Konservatorius papiktino V. M. Čigriejienės ir A. Dumčiaus elgesys
Ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos pa­bai­go­je val­dan­tie­siems gie­dant him­ną, opo­zi­ci­ja pa­li­ko sa­lę. Li­ko tik du kon­ser­va­to­riai – Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ir Ari­man­tas Dum­čius. Už tai jiems gre­sia ne­ma­lo­nu­mai dėl da­ly­va­vi­mo „pa­ty­čio­se prieš Lie­tu­vos him­ną“ .

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book sa­vo pa­sky­ro­je ra­šo: „Frak­ci­jo­je prieš ne­ei­li­nį Sei­mo po­sė­dį su­ta­rė­me, kad ne­da­ly­vau­si­me pa­ty­čio­se prieš Lie­tu­vos him­ną, jei val­dan­tie­ji Ta­ry­bų Lie­tu­vos sti­liu­mi to­liau ma­ni­pu­liuos Sta­tu­tu ir ne­leis svars­ty­ti svar­bių su val­dan­čių­jų ko­rup­ci­ja su­si­ju­sių klau­si­mų. Dau­gu­ma taip ir pa­da­rė­me. Iš­sky­rus V. M. Čig­rie­jie­nę ir A. Dum­čių. Lai­ky­ki­te tai ma­no krei­pi­mu­si į Prie­žiū­ros ko­mi­te­tą“.

Šį krei­pi­nį ji ad­re­sa­vo TS-LKD Prie­ži­ros ko­mi­te­to va­do­vui Val­dui Ben­kuns­kui. Kaip ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, Kau­ne iš­rink­ti Sei­mo na­riai V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Dum­čius šį­kart ne­ga­vo vien­man­da­čių apy­gar­dų. To­dėl bū­ta užuo­mi­nų, kad, prieš­ta­rau­da­mi par­ti­jos va­liai, Sei­mo man­da­tą mė­gins lai­mė­ti sa­va­ran­kiš­kai.