Kontrolierė: Taromatai įrengti pažeidžiant neįgaliųjų teises
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba dar va­sa­ros pa­bai­go­je ga­vu­si skun­dą dėl ta­ro­ma­tų įren­gi­mo, at­li­kus ty­ri­mą, pa­tvir­ti­no, jog ta­ro­ma­tų pa­tal­po­se ne­pri­tai­ky­ta ju­dė­ti as­me­nims su ne­ga­lia.

Rugp­jū­čio mė­ne­sį Tar­ny­ba ga­vo Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės skun­dą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad tei­kiant ta­ros su­pir­ki­mo pa­slau­gas Klai­pė­do­je as­me­nys su ne­ga­lia yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi dėl jiems ne­priei­na­mų ta­ro­ma­tų pa­tal­pų: prie įėji­mo du­rų yra laip­te­liai, ant ku­rių nė­ra įreng­to pa­ndu­so ar ki­to įren­gi­mo, lei­džian­čio pa­tek­ti į pa­tal­pą, ta­ro­ma­tai nė­ra pri­tai­ky­ti aukš­čio at­žvil­giu, pa­tal­pų du­rys per siau­ros. Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad pa­slau­gų tei­kė­jas pri­va­lo vi­siems var­to­to­jams su­da­ry­ti vie­no­das są­ly­gas gau­ti to­kias pa­čias pa­slau­gas, ne­pai­sy­da­mas ne­ga­lios, o jų ne­su­da­ry­mas lai­ko­mas ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mu. At­li­ku­si ty­ri­mą, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė pa­tvir­ti­no, kad ta­ro­ma­tų pa­tal­pų ne­pri­tai­ky­mas dis­kri­mi­nuo­ja as­me­nis su ne­ga­lia.

Esant duo­me­nims, kad mi­nė­ta prob­le­ma yra ne tik Klai­pė­do­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, ty­ri­mo me­tu kon­tro­lie­rė si­tua­ci­ją ver­ti­no pla­čiau, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ar bend­ra ta­ro­ma­tų pa­tal­pų įren­gi­mo tvar­ka vi­so­je Lie­tu­vo­je ne­pa­žei­džia as­me­nų su ne­ga­lia, o tuo pa­čiu ir ki­tų ri­bo­tą ju­du­mą tu­rin­čių as­me­nų ly­gių ga­li­my­bių.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­tro pa­tvir­tin­tą Sta­ty­bos reg­la­men­tą, vi­si žmo­nėms su na­ga­lia svar­būs ne­gy­ve­na­mie­ji pa­sta­tai pri­va­lo bū­ti pri­tai­ky­ti as­me­nų su ne­ga­lia po­rei­kiams. Jei ta­ro­ma­tas įreng­tas pa­sta­to vi­du­je, prie jo pri­va­lo bū­ti už­ti­krin­tas pa­te­ki­mas as­me­nims su ne­ga­lia. Prob­le­ma at­si­ran­da tuo­met, kai ta­ro­ma­tai įreng­ti ne par­duo­tu­vių pa­tal­po­se, o ša­lia esan­čiuo­se spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se, ka­dan­gi to­kie sta­ti­niai ne­pa­ten­ka į Sta­ty­bos reg­la­men­te nu­ro­dy­tą sta­ti­nių są­ra­šą – jie pri­skir­ti­ni prie kil­no­ja­mų­jų daik­tų (ne sta­ti­nių). Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad su­pir­ki­mo pa­slau­gas tei­kian­tiems as­me­nims jo­kiais tei­sės ak­tais nė­ra įtvir­tin­ta par­ei­ga už­ti­krin­ti, kad ta­ros su­pir­ki­mo vie­tos bū­tų pri­tai­ky­tos as­me­nų su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia po­rei­kiams.

Pa­sak ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės Ag­ne­tos Lo­ba­čevs­ky­tės, bū­ti­na pri­im­ti tei­sės ak­tus, ku­rie nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mus pri­tai­ky­ti ta­ro­ma­tų pa­tal­pas žmo­nėms su ne­ga­lia. Svars­tant ir nu­sta­tant rei­ka­la­vi­mus, taip pat bū­ti­nas bend­ra­dar­bia­vi­mas su ne­įga­lių­jų in­te­re­sus at­sto­vau­jan­čio­mis ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Įver­ti­nus vi­sas ap­lin­ky­bes ir nu­sta­čius ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mą, kon­tro­lie­rė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją su siū­ly­mu tei­sės ak­tuo­se, reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se su­pir­ki­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, įtvir­tin­ti par­ei­gą as­me­nims, tei­kian­tiems su­pir­ki­mo pa­slau­gas, už­ti­krin­ti pa­slau­gų tei­ki­mo vie­tos pri­tai­ky­mą as­me­nų su ne­ga­lia po­rei­kiams. Taip pat kreip­ta­si į Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos na­rių, tei­kian­čių su­pir­ki­mo pa­slau­gas bei UAB „Nor­fos maž­me­na“ ad­mi­nis­tra­ci­ją dėl po­rei­kio ta­ro­ma­tų pa­tal­po­se pa­ša­lin­ti kliū­tis, ri­bo­jan­čias pa­slau­gų tei­ki­mą as­me­nims su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia.