Konservatorius ragina politikus nebūti godžiais
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­pri­ta­ria Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų siū­ly­mui kom­pen­suo­ti eko­no­mi­nės kri­zės są­ly­go­mis su­ma­žin­tą at­ly­gi­ni­mo da­lį po­li­ti­kams.

Į šią ka­te­go­ri­ją pa­tek­tų Sei­mo na­riai, sa­vi­val­dy­bių me­rai, vi­ce­me­rai. Sei­me įre­gis­truo­tas „As­me­nų, ku­riems už dar­bą ap­mo­ka­ma iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, dėl eko­no­mi­kos kri­zės ne­pro­por­cin­gai su­ma­žin­to dar­bo už­mo­kes­čio (at­ly­gi­ni­mo) da­lies grą­ži­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas“.

„Ma­nau, kad po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų teik­ti to­kio įsta­ty­mo pro­jek­to ir rei­ka­lau­ti su­grą­žin­ti jiems eko­no­mi­nės kri­zės me­tu ne­iš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mo da­lį. Ma­žų ma­žiau­siai ne­ko­rek­tiš­ka rei­ka­lau­ti biu­dže­to pi­ni­gų, mo­ty­vuo­jant, kad taip sie­kia­ma ly­gy­bės. Jos ne­bus, nes į jo­kias kom­pen­sa­ci­jas ne­ga­li pre­ten­duo­ti pri­va­taus sek­to­riaus dar­buo­to­jai, ku­riems bu­vo ma­ži­na­mi at­ly­gi­ni­mai ar­ba ku­rie net bu­vo at­lei­džia­mi iš dar­bo, – pa­žy­mi G. Lands­ber­gis ir pri­du­ria: – Ki­ta ver­tus, at­ly­gi­ni­mai bu­vo su­ma­žin­ti tik di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tiems val­džios sek­to­riaus dar­buo­to­jams“. Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­ro, ly­gy­bės, so­li­da­ru­mo ir at­jau­tos pri­nci­pais to­kį pa­siū­ly­mą ar­gu­men­tuo­da­mi val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, kaip so­cial­de­mo­kra­tas B. Bra­daus­kas ar dar­bie­tis M. Zas­čiu­rins­kas, pir­miau­sia tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ne apie sa­ve ir kaip sau su­si­žer­ti biu­dže­to pi­ni­gų, o apie pen­si­nin­kus, ku­riems val­dan­tie­ji sa­vo spren­di­mu ga­lė­tų pen­si­jas kom­pen­suo­ti iš kar­to, apie tai, kad iš­mo­kė­jus po­li­ti­kams maž­daug 50 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, to­kios su­mos ne­teks ki­tos ypač svar­bios iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mos sri­tys: švie­ti­mas, kraš­to gy­ny­ba, vie­ša­sis sau­gu­mas ar pa­na­šios.

Nors kom­pen­suo­ti ne­iš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mo da­lį val­džios sek­to­riaus dar­buo­to­jams įpa­rei­go­jo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, ta­čiau dėl po­li­ti­kų to­kio įpa­rei­go­ji­mo Teis­mo nu­ta­ri­me nė­ra.