Konsultuosis su VSD dėl pavojingų Seimo narių ryšių su Rusija
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko pra­šy­sian­tis Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD), kad jis pa­dė­tų nu­sta­ty­ti, ku­rio­mis kryp­ti­mis rei­kė­tų aiš­kin­tis ga­li­mus po­li­ti­kų pa­vo­jin­gus ry­šius su Ru­si­ja.

„Pra­šy­siu VSD va­do­vy­bės, kad ji mums pa­dė­tų iš­siaiš­kin­ti kryp­tis, ku­rio­mis mes tu­ri­me ei­ti. Mes ne­no­rė­tu­me įklimp­ti į di­de­lius is­to­ri­nius ty­ri­mus, (...) bet jei­gu yra to­kios prob­le­mos, ne­ga­li­ma nu­si­ša­lin­ti ir to­kį ty­ri­mą teks gi­lin­ti“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad M.Bas­tys pa­lai­ky­da­mas ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais ir Ru­si­jos žval­gy­bos par­ei­gū­nais vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus.

Ar­ti­miau­siu me­tu dar­bą tu­rė­tų pra­dė­ti M.Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja. Ji iki ge­gu­žės vi­du­rio tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti mi­nė­tam Sei­mui na­riui ap­kal­tą.

M.Bas­tys tei­gia, kad tai bu­vo ša­liš­kas po­li­ti­nis ty­ri­mas, ja­me do­mi­na­vo par­ti­nis su­in­te­re­suo­tu­mas. Jis tei­gia, kad su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais bu­vo ke­lis kar­tus su­si­ti­kęs, no­rė­da­mas iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją dėl Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mo. Po­li­ti­kas ti­ki­no ne­ži­no­jęs, kad ki­ti as­me­nys, su ku­riais bend­ra­vo, yra sie­ja­mi su Ru­si­jos spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Tuo me­tu Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas sa­ko, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas M.Bas­tį dėl bend­ra­vi­mo su kai ku­riais as­me­nims bu­vo įspė­jęs 2006 me­tais.

Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad tre­čia­die­nio in­ter­viu Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­tu­rė­jo min­ty kon­kre­čios ap­kal­tos ko­mi­si­jos veik­los, o iš­sa­kė po­zi­ci­ją, jog VSD tu­rė­tų pa­teik­ti duo­me­nis apie pa­vo­jin­gus po­li­ti­kų ry­šius, ypač pa­aš­trė­jus po­li­ti­kų abi­pu­siems kal­ti­ni­mams dėl pra­ei­ties veik­los.