Konsultacijas pradės antradienį
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) su­da­rė dar­bo gru­pę kon­sul­ta­ci­joms su so­cial­de­mo­kra­tais ir kon­ser­va­to­riais, po­kal­bius ti­ki­ma­si pra­dė­ti an­tra­die­nį.

Kon­sul­ta­ci­jų gru­pės koor­di­na­to­rius par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys BNS sa­kė, kad kon­sul­ta­ci­niai su­si­ti­ki­mai su mi­nė­tų par­ti­jų at­sto­vais tu­rė­tų vyk­ti at­ski­rai.

„Vie­ta ir va­lan­da dar nė­ra ap­tar­ta. Mes pa­pras­čiau­siai tą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė­me par­tne­riams ir lau­kia­me grįž­ta­mo­jo ry­šio“, – sa­kė P.Urb­šys.

Jis tei­gė, kad kon­sul­ta­ci­jų tiks­las bū­tų „pa­reng­ti dir­vą de­ry­boms“ dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

Rin­ki­mų nak­tį LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­kė, kad bus su­da­ro­mos dvi de­ry­bi­nės gru­pės: vie­na kal­bė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais, ki­ta – su kon­ser­va­to­riais. Su ki­to­mis par­ti­jo­mis LVŽS ne­ža­da de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Ta­čiau pir­ma­die­nį par­ti­jos kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­trus Sta­sys Ja­ke­liū­nas BNS tei­gė, kad nu­spręs­ta kol kas ap­si­ri­bo­ti vie­na gru­pe.

„Dis­ku­tuo­jant for­ma­tas pa­tvir­tin­tas, nu­spręs­ta, kad ge­riau­sia bū­tų vie­na kon­sul­ta­ci­nė gru­pė“, – BNS tei­gė S.Ja­ke­liū­nas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad kon­sul­ta­ci­jų eta­pe R.Kar­baus­kis ir są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis ne­da­ly­vaus ir įsi­jungs tik į vė­les­nes de­ry­bas.

„Tai jau lo­gis­ti­kos de­ta­lės, su ku­riais su­si­tik­si­me pir­mais, pri­ori­te­to kaž­ko­kio nė­ra“, – sa­kė S.Ja­ke­liū­nas.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.