Konservatorius papiktino biudžeto priėmimo procedūra
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai And­rius Ku­bi­lius, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir My­ko­las Ma­jaus­kas krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį ir par­la­men­ti­nę Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl pa­žei­di­mų svars­tant 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. 

Kon­ser­va­to­rių nuo­mo­ne, Sei­me bal­suo­jant dėl at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo bu­vo gru­biai pa­žeis­tas Sei­mo sta­tu­tas, to­dėl šis įsta­ty­mas ne­ga­li bū­ti tei­kia­mas pre­zi­den­tei pa­si­ra­šy­ti.

„Krei­pė­mės su di­de­liu su­si­rū­pi­ni­mu ne tik dėl kon­kre­taus vie­no pa­žei­di­mo, ku­ris bu­vo įvyk­dy­tas svars­tant la­bai svar­bų biu­dže­to įsta­ty­mą, bet ir dėl pa­vo­jin­gų ten­den­ci­jų, ku­rias ši Sei­mo dau­gu­ma nuo pat pir­mų veik­los die­nų de­mons­truo­ja. Pre­ven­ty­viai ban­dy­da­mi at­kreip­ti val­dan­čių­jų dė­me­sį, kad ne­ga­li­ma ne­pais­ty­ti Sta­tu­to nor­mų ir ban­dy­ti įgy­ven­din­ti sa­vo po­li­ti­nę va­lią gru­biau­siu bū­du, krei­pė­mės į Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, taip pat ir į Sei­mo pir­mi­nin­ką, ku­ris pa­gal 160 Sta­tu­to straips­nį tu­ri tei­sę pats as­me­niš­kai su­stab­dy­ti įsta­ty­mo pa­si­ra­šy­mą, kol Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­iš­nag­ri­nės šio svar­baus klau­si­mo“, – tei­gė A. Ku­bi­lius.

Svars­tant 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą Sei­mas pir­miau­sia iš­reiš­kė va­lią ne­pri­tar­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rios ir frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio siū­lo­moms pa­tai­soms dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui pra­tę­si­mo at­si­ra­du­sį pa­pil­do­mą 32 mln. eu­rų de­fi­ci­tą deng­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos lė­šo­mis. Pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po ne­pri­ta­ri­mo R. Kar­baus­kio pa­tai­soms, po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jan­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė „ vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė pa­siū­lė per­bal­suo­ti mi­nė­tas pa­tai­sas, nors po pir­mo­jo bal­sa­vi­mo nie­kas ne­abe­jo­jo re­zul­ta­tų tiks­lu­mu. Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kė pa­siū­lė Sei­mui ap­sisp­ręs­ti dėl bal­sa­vi­mo pa­kar­to­ji­mo. Kon­ser­va­to­riai, įžvel­gę Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mus, nu­ta­rė kreip­tis į eti­kos sar­gus.