Kontrolierė: pirmaisiais vaiko auginimo metais tėvams sugrįžti į darbo rinką – sudėtinga
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja nu­sta­to, kad vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę, šei­moms, au­gi­nan­čioms ir auk­lė­jan­čioms vai­kus na­muo­se, įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka tei­kia par­amą. Ver­tin­da­ma vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gų tvar­ką, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė pa­ste­bi, kad vals­ty­bė ne­su­da­ro tin­ka­mų są­ly­gų mo­te­rims ar­ba vy­rams su­grįž­ti į dar­bą iki vai­kui su­eis vie­ni me­tai.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad mo­te­ris ar­ba vy­ras tu­ri dvi ga­li­my­bes pa­si­rink­ti gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką: 1) kol vai­kui su­eis vie­ni me­tai; 2) kol vai­kui su­eis dve­ji me­tai. Jei mo­te­ris ar­ba vy­ras pa­si­ren­ka gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką, kol vai­kui su­eis vie­ni me­tai, šios iš­mo­kos dy­dis iki vai­kui su­eis vie­ni me­tai yra 100 proc. mo­ters ar­ba vy­ro kom­pen­suo­ja­mo­jo už­dar­bio dy­džio. Jei mo­te­ris ar­ba vy­ras pa­si­ren­ka gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką, kol vai­kui su­eis dve­ji me­tai, šios iš­mo­kos dy­dis iki vai­kui su­eis vie­ni me­tai yra 70 proc., o iki vai­kui su­eis dve­ji me­tai – 40 proc. mo­ters ar­ba vy­ro kom­pen­suo­ja­mo­jo už­dar­bio dy­džio, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­ta, kad, jei­gu pir­mai­siais vai­ko au­gi­ni­mo me­tais mo­te­ris ar­ba vy­ras nu­spren­džia su­grįž­ti į dar­bą, jai ar­ba jam mo­ka­mas vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos ir jos ar­ba jo tą mė­ne­sį gau­tų pa­ja­mų skir­tu­mas. Jei­gu šių pa­ja­mų dy­dis yra di­des­nis už vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką ar­ba jai ly­gus, vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka ne­mo­ka­ma. Tuo tar­pu, jei mo­te­ris ar­ba vy­ras pa­si­ren­ka gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką, kol vai­kui su­eis dve­ji me­tai, ir nu­spren­džia su­grįž­ti į dar­bą an­trai­siais vai­ko au­gi­ni­mo me­tais –vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka yra mo­ka­ma ne­prik­lau­so­mai nuo tuo me­tu gau­na­mų pa­ja­mų.

Va­di­na­si, vals­ty­bė ne­su­da­ro ga­li­my­bių mo­te­riai ar­ba vy­rui pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis jau pir­mai­siais vai­ko au­gi­ni­mo me­tais su­grįž­ti į dar­bo rin­ką.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė tei­gia, kad ver­tė­tų aps­vars­ty­ti tre­čią al­ter­na­ty­vų vai­ko prie­žiū­ros mo­de­lį, ku­ris su­da­ry­tų ga­li­my­bes efek­ty­viai de­rin­ti vai­ko prie­žiū­rą su dar­bu jau pir­mai­siais vai­ko au­gi­ni­mo me­tais toms mo­te­rims ir tiems vy­rams, ku­rie tu­ri po­rei­kį į dar­bo rin­ką grįž­ti anks­čiau.