Konstitucinis Teismas skęsta: palėpėje – kibirai
Aš­tuo­ne­rius me­tus lau­kęs pi­ni­gų ka­pi­ta­li­niam pa­sta­to sto­go re­mon­tui Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­ga­liau juos gaus. Nors dar ne­aiš­ku, ar už nu­ma­ty­tus 164 tūkst. eu­rų ki­tą­met sto­go re­mon­tas bus baig­tas. Sos­ti­nės cen­tri­nė­je gat­vė­je – Ge­di­mi­no pros­pek­te – įsi­kū­ru­sia­me pa­sta­te jau ku­ris lai­kas – ava­ri­nė si­tua­ci­ja.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo KT Ūkio sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Ske­bas, į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų sto­go re­mon­tui kreip­ta­si dar 2008 me­tais, ta­čiau pra­šy­mas pa­ten­kin­tas tik šie­met. KT rū­mai – kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, pa­sta­ty­tas 1932 me­tais.

„Da­bar yra su­si­da­riu­si ava­ri­nė si­tua­ci­ja. Anks­čiau pi­ni­gų ne­bu­vo, o da­bar – ava­ri­nė si­tua­ci­ja. Jei­gu ne­bėg­tų ir ne­la­šė­tų, nie­kas nie­ko ne­da­ry­tų. Pa­lė­pė­je bė­ga van­duo, ten pa­sta­ty­ti ki­bi­rai, grin­dys pa­deng­tos plast­ma­sės ga­ba­lais. Kri­tu­liai ar­do sto­gą, jau pri­ar­dy­ta me­di­nių kons­truk­ci­jų“, – sa­kė J. Ske­bas.

Ki­tų me­tų In­ves­ti­ci­jų prog­ra­mo­je Vy­riau­sy­bė KT sto­go re­mon­tui nu­ma­tė 164 tūkst. eu­rų, nors skai­čiuo­ja­ma, kad jo ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ga­li at­siei­ti apie 308 tūkst. eu­rų.

J. Ske­bas tvir­ti­no, kad KT pa­sta­to sto­gas jo­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka jau se­niai. Jis tiks­li­na, kad re­mon­to są­ma­ta – 308 tūkst. eu­rų – ga­li keis­tis, pa­aiš­kė­jus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų re­zul­ta­tams.

Rū­mai, ku­riuo­se 1993 me­tais įsi­kū­rė KT, pa­sta­ty­ti 4-ta­me de­šimt­me­ty­je. Tar­pu­ka­riu čia bu­vo Pre­ky­bos ir ama­tų rū­mai. Na­cių oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu čia vei­kė Ver­mach­to ko­men­dan­tū­ra. So­viet­me­čiu čia bu­vo įsi­kū­rę Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos ir Kom­jau­ni­mo Vil­niaus mies­to ko­mi­te­tai.

KT šiuo me­tu dir­ba 70 dar­buo­to­jų. Iš­lai­dos jų dar­bo už­mo­kes­čius per me­tus su­da­ro veik 1 mln. 204 tūkst. eu­rų. KT šie­met iš vi­so skir­ta 1,8 mln. eu­rų. Ki­tą­met KT asig­na­vi­mai di­dė­ja iki 2 mln. eu­rų, iš jų dar­bo už­mo­kes­čiui – veik tiek pat, kiek ir šie­met.