Konservatorius ragina nekurti apgaulingo partijos įvaizdžio
Vie­nas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) sen­bu­vių, Sei­mo frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma tei­gia ne­pri­ta­rian­tis par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų pa­anks­ti­ni­mui. Ta­čiaus šį klau­si­mą šian­dien svars­tęs TS-LKD pre­zi­diu­mas pa­si­sa­kė už pir­ma­lai­kius rin­ki­mus.

J. Raz­ma tei­gia ne­ma­tan­tis „jo­kio ob­jek­ty­vaus po­rei­kio“, kad pir­mi­nin­ko rin­ki­mai vyk­tų anks­čiau. „Ne­gi Ad­ven­to ir šv. Ka­lė­dų lai­ko­tar­py­je karšt­li­giš­kai pra­dė­si­me kan­di­da­tų kė­li­mo, agi­ta­ci­jos sky­riuo­se pro­ce­dū­ras? Ir koks ob­jek­ty­vus po­rei­kis sku­bin­ti įvy­kius? Juk nie­kas ne­reiš­kia ne­pa­si­ti­kė­ji­mo iš­rink­tuo­ju pir­mi­nin­ku ir ne­truk­do jam dirb­ti. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas be kon­ku­ren­ci­jos, vie­nin­gai bu­vo iš­rink­tas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nu – tai pa­pil­do­mas ins­tru­men­tas po­li­ti­nei veik­lai“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo J. Raz­ma. Jo nuo­mo­ne, „jei skelb­tu­me iš­anks­ti­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, pa­tys pa­ska­tin­tu­me įspū­dį, kad par­ti­jo­je yra kaž­ko­kių prob­le­mų“. „Sup­ran­ta­ma, kad ga­li bū­ti pir­mi­nin­ko no­ras kuo grei­čiau iš­spręs­ti tą klau­si­mą, bet to­kia­me spren­di­me ma­tau žy­miai dau­giau mi­nu­sų ne­gu pliu­sų“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius.

No­rą reng­ti anks­tes­nius rin­ki­mus ir pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė TS-LKD ly­de­ris ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Tra­di­ciš­kai pir­mi­nin­kas bū­tų ren­ka­ma­sa­tei­nan­čių me­tų ge­gu­žę.

Šian­dien pa­va­ka­rę par­ti­jos ly­de­ris G. Lands­ber­gis „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pra­ne­šė apie pir­ma­lai­kių rin­ki­mų da­tą: „Pre­zi­diu­mas pa­si­sa­kė už anks­tes­nius Pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Pa­gal pa­teik­tą tvar­ką jie vyks va­sa­rio 11–12 die­no­mis.“