Konservatorius reikalauja aiškumo
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis įsi­ti­ki­nęs, kad pri­va­lu iš­siaiš­kin­ti, ką Vy­riau­sy­bė da­rė ar­ba grei­čiau – ko ne­da­rė, kad „Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės“ kam­pa­ni­ja at­si­dū­rė prie ban­kro­to slenks­čio.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, si­tua­ci­ja yra ne­pap­ras­tai keis­ta. “Vals­ty­bei pri­klau­san­ti įmo­nė ban­kru­tuo­ja. Ką aps­kri­tai tai reiš­kia, kur bu­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vai anks­čiau, kai tie lai­vai dar ne­bu­vo užs­tri­gę? Ar ne­bu­vo ma­ty­ti, kad įmo­nė su­si­du­ria su su­nku­mais, kad jos biu­dže­te trūks­ta pi­ni­gų, ar to ne­bu­vo ga­li­ma spręs­ti kur kas anks­čiau ke­liant klau­si­mus Vy­riau­sy­bė­je? Kol vis­kas ne­spro­go per ži­niask­lai­dą, per žmo­nių kan­čias, kai tie jū­rei­viai yra užs­tri­gę uos­tuo­se, kai ku­rie be mais­to ir van­dens, tai ne­pri­me­na mo­der­nios ES vals­ty­bės vy­riau­sy­bės veik­los“, – in­ter­viu ra­di­jui kal­bė­jo G. Lands­ber­gis.

Jis tei­gė pri­ta­rian­tis par­ti­jos ko­le­gai par­la­men­ta­rui Jur­giui Raz­mai, kad šį klau­si­mą tir­tų Sei­mo su­kur­ta ko­mi­si­ja. „Rei­ka­lin­ga ko­mi­si­ja Sei­me ir aš pa­lai­ky­siu šią ini­cia­ty­vą. Ma­nau, kad ru­de­nį mes pri­va­lo­me iš­siaiš­kin­ti, ką Vy­riau­sy­bė da­rė ar­ba grei­čiau – ko ne­da­rė ir ko­dėl ši kom­pa­ni­ja at­si­dū­rė to­kio­je pa­dė­ty­je, ku­rio­je ji yra da­bar. Ir aiš­ku po to, kai ko­mi­si­ja pa­teiks iš­va­das, kai pa­ma­ty­si­me at­sa­ko­my­bę ir par­ei­gū­nų, ir po­li­ti­kų, ta­da bus ga­li­ma spręs­ti, ko­kių žings­nių im­tis to­liau. Bet šian­dien no­riu pa­brėž­ti, kad pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­si­rū­pin­ta žmo­nė­mis ir tai tu­ri pa­da­ry­ti be jo­kių at­si­kal­bi­nė­ji­mų Vy­riau­sy­bės at­sto­vai“, – kal­bė­jo TS-LKD pir­mi­nin­kas.