Konservatorius prašo etikos sargų pagalbos
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mų svars­tant su so­cia­li­niu mo­de­liu su­si­ju­sių įsta­ty­mų pa­tai­sas.

Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, gruo­džio 1 die­ną bu­vo svars­to­mos so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pa­ke­to pa­tai­sos, ku­rių pri­ėmi­mo at­ve­ju bū­tų nu­ke­lia­mas ir iš es­mės ko­re­guo­ja­mas Sei­me pri­im­tas so­cia­li­nis mo­de­lis, o ypač – Dar­bo ko­dek­sas. A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, tai ga­li tu­rė­ti reikš­min­gų pa­sek­mių ša­lies biu­dže­tui, nes nu­ke­liant so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą ar­ba at­si­sa­kant dau­ge­lio jo es­mi­nių nuo­sta­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja so­cia­li­nio mo­de­lio ne­be­ga­lė­tų trak­tuo­ti kaip struk­tū­ri­nės re­for­mos ir ne­leis­tų di­din­ti biu­dže­to de­fi­ci­to taip, kaip tai nu­ma­ty­ta da­bar­ti­nia­me biu­dže­te. To­kiu at­ve­ju biu­dže­te su­si­da­ry­tų 250 mln. eu­rų pa­pil­do­mas de­fi­ci­tas, ku­rį Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja rei­ka­lau­tų su­ma­žin­ti. „Dėl spren­di­mo ati­dė­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą ar­ba pert­var­ky­ti pa­tį mo­de­lį Lie­tu­va ga­li su­si­dur­ti su di­de­liais fis­ka­li­nės draus­mės iš­šū­kiais, ku­rie ga­li par­ei­ka­lau­ti es­mi­nių ko­rek­ci­jų na­cio­na­li­nia­me biu­dže­te“, – pers­pė­jo A. Ku­bi­lius.

Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad svars­tant mi­nė­tas įsta­ty­mų pa­tai­sas Sei­mas at­si­sa­kė pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir to­kiu bū­du pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­to 145 straips­nį. To­dėl Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pra­šo­ma sku­biai iš­nag­ri­nė­ti šį klau­si­mą, pri­pa­žin­ti Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mą ir įpa­rei­go­ti Sei­mą pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą iš­tai­sy­ti mi­nė­toms pa­tai­soms pa­pra­šant Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to bū­ti­ny­bę tiems įsta­ty­mams, ku­rie rei­ka­laus lė­šų, su­si­ju­sių su biu­dže­to ko­re­ga­vi­mu, gau­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to ir Vy­riau­sy­bės iš­va­das.