Konservatorius pasigedo pagarbos lietuvių kalbai
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pa­si­pik­ti­no Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus prieš­gi­nia­vi­mu Vals­ty­bi­nei lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jai.Jis pri­mi­nė, kad ir bū­da­mas Sei­mo na­riu da­bar­ti­nis me­ras „a­ta­ka­vo lie­tu­vių kal­bą“.

Pa­sak Sei­mo na­rio, me­ras vie­šai pra­trū­ko su­ži­no­jęs apie tai, kad VLKK ne­pri­ta­rė su­ma­ny­mui mies­to trans­por­to marš­ru­tų už­ra­šus ra­šy­ti ang­lų kal­ba. Me­ro rūs­ty­bę už­si­trau­kė ir vie­šo­jo trans­por­to įmo­nės va­do­vai „išd­rį­sę“ pa­si­tei­rau­ti VLKK. „Iš me­ro užuo­mi­nų ga­li­ma net su­pras­ti, kad jų ga­li lauk­ti sank­ci­jos. Ar yra pa­grin­do prie­kaiš­tau­ti Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to įmo­nės va­do­vams? Ar­gi jie pri­va­lo be­są­ly­giš­kai vyk­dy­ti po­li­ti­ko – me­ro nu­ro­dy­mus, ar vis dėl­to juos vyk­dy­da­mi tu­rė­tų de­rin­ti su įsta­ty­mų nu­ma­ty­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­boo­ke ste­bi­si J. Raz­ma. Jo nuo­mo­ne, mi­nė­tas me­ro iš­puo­lis prieš bend­ro­vės va­do­vus – la­bai blo­gas pa­vyz­dys.“Tai be­veik ne­tie­sio­gi­nis nu­ro­dy­mas ki­tiems Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pa­val­diems įmo­nių ir įstai­gų va­do­vams: pri­va­lo­te be­są­ly­giš­kai vyk­dy­ti me­ro nu­ro­dy­mus, o jei ban­dy­sit kaž­ką tei­siš­kai aiš­kin­tis, jums ge­ruo­ju tai ne­si­baigs!“, – pa­ste­bi kon­ser­va­to­rius. Jis ma­no, kad ir „pats me­ro su­ma­ny­mas dėl vie­šų­jų už­ra­šų, siau­ri­nan­čių lie­tu­vių kal­bos var­to­ji­mo erd­vę – ga­na abe­jo­ti­nas“. „Nai­vu ti­kė­tis, kad dėl jo pa­di­dė­tų tu­ris­tų srau­tas į Vil­nių. Pri­si­min­ti­na, kad ir bū­da­mas Sei­mo na­riu R.Ši­ma­šius at­aka­vo lie­tu­vių kal­bą teik­da­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias ga­li­my­bę Lie­tu­vo­je steig­ti įmo­nes su lie­tu­vių kal­bos rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čiais pa­va­di­ni­mais.“, – pa­ste­bi J. Raz­ma.

Kaip ži­no­ma, VLKK ne­pri­ta­rė ini­cia­ty­vai au­to­bu­sų, va­ži­nė­jan­čių mies­to cen­tro ir oro uos­to kryp­ti­mis, marš­ru­tų ro­dyk­lių už­ra­šus teik­ti lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis ne­pri­ta­ria. Ta­čiau R. Ši­ma­šius va­kar par­eiš­kė, kad tie už­ra­šai at­si­ras. „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­do­vas tu­rė­jo im­ti ir pa­da­ry­ti tai, kas se­niai pri­bren­do, o ne ra­šy­ti raš­tus, nes mes jau esa­me nu­spren­dę, kad bus tie pa­va­di­ni­mai“, – tei­gia me­ras. Anot jo, oro uos­tas skir­tas ir mies­to sve­čiams, to­dėl lie­tu­viš­kas pa­va­di­ni­mas jiems nie­ko ne­sa­ko. Be to, to­kių pa­va­di­ni­mų, kaip Nau­ji­nin­kai ar San­ta­riš­kės, vers­ti ne­si­ruo­šia­ma. „A­ki­vaiz­du, kad tai yra vie­to­var­džiai, o čia kal­ba­ma apie funk­ci­nius pa­va­di­ni­mus. [...] re­ko­men­da­ci­ja tur­būt pa­teik­ta re­mian­tis da­li­ne in­for­ma­ci­ja, mes ją la­bai ver­ti­na­me, bet iš ti­krų­jų tas už­ra­šas tu­ri at­si­ras­ti ir at­si­ras“, – tvir­ti­no R. Ši­ma­šius.