Konservatorius suabejojo socialdemokrato etika
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys Ta­das Lan­gai­tis krei­pė­si Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją pra­šy­da­mas iš­tir­ti, ar Sei­mo na­rys Juo­zas Ber­na­to­nis, ga­li­mai nu­slėp­da­mas ži­no­tą in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus Ju­liaus Pa­go­jaus re­pu­ta­ci­ją, ne­pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so.

T. Lan­gai­tis da­ro prie­lai­dą, kad lai­ki­na­sis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J. Ber­na­to­nis nu­slė­pė fak­tą, jog J. Pa­go­jus (tuo­me­tis tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras) bu­vo ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka nu­baus­tas dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, vė­liau skun­dė šį nu­ta­ri­mą teis­mui ir jį pra­lai­mė­jo. Šie fak­tai ne­bu­vo pa­skelb­ti ir ta­da, kai J. Pa­go­jus da­ly­va­vo kon­kur­se į Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VTAT) di­rek­to­riaus pos­tą, taip pat ta­da, kai bu­vo pa­siū­ly­tas kan­di­da­tu, o vė­liau ir pa­skir­tas tei­sin­gu­mo mi­nis­tru. Pa­sak T. Lan­gai­čio, J. Ber­na­to­niui šie fak­tai bu­vo ži­no­mi. Kon­ser­va­to­riui taip pat ki­lo abe­jo­nių, ar ban­dant iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, ne­bu­vo ban­do­ma su­keis­ti J. Pa­go­jaus krau­jo mė­gi­nius. T. Lan­gai­tis ko­mi­si­jos pra­šo iš­siaiš­kin­ti, koks bu­vo J. Ber­na­to­nio vaid­muo šio­je si­tua­ci­jo­je. TS-LKD at­sto­vas įta­riai ver­ti­na ir J. Pa­go­jaus sky­ri­mą VTAT di­rek­to­riu­mi, abe­jo­nių ke­lia ga­li­mai ne­skaid­rus kon­kur­sas bei ži­niask­lai­dos pa­ske­lis­ta ži­nia apie ga­li­mą J. Ber­na­to­nio ir J. Pa­go­jaus gi­mi­nys­tę.

„Tai, kad tuo­me­ti­nis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J. Ber­na­to­nis ne­atsk­lei­dė jam ži­no­mo fak­to apie kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus J. Pa­go­jaus ad­mi­nis­tra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą, pa­tvir­tin­tą 2016 m. ge­gu­žės 2 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo pri­im­ta nu­tar­ti­mi, prieš­ta­rau­ja vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio pri­nci­pams. Toks J. Ber­na­to­nio el­ge­sys ku­ria ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ke­lia abe­jo­nių, ar J. Ber­na­to­nis par­ei­gas ei­na są­ži­nin­gai, ar lai­ko­si aukš­čiau­sių el­ge­sio stan­dar­tų, ar pri­ima spren­di­mus ne­ša­liš­kai, ar lai­ko­si at­vi­ru­mo ir vie­šu­mo stan­dar­tų, ar de­ra­mai el­gia­si pa­gal uži­ma­mas par­ei­gas“, – ra­šo T. Lan­gai­tis.