Konstitucinis teismas: valstybinė pensija už tarnybą nėra privilegija
Da­bar­ti­nė tvar­ka, ku­ri lei­džia dir­ban­tiems tei­sė­jams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams gau­ti par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nes pen­si­jas, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, an­tra­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT).

Pa­sak KT, už tar­ny­bą skir­ta pen­si­ja nė­ra lai­ky­ti­na pri­vi­le­gi­ja, kaip sa­vo krei­pi­me­si ar­gu­men­ta­vo Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas. Jis KT pra­šė įver­tin­ti Par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas tiek, kiek jo­mis ne­drau­džia­ma tei­sė­jams ir vals­ty­bės tar­nau­to­jams gau­ti par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nę pen­si­ją.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas krei­pi­me­si tvir­ti­no, kad Sei­mas tu­ri par­ei­gą nu­sta­ty­ti to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, jog as­me­nims, ne­išė­ju­siems iš tar­ny­bos, vals­ty­bi­nė pen­si­ja ne­bū­tų ski­ria­ma.

Pa­sak par­eiš­kė­jo, ki­toks Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tų aiš­ki­ni­mas reikš­tų, kad vie­šo­jo­je tar­ny­bo­je ei­nan­tiems par­ei­gas ar vals­ty­bės val­džios funk­ci­jas at­lie­kan­tiems as­me­nims vals­ty­bi­nės pen­si­jos mo­kė­ji­mas yra pri­vi­le­gi­ja, o tai ne­de­ra su Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­to­mis.

KT sa­vo ruo­žtu pa­skel­bė, kad Sei­mo dis­kre­ci­ja nu­sta­tant vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo są­ly­gas yra pla­tes­nė nei reg­la­men­tuo­jant ki­tas pen­si­jas; tos są­ly­gos ga­li bū­ti la­bai įvai­rios ir pri­klau­sy­ti, be ki­ta ko, nuo tar­ny­bos ypa­tu­mų, eko­no­mi­nių vals­ty­bės iš­ga­lių.

Pa­sak KT, at­siž­velg­da­mas į eko­no­mi­nes vals­ty­bės iš­ga­les Sei­mas ga­li nu­sta­ty­ti ir to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį už tar­ny­bą sta­tu­ti­nė­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se as­me­nims ski­ria­mos vals­ty­bi­nės pen­si­jos bū­tų mo­ka­mos ir tais at­ve­jais, kai jie, iš­ėję iš tar­ny­bos šio­se ins­ti­tu­ci­jo­se, dir­ba ki­tą iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ap­mo­ka­mą dar­bą.

Kaip pa­žy­mi­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me, vien tai, kad par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nė pen­si­ja, ku­rios pa­skir­tis – at­ly­gin­ti „už su­dė­tin­gą, at­sa­kin­gą, daž­nai ri­zi­kin­gą ir pa­vo­jin­gą as­mens tar­ny­bą vals­ty­bei“, ir tuo pa­čiu iš vals­ty­bės lė­šų mo­ka­mas tei­sė­jo ar vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­ly­gi­ni­mas nė­ra pa­grin­das teig­ti, kad ši vals­ty­bi­nė pen­si­ja yra pri­vi­le­gi­ja“.