Kontrolierė: “moteriška“ automobilių paieška pagal grožį pažeidžia lygias galimybes
In­ter­ne­to tink­la­py­je esan­ti „paieš­ka mo­te­rims“, kur au­to­mo­bi­lį siū­lo­ma iš­si­rink­ti pa­gal gro­žį ar sa­vo cha­rak­te­rio sa­vy­bes, pa­žei­džia ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mų nuo­sta­tas, nu­sta­tė Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo aiš­ki­na­ma­si, ko­dėl in­ter­ne­to tink­la­la­py­je http://au­toa­sas.lt/ yra iš­skir­tos dvi pa­ieš­kos: „au­to­mo­bi­lių pa­ieš­ka“ ir „paieš­ka mo­te­rims“, ir ar „paieš­kos mo­te­rims“ iš­var­din­ti au­to­mo­bi­lio at­ran­kos kri­te­ri­jai ne­pa­žei­džia įsta­ty­mų nuo­sta­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių ly­gių ga­li­my­bių pri­nci­pus.

„Au­toa­sas“ pa­teik­ta­me pa­aiš­ki­ni­me tei­gė, jog au­di­to­ri­ja yra pa­ten­kin­ta to­kia pa­ieš­ka, nes nie­kur ki­tur nė­ra ga­li­my­bės su­ras­ti au­to­mo­bi­lį pa­gal to­kius su­bjek­ty­vius kri­te­ri­jus, kaip „gro­žis“, „ga­lin­gu­mas“, „dy­dis“. Pa­sak „Au­toa­sas“ ad­mi­nis­tra­ci­jos, kiek­vie­nas lan­ky­to­jas ga­li pri­tai­ky­ti sau „paieš­kos mo­te­rims“ kri­te­ri­jus, ta­čiau, ko­dėl pa­ieš­ka va­di­na­si bū­tent taip – ne­paaiš­ki­no.

Pa­sak kon­tro­lie­rės, „Paieš­ko­je mo­te­rims“ nau­do­ja­mi ne­apib­rėž­ti kri­te­ri­jai – nė­ra aiš­ku, ko­kio tū­rio au­to­mo­bi­lis yra „ga­lin­gas“, ko­kios kla­sės, mar­kės ar mo­de­lio au­to­mo­bi­lis yra „di­de­lis“ ir­/ar „gra­žus“. Šio­je pa­ieš­ko­je nau­do­ja­mas kri­te­ri­jus „ma­no cha­rak­te­ris“ bei pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės: „e­su aikš­tin­ga, „e­su ne­kon­tro­liuo­ja­ma“, „e­su ro­man­tiš­ka“, „e­su šei­my­niš­ka“, „e­su lin­ku­si į pi­ni­gus“, „e­su kar­je­ris­tė“, „e­su pa­pras­ta“, api­bū­di­na žmo­gaus cha­rak­te­rį, o ne au­to­mo­bi­lio tech­ni­nes sa­vy­bes. Tuo tar­pu kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos at­ren­ka­mas au­to­mo­bi­lis „au­to­mo­bi­lių pa­ieš­ko­je“ ati­tin­ka ne tik vi­suo­ti­nai ži­no­mus kri­te­ri­jus, api­bū­di­nant au­to­mo­bi­lį, bet ir tei­sės ak­tuo­se var­to­ja­mas są­vo­kas.

„To­kiu bū­du iš­ski­riant au­to­mo­bi­lių pa­ieš­kas for­muo­ja­ma vi­suo­me­nės nuo­sta­ta, kad vy­rai, kaip var­to­to­jai, be­si­ren­kan­tys trans­por­to prie­mo­nę, yra mąs­tan­tys ir tuo pra­na­šes­ni už mo­te­ris, ka­dan­gi „au­to­mo­bi­lių pa­ieš­kos“ kri­te­ri­jai yra vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­ti. Tuo tar­pu mo­te­rys yra ne­at­sa­kin­gos ke­lių eis­mo da­ly­vės, ka­dan­gi ren­ka­si trans­por­to prie­mo­nę kaip daik­tą, at­spin­din­ti jos cha­rak­te­rį, o ne trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nes sa­vy­bes“, – tei­gia­ma kon­tro­lie­rės tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Kon­tro­lie­rės ver­ti­ni­mu, to­kiu bū­du mo­te­rys vaiz­duo­ja­mos kaip aikš­tin­gos as­me­ny­bės ir dėl to for­muo­ja­mas men­ki­nan­tis bei ne­pa­gar­bus po­žiū­ris į jas. Nu­sta­čiu­si pa­žei­di­mą, kon­tro­lie­rė „Au­toa­sas“ sky­rė įspė­ji­mą.