Konstitucinis Teismas tirs Vyriausybės nutarimą
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pra­ne­šė penk­ta­die­nį pri­ėmęs nag­ri­nė­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės krei­pi­mą­si, ar pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo ne­bu­vo pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja.

Šis nu­ta­ri­mas nu­sto­jo ga­lio­ti dar pre­zi­den­tei krei­pu­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą ket­vir­ta­die­nį.

Pre­zi­den­tū­rai abe­jo­nių dėl ati­ti­ki­mo Kons­ti­tu­ci­jai ke­lia šio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra, nes do­ku­men­tas ga­lė­jo bū­ti ne­su­de­rin­tas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

„Pa­reiš­kė­jos tei­gi­mu, pri­imant šį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą bu­vo pa­da­ry­ti es­mi­niai ir šiurkš­tūs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tų pri­ėmi­mui tai­ko­mų pro­ce­dū­ri­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai, to­dėl šis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­niam tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pui“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pre­zi­den­tės pra­šy­me nu­ro­do­ma, kad gin­či­ja­mo Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Vy­riau­sy­bei bu­vo pa­teik­tas, aps­vars­ty­tas ir pri­im­tas tą pa­čią 2015 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną per ke­lias va­lan­das nuo jo pa­skel­bi­mo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tei­sės ak­tų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je, o toks tei­sės ak­to pri­ėmi­mas sku­bos tvar­ka ne­bu­vo mo­ty­vuo­tas.

Pa­sak par­eiš­kė­jos, pri­imant šį tei­sės ak­tą ne­bu­vo lai­ko­ma­si pri­nci­po tei­sė­kū­ros veiks­mus at­lik­ti per pro­tin­gus ter­mi­nus, be to, vi­suo­me­nei, ki­toms kom­pe­ten­tin­goms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ne­bu­vo su­da­ry­ta rea­li ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su par­eng­tu tei­sės ak­to pro­jek­tu, jį įver­tin­ti ir pa­teik­ti sa­vo iš­va­das, pa­siū­ly­mus.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, nu­ta­ri­mo pro­jek­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­mas su Tei­sin­gu­mo ir Ūkio mi­nis­te­ri­jo­mis.

Pra­šy­me taip pat nu­ro­do­ma, jog at­siž­vel­giant į tai, kad gin­či­ja­mo Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo nuo­sta­tos yra su­si­ju­sios su te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mu, sta­ty­ba ku­ror­tų te­ri­to­ri­jo­se, ren­giant šio nu­ta­ri­mo pro­jek­tą tu­rė­jo bū­ti at­lik­tas jo an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas, ta­čiau toks ver­ti­ni­mas at­lik­tas ne­bu­vo. Vy­riau­sy­bei pa­teik­to ak­to pro­jek­tas ir jo prie­dai ne­bu­vo vi­zuo­ti pro­jek­tą tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos tei­sės pa­da­li­nio va­do­vo ar ki­to tei­sės pa­da­li­nio tei­si­nin­ko. Šio nu­ta­ri­mo pro­jek­tas ne­bu­vo ver­ti­na­mas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je – jį tu­rė­jo ver­tin­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas ir už ati­tin­ka­mą sri­tį at­sa­kin­gas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­nys.

„Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mu dėl pra­šy­mo pri­ėmi­mo nė­ra nei pa­tvir­ti­na­mi, nei pa­nei­gia­mi ar­gu­men­tai, ku­riais par­eiš­kė­jas grin­džia sa­vo po­zi­ci­ją. Pri­imant to­kius spren­di­mus le­mia­mą reikš­mę tu­ri tai, ar par­eiš­kė­jo pra­šy­mas yra grin­džia­mas tei­si­niais mo­ty­vais“, – ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mą by­lų pa­gal pre­zi­den­to de­kre­tus, ku­riuo­se pra­šo­ma iš­tir­ti, ar Vy­riau­sy­bės ak­tas ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, nag­ri­nė­ji­mas pa­anks­ti­na­mas.

Sa­vo ruo­žtu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra pa­ve­dęs Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai par­eng­ti nu­ta­ri­mo pa­nai­ki­ni­mo pro­jek­tą. Mi­nis­te­ri­jai taip pat pa­ves­ta par­eng­ti įsta­ty­mus dėl že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų, į ku­rias anks­čiau įėjo ku­ror­ti­nių zo­nų reg­la­men­ta­vi­mas.

Per­nai ru­de­nį Vy­riau­sy­bė iš sa­vo nu­ta­ri­mo iš­brau­kė vi­są sky­rių, ku­ris reg­la­men­ta­vo ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas. Pa­aiš­kė­jo, kad šio skirs­nio pa­nai­ki­ni­mo sie­kė Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, jis dėl to ne kar­tą skam­bi­no ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui, Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui Al­mi­nui Ma­čiu­liui ir ki­tiems par­ei­gū­nams.

Tuo me­tu teis­me vy­ko vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ce­sas dėl Drus­ki­nin­kų cen­tre ant eže­ro kran­to sta­to­mo pra­ban­gaus gy­ve­na­mo­jo na­mo, pra­min­to Vi­jū­nė­lės dva­ru. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė šioms sta­ty­boms bu­vo da­vu­si rei­kia­mus lei­di­mus, o pro­ku­ra­tū­ra sie­kė jas pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­to­mis. To ji sie­kia ir da­bar ape­lia­ci­ne tvar­ka.

Drus­ki­nin­kų me­ras yra pri­pa­ži­nęs, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo da­lies dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo bus nau­din­gas teis­mo pro­ce­se.