Konstitucinis Teismas: pensijų fondų įmokų mažinimas buvo teisėtas
Pen­si­jų fon­das per­ve­da­mos kau­pia­mo­sios pen­si­jos įmo­kos dy­džio su­ma­ži­ni­mas 2012 me­tais ne­prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai, penk­ta­die­nį nu­spren­dė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad įmo­kos su­ma­ži­ni­mas nuo 2 iki 1,5 proc. bu­vo tei­sė­tas, nes vals­ty­bės eko­no­mi­nė ir fi­nan­si­nė pa­dė­tis pa­ki­to taip, kad ne­be­bu­vo už­ti­kri­na­mas se­nat­vės pen­si­joms mo­kė­ti bū­ti­nų lė­šų su­rin­ki­mas iš tuo me­tu dir­ban­čių as­me­nų pa­ja­mų.

„Bū­ti­nai pri­rei­kus vals­ty­bė ga­li lai­ki­nai su­ma­žin­ti iš šių pa­ja­mų su­ren­ka­mų lė­šų da­lį, per­ve­da­mą į spe­cia­lius pen­si­jų fon­dus bū­si­moms se­nat­vės pen­si­joms kaup­ti. Tai da­ry­da­ma ji tu­ri lai­ky­tis tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo, tei­sė­tų lū­kes­čių ap­sau­gos, so­cia­li­nio so­li­da­ru­mo ir ki­tų kons­ti­tu­ci­nių pri­nci­pų, ne­ga­li pa­neig­ti pa­čios to­kios kau­pia­mo­sios pen­si­jos es­mės, nu­sta­ty­ti to­kio ma­ži­ni­mo mas­to, ku­ris ne­bū­tų bū­ti­nas mi­nė­tiems tiks­lams pa­siek­ti“, - nu­ta­rė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad su nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­sau­ga yra sie­ti­na ir pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją gi­na­ma tik as­mens tei­sė į pen­si­jų fon­duo­se jau su­kaup­tas lė­šas, to­dėl 2012 me­tais nu­sta­čius su­ma­žin­tą bū­si­mų pen­si­jų įmo­kų dy­dį, ne­bu­vo pa­žeis­tas kons­ti­tu­ci­nis nuo­sa­vy­bės tei­sės ap­sau­gos pri­nci­pas.

Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, kad 2013 me­tais bu­vo nu­sta­ty­tas dėl įmo­kų su­ma­ži­ni­mo pa­tir­tų pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mas - 0,5 pro­cen­ti­nio punk­to di­des­nė į pen­si­jų fon­dus per­ve­da­ma įmo­ka.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ver­ti­ni­mu, jo­kiu įsta­ty­mu nė­ra ga­ran­tuo­ja­mas tam ti­kras bū­si­mos kau­pia­mų­jų pen­si­jų iš­mo­kos dy­dis, o su­ma­ži­nus kau­pia­mo­sios pen­si­jų įmo­kos dy­dį, pro­por­cin­gai di­dė­ja vals­ty­bi­nei so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jai skir­ta įmo­kos da­lis.

Į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą krei­pė­si Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT), ku­rio nuo­mo­ne, dar­buo­to­jai ir pen­si­jų fon­dai, pa­si­ra­šę su­tar­tis nuo 2010 me­tų lie­pos 13 die­nos iki 2011-ųjų gruo­džio 28 die­nos, įgi­jo tei­sė­tą lū­kes­tį, kad į jų sąs­kai­tas bus per­ve­da­mos 2 proc. įmo­kos, o jas su­ma­ži­nus, pra­ra­di­mai bus tei­sin­gai kom­pen­suo­ti.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nag­ri­nė­ja Pen­si­jų fon­dų da­ly­vių aso­cia­ci­jos skun­dą „Sod­rai“ dėl spren­di­mo su­ma­žin­ti kau­pia­mų­jų pen­si­jų įmo­kų dy­dį.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas 2012-ųjų bir­že­lį jau bu­vo nu­ta­ręs, kad val­džios spren­di­mas nuo 2009-ųjų su­ma­žin­ti įmo­kas nuo 5,5 iki 2 proc. ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ta­čiau jei­gu ki­lus eko­no­mi­kos kri­zei įmo­kos su­ma­ži­na­mos, rei­kia siek­ti, kad žmo­nės ne­pa­tir­tų di­de­lių pra­ra­di­mų, o jei­gu jie ne­iš­ven­gia­mi - at­siž­vel­giant ir į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, tei­sin­gas juos kom­pen­suo­ti.

Nuo 2004-ai­siais į pa­si­rink­tą pri­va­tų pen­si­jų fon­dą bu­vo per­ve­da­ma da­lis „Sod­ros“ įmo­kų - ji au­go, kol 2007-ai­siais pa­sie­kė įsta­ty­me nu­ma­ty­tą ri­bą - 5,5 proc. kau­pia­mo­sios pen­si­jų įmo­kos ta­ri­fo. 2009 me­tais per­ve­di­mai į fon­dus bu­vo su­ma­žin­ti iki 2 proc., o nuo 2012 me­tų - iki 1,5 pro­cen­to. Nuo 2013-ųjų pra­džios per­ve­di­mai vėl pa­di­din­ti iki 2,5 proc., o nuo 2014-ųjų - dar kar­tą su­ma­žin­ti iki 2 proc., ta­čiau nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė žmo­nėms skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų kau­pi­mui ir taip gau­ti pa­pil­do­mą vals­ty­bės pa­ska­tą.