Konstitucinio Teismo laukia nedideli pokyčiai
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­kei­tė sa­vo veik­los reg­la­men­tą – po­ky­čių pa­tirs ir šios ins­ti­tu­ci­jos struk­tū­ra, ir krei­pi­mo­si į Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jus tvar­ka. Tai vyks ne­ty­lant po­li­ti­kų dis­ku­si­joms apie KT ga­lias ir jo veik­los ri­bas.

Nuo va­kar įsi­ga­lio­ju­sia­me nau­ja­me KT reg­la­men­te įtvir­tin­ta pa­to­ges­nė krei­pi­mo­si į šį teis­mą tvar­ka. Pra­šy­mus, pa­klau­si­mus bei jų prie­dus nuo šiol ga­li­ma pa­teik­ti ne tik pa­pras­tu pa­štu, bet ir elek­tro­ni­ne for­ma. Nu­ma­ty­ta pert­var­ky­ti ir KT apa­ra­to struk­tū­rą, jos pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų va­sa­rio.

Šie­met Sei­mas per pa­va­sa­rio se­si­ją pri­ėmė ke­le­tą Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų – pa­ko­re­guo­ti rei­ka­la­vi­mai KT tei­sė­jams, pa­tiks­lin­ti jų įga­lio­ji­mai, krei­pi­mų­si į KT nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai, taip pat są­ly­gos, ku­rioms esant Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jai įgy­ja tei­sę su­stab­dy­ti pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės pri­im­tų tei­sės ak­tų ga­lio­ji­mą. Pri­ėmus pa­tai­sas, at­si­ra­do ga­li­my­bė KT kreip­tis į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą su pra­šy­mu pa­teik­ti kon­sul­ta­ci­nę iš­va­dą dėl pri­nci­pi­nių klau­si­mų, su­si­ju­sių su Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja. Įsta­ty­mo pa­tai­sų nuo­sta­tas rei­kė­jo per­kel­ti į KT reg­la­men­tą.

Kar­tu bu­vo nu­spręs­ta pert­var­ky­ti ir KT apa­ra­to struk­tū­rą, ku­rio­je di­des­nių po­ky­čių ne­bu­vo nuo ins­ti­tu­ci­jos dar­bo pra­džios prieš 22 me­tus.

Teis­mas optimizuosis

Tei­gia­ma, kad įgy­ven­di­nus pert­var­ką bus ga­li­ma ge­riau ir ko­ky­biš­kiau or­ga­ni­zuo­ti KT dar­bą. Taip pat ma­žės va­do­vau­ja­mų par­ei­gy­bių, bus op­ti­ma­liai pa­skirs­ty­tas pa­da­li­nių dar­bas ir funk­ci­jos.

„Teis­me, kaip ir bet ku­rio­je ki­to­je vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­je, dar­bą svar­bu or­ga­ni­zuo­ti re­mian­tis šiuo­lai­ki­nės ir mo­der­nios va­dy­bos pri­nci­pais. Sie­kia­me ra­cio­na­liau nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, sėk­min­giau koor­di­nuo­ti dar­bą, su­da­ry­ti ga­li­my­bes dar­buo­to­jams ge­riau at­lik­ti pa­ves­tas už­duo­tis“, – tei­gė KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

Šiuo me­tu KT apa­ra­te yra 58 eta­tai. Pert­var­kius struk­tū­ri­nius pa­da­li­nius nuo 9 iki 6 ma­žės va­do­vau­ja­mų par­ei­gy­bių. „Kal­bė­ti apie eta­tų ma­ži­ni­mą ar eko­no­mi­nį efek­tą dar per anks­ti, nes pri­tar­ta tik pri­nci­pi­niams spren­di­mams dėl apa­ra­to struk­tū­ros kei­ti­mo“, – LŽ aiš­ki­no KT pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja vie­šie­siems ry­šiams Au­re­li­ja Ver­nic­kai­tė.

Ne­no­ri kontrolės

Pa­sta­ruo­ju me­tu Sei­me pa­si­girs­ta dau­giau siū­ly­mų keis­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mą, ap­ri­bo­jant da­bar­ti­nes KT ga­lias. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bir­že­lį pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei par­eng­ti pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų drau­džia­ma KT pri­im­ti spren­di­mus fi­nan­si­niais ir eko­no­mi­niais vals­ty­bės klau­si­mais. Pra­ėju­sį mė­ne­sį par­la­men­ta­ras Li­nas Bal­sys ra­gi­no siek­ti, kad KT ga­lė­tų spręs­ti tik dėl jau pri­im­tų, bet ne dėl ren­gia­mų tei­sės ak­tų kons­ti­tu­cin­gu­mo. Kiek anks­čiau iš ki­tų par­la­men­ta­rų lū­pų yra skam­bė­ję dar ra­di­ka­les­nių par­eiš­ki­mų, pa­vyz­džiui, aps­kri­tai pa­nai­kin­ti KT.

KT pir­mi­nin­kas D. Ža­li­mas pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je tei­gė, kad to­kios po­li­ti­kų ini­cia­ty­vos jam pri­me­na se­nų so­vie­tų oku­pa­ci­jos lai­kų il­gė­ji­mą­si, kai po­li­ti­nė oku­pa­ci­nė val­džia bu­vo nie­kie­no ne­kon­tro­liuo­ja­ma, nes teis­mi­nės kon­tro­lės ta­da ne­įma­no­ma bu­vo įsi­vaiz­duo­ti. „To­kie pro­jek­tai, ma­tyt, na­tū­ra­liai at­si­ran­da, nes tai yra tam ti­kras po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos įran­kis“, – tvir­ti­no KT pir­mi­nin­kas.

Bu­vu­sio KT tei­sė­jo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, už siū­ly­mų pert­var­ky­ti KT veik­lą sly­pi kai ku­rių po­li­ti­kų no­ras ma­ty­ti tik „mė­ly­ną dan­gų“. Be to, tai ga­li bū­ti ir sie­kis at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ar­tė­jant rin­ki­mams. „Ne vi­siems po­li­ti­kams pa­tin­ka, kad kar­tais KT pri­pa­žįs­ta Sei­mo pri­im­tus įsta­ty­mus prieš­ta­rau­jan­čiais Kons­ti­tu­ci­jai. To­dėl ir no­ri­ma, kad po­li­ti­kai tu­rė­tų lais­ves­nes ran­kas pri­im­ti spren­di­mus“, – sa­kė V. Sin­ke­vi­čius. Anot jo, ky­lan­čios dis­ku­si­jos tik di­di­na vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą KT, tei­se bei vals­ty­be.

V. Sin­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, kaip tik rei­kė­tų kal­bė­ti apie KT ga­lių stip­ri­ni­mą, kad į jį ga­lė­tų kreip­tis ir pa­pras­ti mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai, kad KT ga­lė­tų tir­ti pla­tes­nio spek­tro tei­sės ak­tus, nes šio teis­mo pa­skir­tis – pri­stab­dy­ti po­li­ti­nę val­džią, kad ši ne­pikt­nau­džiau­tų sa­vo ga­lio­mis.

Kve­pia politikavimu

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rio Vy­tau­to An­ta­no Ma­tu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, kad ir ko­kių bū­tų siū­ly­mų dėl KT ga­lių kei­ti­mo, par­la­men­te rei­kė­tų iš­lai­ky­ti šal­tą pro­tą ir ne­pa­si­duo­ti po­pu­liz­mo ban­gai. „Y­ra dis­ku­tuo­ti­nų da­ly­kų, pa­vyz­džiui, bal­sa­vi­mo KT vie­šu­mas. Bet ra­di­ka­les­ni siū­ly­mai var­gu ar yra pri­im­ti­ni. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad vals­ty­bė­je tu­ri iš­lik­ti val­džių bei ga­lių ba­lan­sas“, – sa­kė jis.

Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rio Po­vi­lo Urb­šio nuo­mo­ne, ki­lu­sios dis­ku­si­jos dėl KT yra pa­sek­mė to, kad pa­sta­ruo­ju me­tu KT per­ne­lyg pa­si­da­vė po­li­ti­kų įta­kai, tiek kal­bė­da­mas apie re­fe­ren­du­mą dėl pi­lie­ty­bės, tiek dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo. „KT nuo­mo­nė ati­ti­ko po­li­ti­nę kon­junk­tū­rą, to­dėl tai ne­pa­ti­ko po­li­ti­niams opo­nen­tams. Bet ka­da, kai pa­žei­džia­ma val­džių pu­siaus­vy­ra, at­si­ran­da ga­li­my­bė ma­ni­pu­liuo­ti KT“, – tei­gė jis. Po­li­ti­ko įsi­ti­ki­ni­mu, ri­bo­ti KT ga­lių ne­rei­kė­tų.