pa­ti­krą, ta­čiau vy­rams, prieš­in­gai nei mo­te­rims, ly­ti­nių or­ga­nų pa­ti­kros at­lik­ti ne­rei­kia.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mai nu­sta­to par­ei­gą vi­soms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms pa­gal kom­pe­ten­ci­ją už­ti­krin­ti, kad jų tei­sės ak­tuo­se bū­tų įtvir­tin­tos ly­gios tei­sės ir ga­li­my­bės ne­pai­sant ly­ties. Dėl šios prie­žas­ties, ty­ri­mo me­tu bu­vo ver­ti­na­ma, ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tin­ka­mai vyk­dė sa­vo par­ei­gą, at­lik­da­ma ly­ties or­ga­nų ir ly­ti­nės svei­ka­tos pa­ti­krą vi­siems par­ei­gū­nams, ne­prik­lau­so­mai nuo jų ly­ties.

Ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad Vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nų pri­va­lo­mų pe­rio­di­nių pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mų tvar­kos ap­ra­šo nuo­sta­tos įpa­rei­go­ja bū­ti­nuo­sius ly­ti­nių or­ga­nų ir ly­ti­nės svei­ka­tos pa­ti­kros ty­ri­mus (gi­ne­ko­lo­gi­nę ir krū­tų ap­žiū­rą) at­lik­ti tik par­ei­gū­nes mo­te­ris. Nors vi­si ki­ti ti­kri­nan­tys gy­dy­to­jai bei nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mie­ji ty­ri­mai yra iden­tiš­ki vi­siems par­ei­gū­nams, ne­prik­lau­so­mai nuo jų ly­ties. Ka­dan­gi svei­ka­tos būk­lės re­zul­ta­tai ga­li tie­sio­giai da­ry­ti įta­ką as­me­nų dar­bin­gu­mo įver­ti­ni­mui ir tin­ka­mu­mo vi­daus tar­ny­bai pri­pa­ži­ni­mui, o kar­tu apib­rė­žia as­mens ga­li­my­bes ei­ti par­ei­gas vi­daus tar­ny­bo­je, ne­ma­žiau svar­bu, kad tei­sė į vi­sa­pu­siš­ką svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą, ta­me tar­pe ir ly­ti­nių or­ga­nų pa­ti­kri­ni­mą, bū­tų nu­ma­ty­ta ir par­ei­gū­nams vy­rams.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ge­di­mi­nas Alek­so­nis tei­gia, kad at­lie­kant pro­fi­lak­ti­nius svei­ka­tos ti­kri­ni­mus, tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­ma tiek vy­ro, tiek mo­ters rep­ro­duk­ci­nė sis­te­ma ir to­dėl as­me­nis tu­rė­tų ti­krin­ti gy­dy­to­jai aku­še­riai gi­ne­ko­lo­gai ar gy­dy­to­jai uro­lo­gai. Pro­fi­lak­ti­niai rep­ro­duk­ci­nės sis­te­mos ti­kri­ni­mai taip pat yra svar­būs nu­sta­tant ly­tiš­kai plin­tan­čias li­gas ar at­lie­kant vė­žio pro­fi­lak­ti­ką.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė tei­gia, kad už­ti­krin­ti tei­sę į svei­ka­tą yra pri­va­lo­ma vi­siems, ne­prik­lau­so­mai nuo as­mens ly­ties. Ka­dan­gi vi­daus tar­ny­bos par­ei­gū­nai vyk­do itin svar­bias ir at­sa­kin­gas funk­ci­jas vi­suo­me­nė­je, nė­ra jo­kio pa­tei­si­ni­mo, ko­dėl par­ei­gū­nų vy­rų svei­ka­tai bū­tų ski­ria­mas ma­žes­nis dė­me­sys nei par­ei­gū­nių mo­te­rų svei­ka­tai.

Kon­tro­lie­rė krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją siū­ly­da­ma pa­pil­dy­ti pri­va­lo­mų pe­rio­di­nių pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mų tvar­kos ap­ra­šą ir nu­sta­ty­ti vy­rams par­ei­gū­nams at­lik­ti pri­va­lo­mą pe­rio­di­nį pro­fi­lak­ti­nį ly­ti­nių or­ga­nų ir ly­ti­nės svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tvar­kos ap­ra­šą ža­da keis­ti.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bo­je pa­sta­rai­siais me­tais dau­giau­sia skun­dų tir­ta dėl vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų veik­los. Per­nai me­tais to­kie ty­ri­mai su­da­rė 47 proc. vi­sų at­lik­tų ty­ri­mų.