Konstitucijos aiškintojus tautiečiai įtaria klystant
Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja – tvir­tas ir vien­ti­sas tei­sės ak­tas, ku­rio ar­dy­ti skel­biant re­fe­ren­du­mą Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė (PLB) ne­ma­to rei­ka­lo. Spė­ja­ma, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės nuo­sta­tas ne kar­tą aiš­ki­nę Kons­ti­tu­ci­jos prie­vaiz­dai ga­lė­jo pa­da­ry­ti klai­dų, tad at­ėjo lai­kas iš­tai­sy­ti.

Be­veik prieš me­tus PLB val­dy­bos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Da­lia Hen­ke Lie­tu­vo­je daž­na vieš­nia. Šį­kart ji da­ly­vau­ja pa­sku­ti­niuo­se šios ka­den­ci­jos Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, vyks­tan­čiuo­se par­la­men­to Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je. Tra­di­ciš­kai vie­na svar­biau­sių mi­nė­tos ko­mi­si­jos dar­bot­var­kės te­mų – pi­lie­ty­bės rei­ka­lai. Pa­sak D. Hen­ke, su­ta­ri­mo šiuo klau­si­mu PLB ir Lie­tu­vos po­li­ti­kai ieš­ko il­giau nei de­šimt­me­tį, o dia­lo­gą su­nki­na skir­tin­gi spren­di­mo bū­dai bei po­li­ti­nės va­lios sto­ka. Da­lia Henke su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Lie­tu­vos ži­nių“ klau­si­mus.

– At­ro­do, vi­si Lie­tu­vos po­li­ti­kai jau su­pra­to, jog įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įma­no­ma tik kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją re­fe­ren­du­mu. Ta­čiau PLB nuo­lat kar­to­ja, kad pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mą jį reng­ti tie­siog be­vil­tiš­ka. Ko­kią iš­ei­tį siū­lo PLB?

– Mū­sų ma­ny­mu, pa­kak­tų pa­pil­dy­ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą nu­ma­tant dar vie­ną iš­im­tį, ku­rių da­bar yra de­vy­nios, o nuo lie­pos at­si­ras ir de­šim­to­ji. Ji leis su­teik­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­siems as­me­nims. Pa­gal mū­sų pa­teik­tą for­mu­luo­tę ga­li­my­bę iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rė­tų ne tik iš­vy­ku­sie­ji iki 1940-ųjų bir­že­lio 15-osios, bet ir tie, ku­rie pa­li­ko jau ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą po 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos.

Toks pa­siū­ly­mas ap­ri­bo­tų be­si­krei­pian­čių dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės as­me­nų skai­čių. Ir ne­rei­kė­tų keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos, ku­rio­je su­dė­lio­ti vi­si bū­ti­ni sau­gik­liai. Ta­čiau mes ak­cen­tuo­ja­me at­ski­rus at­ve­jus ir pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą. Ki­ta ver­tus, gal rei­kė­tų dar kar­tą pa­klaus­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nuo­mo­nės, gal pa­si­kei­tė jo trak­tuo­tė? 2016-ai­siais si­tua­ci­ja vi­sai ki­ta – mi­li­jo­nas lie­tu­vių yra iš­vy­kę. Ta­čiau, ži­no­ma, vis­kas pri­klau­so nuo po­li­ti­nės va­lios .

– Kri­tiš­kas PLB po­žiū­ris į re­fe­ren­du­mą „de­mo­ra­li­zuo­ja“ ir Lie­tu­vos po­li­ti­kus. Ieš­ko­da­mi iš­ei­ties, jie pra­de­da kur­ti įvai­riau­sius, ne­re­tai po­pu­lis­ti­nius, pro­jek­tus. Nau­jau­sias pa­siū­ly­mas – nu­leis­ti re­fe­ren­du­mo bal­sų kar­te­lę. Tie­sa, Kons­ti­tu­ci­jos ži­no­vų tei­gi­mu, to­kiu bū­du mė­gi­na­ma apei­ti pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą. Ko­kia PLB nuo­mo­nė apie šį so­cial­de­mo­kra­tų pro­jek­tą?

– Tai bū­tų vie­nas la­bai ma­žas žings­ne­lis tiks­lo link. Ta­čiau jam at­si­ras­ti grei­čiau­siai tu­rė­jo įta­kos ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai. Mū­sų nuo­mo­ne, kad re­fe­ren­du­mas bū­tų įma­no­mas, tu­ri bū­ti įvyk­dy­tos ma­žiau­siai trys są­ly­gos – įtei­sin­tas elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas, nu­leis­ta re­fe­ren­du­mo bal­sų kar­te­lė, taip pat dėl tiks­lo tu­rė­tų su­tar­ti vi­sos par­la­men­ti­nės par­ti­jos. Ka­da tai ga­lė­tų įvyk­ti, su­nku prog­no­zuo­ti. Par­ti­jos nė­ra vie­nin­gos dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mu, to­dėl spren­di­mus lems tik po­li­ti­nė va­lia. Gal jos at­si­ras, kai pa­sku­ti­nis lie­tu­vis iš­vyks iš Lie­tu­vos?

– Po­li­ti­kai ste­bi­si, ko­dėl iš­ei­vi­ja taip bi­jo re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Jų ma­ny­mu, nie­ko bai­saus ne­nu­tik­tų, jei šis bū­tų ne­re­zul­ta­ty­vus. Tie­siog lik­tų sta­tus quo. Po ke­le­rių me­tų su­reng­tu­me ki­tą re­fe­ren­du­mą. Ko­dėl ne­pa­mė­gi­nus?

– Ne­sa­me ti­kri, kad Kons­ti­tu­ci­ja tu­ri bū­ti kei­čia­ma. Ji ti­krai stip­ri ir ge­ra, bet ją aiš­ki­nant ga­li bū­ti pa­da­ry­ta klai­dų. Tad kam šne­kė­ti apie jo­kių šan­sų ne­tu­rin­tį re­fe­ren­du­mą, ku­ris tik su­ga­dins vi­sus rei­ka­lus? Ir kam švais­ty­ti Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus? 10 me­tų gy­vuo­jan­ti prob­le­ma įstrigs dar de­šimt­me­čiui.

– Ma­ty­da­ma dėl re­fe­ren­du­mo nie­kaip ne­ap­sisp­ren­džian­čius Sei­mo na­rius PLB ga­li bū­ti ra­mi – spa­lį drau­ge su Sei­mo rin­ki­mais jis grei­čiau­siai ne­bus su­reng­tas.

– Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas mums pa­aiš­ki­no, kad dėl re­fe­ren­du­mo po­li­ti­nės par­ti­jos tu­ri ap­sip­ręs­ti iki lie­pos vi­du­rio. Tuo­met ir pra­dė­siu ra­miai mie­go­ti. Da­bar min­tys dėl re­fe­ren­du­mo vis dar ga­jos. Ta­čiau džiau­giuo­si, kad po­li­ti­kai gir­di ir mus. Net jei iš­veng­si­me re­fe­ren­du­mo, prob­le­ma nie­kur ne­dings. Ją spręs­ti rei­kės bend­ro­mis jė­go­mis.

– Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko pus­penk­to mė­ne­sio. Koks iš­ei­vi­jos po­žiū­ris į Lie­tu­vos po­li­ti­nį že­mė­la­pį, po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo per­pek­ty­vas?

– PLB jau da­bar ak­ty­viai vyk­do pro­jek­tą „Re­gis­truo­kis ir bal­suok Sei­mo rin­ki­muo­se 2016“. At­krei­pė­me dė­me­sį, kad per anks­tes­nius pre­zi­den­to, Sei­mo rin­ki­mus už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai pra­lei­do šan­są bal­suo­ti. Jiems tie­siog trū­ko in­for­ma­ci­jos, kad gy­ve­nant sve­tur ir no­rint da­ly­vau­ti Lie­tu­vo­je vyks­tan­čiuo­se rin­ki­muo­se bū­ti­na re­gis­truo­tis am­ba­sa­do­se. Anks­čiau šios at­siųs­da­vo au­to­ma­ti­nį pri­mi­ni­mą dėl re­gis­tra­ci­jos, ta­čiau da­bar to ne­da­ro. O jei ne­si re­gis­tra­vę­sis, ne­ga­li bal­suo­ti. To­dėl PLB tiks­las – mo­bi­li­zuo­ti tau­tie­čius, kad šiuo­se rin­ki­muo­se jie ak­ty­viai par­eikš­tų sa­vo po­li­ti­nę va­lią. Dar vie­na prob­le­ma, ku­rią ak­cen­tuo­ja bend­ruo­me­nės na­riai, – in­for­ma­ci­jos apie par­ti­jų prog­ra­mas, pla­nus ir ke­ti­ni­mus sto­ka. Tai ge­ro­kai su­nki­na už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių rin­kė­jų ap­sisp­ren­di­mą, už ku­rią po­li­ti­nę jė­gą ati­duo­ti sa­vo bal­są. To­dėl vyk­dy­da­mi mi­nė­tą pro­jek­tą kreip­si­mės į pa­grin­di­nių par­ti­jų ly­de­rius, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se var­žy­tis ke­ti­nan­čius kan­di­da­tus, kad šie pa­teik­tų at­sa­ky­mus į mū­sų bend­ruo­me­nei rū­pi­mus klau­si­mus. Jų bus pen­ki, svar­biau­sias, kaip su­pran­ta­te, po­žiū­ris į dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą. Su at­sa­ky­mų su­ves­ti­ne kiek­vie­na bend­ruo­me­nė ga­lės su­si­pa­žin­ti, iš­si­nag­ri­nė­ti ją ir ap­sisp­ręs­ti, už ką bal­suo­ti.

– Pa­sku­ti­nis klau­si­mas dau­giau že­miš­kas. Ar iš tie­sų mais­to pro­duk­tų kai­nos Vo­kie­ti­jo­je, Ham­bur­ge, ku­ria­me jūs gy­ve­na­te, ma­žes­nės ne­gu Lie­tu­vo­je?

– Ma­nau, Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čioms šei­moms su­dur­ti ga­lą su ga­lu ti­krai nė­ra leng­va. Čia mais­to pro­duk­tų kai­nos be­veik to­kios pat kaip Vo­kie­ti­jo­je. Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, Vo­kie­ti­jo­je mais­tas ti­krai san­ty­ki­nai pi­ges­nis. Ka­žin ar par­duo­tu­vių boi­ko­tai ką nors iš­spręs, ta­čiau bent jau pa­ža­dins, svar­biau­sia – po­li­ti­kus. Pri­si­pa­žin­siu – pa­si­gen­du, kad Lie­tu­vo­je bū­tų mąs­to­ma apie žmo­gų, apie jo gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Gal tuo­met ir emig­ra­ci­jos rei­ka­lai bū­tų spar­čiau tvar­ko­mi, ir at­mos­fe­ra pra­skaid­rė­tų. Šio­je Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos se­si­jo­je nu­ma­ty­ta ap­tar­ti pa­siū­ly­mą ne­tai­ky­ti mais­to pro­duk­tams to­kių di­de­lių mo­kes­čių. O kad bū­tų iš­lai­ky­ta pu­siaus­vy­ra, dar siū­ly­čiau tai, kas bus „nug­nyb­ta“ nuo mais­to kai­nos, pri­dė­ti prie al­ko­ho­lio.