Kontrabandos gijos pasienyje nenutrūksta
Lie­tu­va ta­po kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ga­be­na­mų iš Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių, pa­skirs­ty­mo punk­tu. Į mū­sų ša­lį vil­ki­kais, trau­ki­niais bei ki­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis daž­niau­siai iš Ru­si­jos bei Bal­ta­ru­si­jos, o kart­kar­tė­mis ir iš to­les­nių kraš­tų at­vež­ti ne­le­ga­lūs rū­ka­lai vė­liau pa­ten­ka į Len­ki­ją, Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją bei ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis.

Koks yra ti­kra­sis ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos mas­tas, ga­li­ma tik spė­lio­ti, bet ne­abe­jo­ja­ma, kad mū­sų ša­ly­je jų lie­ka la­bai ma­žai.

Ver­tę skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis milijonų

Per­nai mū­sų ša­ly­je su­lai­ky­ta dau­giau­sia per 26 me­tus, nuo pat Lie­tu­vos mui­ti­nės at­kū­ri­mo, kon­tra­ban­da ga­ben­tų ta­ba­ko ga­mi­nių. Mui­ti­nin­kai ap­ti­ko be­veik 12 mln. pa­ke­lių ci­ga­re­čių, įver­tin­tų ko­ne 30 mln. eu­rų. 2015 me­tais bu­vo kon­fis­kuo­ta apie 11 mln. pa­ke­lių už 26,5 mln. eu­rų.

2016 me­tų gruo­džio pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis Klai­pė­dos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je esan­čiuo­se san­dė­liuo­se kruopš­čiai pla­nuo­tos ope­ra­ci­jos me­tu Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos par­ei­gū­nai ap­ti­ko dau­giau nei 3 mln. pa­ke­lių įvai­rių rū­šių ci­ga­re­čių. Tiek rū­ka­lų vos su­tilp­tų į pen­kis kro­vi­ni­nius vil­ki­kus. Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jo­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, Ru­mu­ni­jo­je, Ki­ni­jo­je bei ki­to­se ša­ly­se pa­ga­min­tos ci­ga­re­tės į ES ga­lė­jo bū­ti įvež­tos kon­tra­ban­da ir tu­rė­jo at­si­dur­ti ES ša­lių juo­do­sio­se rin­ko­se. Tą­kart su­lai­ky­tos kon­tra­ban­dos ver­tė sie­kė be­veik 8 mln. eu­rų.

Ma­no­ma, kad šiuos ta­ba­ko ga­mi­nius, klas­to­da­ma do­ku­men­tus ir pri­si­deng­da­ma už­sie­ny­je re­gis­truo­to­mis leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo bend­ro­vė­mis, įve­žė ge­rai or­ga­ni­zuo­ta kon­tra­ban­di­nin­kų gru­puo­tė. To­kie še­šė­li­niai pre­kei­viai, pri­si­deng­da­mi iš pir­mo žvilgs­nio tei­sė­to­mis mui­ti­nės pro­ce­dū­ro­mis, daug kar­tų ga­be­na ci­ga­re­tes iš vals­ty­bės į vals­ty­bę, kol pa­ga­liau nu­tai­kius pa­to­gų mo­men­tą ir su­klas­to­jus do­ku­men­tus, rū­ka­lai dings­ta iš le­ga­lios apy­var­tos ir rea­li­zuo­ja­mi juo­do­jo­je rin­ko­je.

Kon­tra­ban­di­nin­kai ne­snau­džia ir šie­met. Tik re­to­mis die­no­mis jų ne­ap­tin­ka­ma į Lie­tu­vą iš tre­čių­jų ša­lių įva­žiuo­jan­čio­se trans­por­to prie­mo­nė­se. Kol kas di­džiau­sias ra­di­nys – šią sa­vai­tę Vil­niaus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Ke­nos ge­le­žin­ke­lio pos­to par­ei­gū­nai trau­ki­nio va­go­no dug­ne ra­do ne­le­ga­liai ve­ža­mas 173 dė­žes bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių. Ci­ga­re­čių dė­žės bu­vo su­pa­kuo­tos į juo­dą po­lie­ti­le­no plė­ve­lę – to­kiais „ci­ga­re­čių čiu­ži­niais“ ke­lio­mis ei­lė­mis po me­ta­li­nė­mis kons­truk­ci­jo­mis bu­vo iš­klo­tas trau­ki­nio va­go­no dug­nas. Su­lai­ky­tų ta­ba­ko ga­mi­nių ver­tė – 216 tūkst. eu­rų.

Kon­fis­kuo­ja­ma dau­giau, su­rū­ko­ma mažiau

Mui­ti­nės par­ei­gū­nų tei­gi­mu, to­kiais kon­tra­ban­dos srau­tais ne­rei­kė­tų ste­bė­tis – kon­tra­ban­dos ga­ben­to­jai nau­do­ja­si ypač pa­to­gia Lie­tu­vos geog­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi. Tai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­kraš­tys, yra di­de­lė bend­ra sie­na su Bal­ta­ru­si­ja, iš ku­rios į Lie­tu­vą ir plūs­ta be­ne dau­giau­sia ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių. Ki­ta da­lis įve­ža­ma iš Lat­vi­jos, o į ten daž­niau­siai pa­ten­ka iš Bal­ta­ru­si­jos ar­ba Ru­si­jos.

Rū­ka­lai tarp kon­tra­ban­di­nin­kų yra vie­na pa­klau­siau­sių pre­kių – ga­my­bos są­nau­dos ne­di­de­lės, o rin­kos kai­na – aukš­ta, nes ES vals­ty­bės ci­ga­re­tes yra ap­mo­kes­ti­nu­sios di­de­liais ak­ci­zo bei ki­to­kiais mo­kes­čiais. To­dėl kon­tra­ban­di­nin­kai sten­gia­si iš ša­lių, ku­rio­se ta­ba­ko ga­mi­niai la­bai pi­gūs, vi­so­kiau­siais bū­dais juos iš­vež­ti par­duo­ti į tas ša­lis, kur jie yra bran­gūs.

Ta­čiau 2016 me­tams bai­gian­tis bend­ro­vės „Niel­sen“ at­lik­tas tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mas par­odė, kad ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių Lie­tu­vo­je su­rū­ko­ma ma­žiau – kon­tra­ban­di­nės ci­ga­re­tės su­da­rė 17,5 proc., t. y. ma­žiau nei 2015-ųjų pa­bai­go­je (19,6 proc.).

Skai­čiuo­ja­ma, kad per­nai dėl ne­le­ga­liai į Lie­tu­vos rin­ką įvež­tų ci­ga­re­čių ša­lies biu­dže­tas (vien dėl ne­su­rink­to ak­ci­zo) ga­lė­jo pra­ras­ti dau­giau kaip 54 mln. eu­rų. Net 80 proc. ne­ap­mo­kes­tin­tų ci­ga­re­čių Lie­tu­vą pa­sie­kė iš Bal­ta­ru­si­jos – jo­je pa­ga­min­tos ci­ga­re­tės su­da­rė 14,1 proc. vi­sų Lie­tu­vo­je su­rū­ko­mų ci­ga­re­čių.

Kaip tvir­ti­no bend­ro­vės „Phi­lip Mor­ris Bal­tic“ kor­po­ra­ci­jos rei­ka­lų di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­lims Gin­tau­tas Dir­gė­la, ma­ži­nant še­šė­li­nę rin­ką itin svar­bus vaid­muo ten­ka pa­ki­tu­siam vi­suo­me­nės po­žiū­riui. „Ty­ri­mai ro­do, kad net 78 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ne­pa­tei­si­na kon­tra­ban­di­nių pre­kių ve­ži­mo ir pre­ky­bos jo­mis. Tai di­de­lis prog­re­sas, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais, kai bu­vo gau­ti prieš­in­gi re­zul­ta­tai. Aki­vaiz­du, kad vi­suo­me­nė pa­ma­tė ne­igia­mus kon­tra­ban­dos as­pek­tus – nu­si­kals­ta­mu­mo au­gi­mą, or­ga­ni­zuo­tas ban­di­tų gru­pes, į jas įtrau­kia­mus ne­pil­na­me­čius“, – pa­brė­žė G. Dir­gė­la.

Jū­ri­niais kon­tei­ne­riais, su­nkias­vo­riais vilkikais

Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius Man­tas Kau­ši­las „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad ne­tei­sė­tų ta­ba­ko ga­mi­nių rin­kos po­ky­čiai ver­ti­na­mi pa­gal ke­tu­ris pa­grin­di­nius kri­te­ri­jus: le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių par­da­vi­mą, ak­ci­zo mo­kes­čio su­rin­ki­mą, ne­tei­sė­tų ta­ba­ko ga­mi­nių apy­var­tą bei jų su­lai­ky­mo po­ky­čius. „Jei pa­di­dė­ja le­ga­lus par­da­vi­mas ir tuo pat me­tu rū­ka­lų su­ma­žė­ja ne­le­ga­lio­je rin­ko­je, ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad si­tua­ci­ja ge­rė­ja. Ta­čiau su­lai­ko­mi ta­ba­ko ga­mi­niai ne vi­sa­da skir­ti Lie­tu­vos rin­kai“, – aiš­ki­no M. Kau­ši­las. Jis pri­mi­nė at­ve­jus, kai bu­vo su­lai­ko­mos trans­por­to prie­mo­nės, ak­li­nai pri­krau­tos kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų, skir­tų ti­krai ne Lie­tu­vos rin­kai.

Arvydas Anušauskas /Romo Jurgaičio nuotrauka

Par­ei­gū­nų ma­ny­mu, pa­sta­rai­siais me­tais leng­viau pa­vyks­ta su­si­do­ro­ti su vie­tos rin­kai skir­tų ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos pla­ti­ni­mu. Kur kas su­nkiau pri­čiup­ti ge­rai or­ga­ni­zuo­tus bei įvai­rio­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis ap­si­rū­pi­nu­sius tarp­tau­ti­nės ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos vei­kė­jus.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko tei­gi­mu, su­ma­žė­jęs kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų var­to­ji­mas pa­čio­je Lie­tu­vo­je ir tai, kad dau­giau kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų su­lai­ko­ma pa­sie­ny­je, ne­įro­do, jog ci­ga­re­čių kon­tra­ban­da mąž­ta. „Ma­nau, kad dau­giau­sia kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų į mū­sų ša­lį įve­ža ne smul­kie­ji kon­tra­ban­dos ga­ben­to­jai, o or­ga­ni­zuo­tos kon­tra­ban­di­nin­kų gru­pės, ku­rios ci­ga­re­tes ga­be­na jū­ri­niais kon­tei­ne­riais, su­nkias­vo­riais vil­ki­kais. Bū­tent tai tu­ri bū­ti pa­grin­di­niai tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio ob­jek­tai“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Ta­čiau, A. Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, dau­giau­sia dė­me­sio ski­riant or­ga­ni­zuo­tai kon­tra­ban­dai, ne­de­rė­tų pa­mirš­ti pa­sie­nio kon­tro­lės. Mat jau ne­be pa­slap­tis, kad kon­tra­ban­di­nin­kų pra­min­tais ta­kais ir ta­ke­liais kar­tais nau­do­ja­si ir mums ne­drau­giš­kų už­sie­nio ša­lių slap­to­sios tar­ny­bos, jei jų par­ei­gū­nams pri­rei­kia pa­tek­ti į ES ša­lis.

Ci­ga­re­tės brangs

Nors vis dau­giau kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų su­lai­ko­ma, ti­ki­ma­si, kad ši ne­le­ga­li veik­la po tru­pu­tį ma­žės. Ta­čiau nuo­gąs­tau­ja­ma, kad šį­met vėl ga­li di­dė­ti kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­klau­sa. Mat nuo ko­vo mė­ne­sio Lie­tu­vo­je brangs ta­ba­ko ga­mi­niai – pa­gal Sei­mo pri­im­tas Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sas bus di­di­na­mas ak­ci­zų ta­ri­fą ci­ga­re­tėms, ci­ga­rams ir ci­ga­ri­lėms.

Par­la­men­ta­rai nu­spren­dė nuo ko­vo 1 die­nos ci­ga­re­čių ak­ci­zų ta­ri­fą di­din­ti nuo 85 iki 90 eu­rų už 1000 ci­ga­re­čių. Ci­ga­rams ir ci­ga­ri­lėms tai­ko­mas ak­ci­zų ta­ri­fas di­dės nuo 29,54 iki 33 eu­rų už ki­log­ra­mą. Tai­gi 20 ci­ga­re­čių pa­ke­lis vi­du­ti­niš­kai ga­li brang­ti 0,16 eu­ro, pi­giau­sių ci­ga­re­čių – apie 0,12 eu­ro, o ci­ga­rų ir ci­ga­ri­lių (17 vie­ne­tų) pa­ke­lis pa­brangs apie 0,14 eu­ro. Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl pa­di­din­tų ak­ci­zų ta­ri­fų ta­ba­ko ga­mi­niams vals­ty­bės biu­dže­tas šie­met pa­pil­do­mai gaus apie 23 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vo Ar­no Mar­cin­kaus tei­gi­mu, di­di­na­mas ak­ci­zas ci­ga­re­tėms ga­li pa­ska­tin­ti ta­ba­ko ga­mi­nių kon­tra­ban­dą. „To­kių ša­lių kaip Nor­ve­gi­ja pa­vyz­dys ro­do, kad net tur­tin­go­se, aukš­to pi­lie­ti­nio są­mo­nin­gu­mo vals­ty­bė­se di­de­lės pro­duk­tų kai­nos ga­li stip­rin­ti še­šė­li­nę rin­ką“, – tvir­ti­no A. Mar­cin­kus. Pa­sak jo, Nor­ve­gi­ja, ku­rio­je ci­ga­re­čių kai­nos yra vie­nos di­džiau­sių Eu­ro­po­je, drau­ge su Lat­vi­ja pir­mau­ja pa­gal ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių kie­kį rin­ko­je – dau­giau nei penk­ta­da­lis to­se ša­ly­se su­var­to­ja­mų ci­ga­re­čių yra kon­tra­ban­di­nės.

.