Konstitucijos egzaminą laikė virš 32 tūkst. žmonių
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me eta­pe pa­si­ro­dę da­ly­viai spa­lio 11 die­ną su­si­rungs an­tra­ja­me eta­pe.

Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas vy­ko 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, 519 bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų, 18-oje aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir 12-oje įka­li­ni­mo įstai­gų. Dar dau­giau nei 500 pi­lie­čių eg­za­mi­ną lai­kė in­ter­ne­tu, ra­šo­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­ter­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no da­ly­vių skai­čius per de­šimt­me­tį iš­au­go nuo 800 (2007 m.) iki 32 tūkst. Pra­ėju­siais me­tais eg­za­mi­ne da­ly­va­vo 31 tūkst., o 2014 m. – 30 tūkst. žmo­nių.

Šių me­tų eg­za­mi­ne iš vi­so su­da­ly­va­vo be­veik 30 tūkst. 5–12 kl. moks­lei­vių, o tai yra 600 dau­giau nei per­nai. Di­džiau­siu ak­ty­vu­mu jau ne pir­mus me­tus iš­sis­ky­rė Kau­no Ka­zio Gri­niaus pro­gim­na­zi­ja (852 mo­ki­niai) ir Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus gim­na­zi­ja Kau­ne (576 mo­ki­niai). Prie bend­ro da­ly­vių skai­čiaus kol kas dar ne­pris­kai­čiuo­ti 1–4 kla­sių moks­lei­viai – jiems bu­vo pa­teik­ta kū­ry­bi­nė už­duo­tis „Ma­no pa­lin­kė­ji­mas Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nui“, jų dar­bai šiuo me­tu ren­ka­mi, tai­gi da­ly­vių skai­čius vis dar au­ga.

Tarp aukš­tų­jų mo­kyk­lų ak­ty­viau­sios bu­vo Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (196 stu­den­tai) ir Vil­niaus ko­le­gi­ja (183 stu­den­tai). Iš vi­so Lie­tu­vo­je Kons­ti­tu­ci­jo­se eg­za­mi­ną lai­kė be­veik 800 stu­den­tų.

Di­džiau­siu ak­ty­vu­mu tarp sa­vi­val­dy­bių pa­si­žy­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė (75 pi­lie­čiai). Iš vi­so 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių eg­za­mi­ną lai­kė be­veik 500 Lie­tu­vos pi­lie­čių, no­rin­čių pa­si­ti­krin­ti sa­vo kons­ti­tu­ci­nes ži­nias.

Pir­mą kar­tą Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną lai­kė ir re­gos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės. Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je, ku­ri or­ga­ni­za­vo eg­za­mi­ną, da­ly­va­vo 15 žmo­nių, tarp ku­rių – ir Rio de Ža­nei­ro par­olim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas Jus­tas Pa­ža­raus­kas.

Eg­za­mi­nas, mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jęs 9 va­lan­dą, o vi­sur ki­tur – 12 va­lan­dą, tru­ko 45 mi­nu­tes. Vi­si eg­za­mi­no da­ly­viai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į 30 už­da­rų klau­si­mų. Į an­trą­jį eta­pą pa­te­ko tie, ku­rie tei­sin­gai at­sa­kė į 25 klau­si­mus ir dau­giau. In­ter­ne­tu eg­za­mi­ną lai­ky­ti pa­si­rin­kę pi­lie­čiai da­ly­va­vo tik pir­ma­ja­me eta­pe.

Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no da­ly­viai var­žė­si at­ski­ro­se gru­pė­se: pil­na­me­tys­tės su­lau­ku­sių pi­lie­čių, tei­sę stu­di­juo­jan­čių ir tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se esan­čių nu­teis­tų­jų bei moks­lei­vių (at­ski­ro­se gru­pė­se: 1–4, 5–7, 8–10, 11–12 kl.).

An­tra­sis eg­za­mi­no eta­pas vyks spa­lio 11 d. Į jį pa­te­kę da­ly­viai eg­za­mi­ną lai­kys to­je pa­čio­je vie­to­je, ku­rio­je lai­kė pir­mą­jį eta­pą. Po an­tro­jo eta­po pa­aiš­kės 29 eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jai, jjie bus ap­do­va­no­tis spa­lio 26 dieną