Konservatorius nueinantiesiems primena vakarietiškos kultūros standartus
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių pra­šy­da­mas im­tis prie­mo­nių, kad ka­den­ci­jos pa­bai­go­je val­džios ins­ti­tu­ci­jos su­si­lai­ky­tų nuo ne­pag­rįs­to iš­lai­da­vi­mo.

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, dar 2008 me­tų pa­bai­go­je Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė, so­cial­de­mo­kra­tams pra­lai­mė­jus Sei­mo rin­ki­mus, ne­pai­sy­da­ma pra­si­dė­ju­sios glo­ba­lios kri­zės „ė­mė­si iš­lai­dau­ti, iš­mo­kė­da­ma pre­mi­jas ir prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų dar­buo­to­jams bei sku­bė­jo rea­li­zuo­ti įva­rius mi­li­jo­ni­nės apim­ties vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus ar reng­ti kon­kur­sus įvai­rioms par­ei­gy­bėms vals­ty­bės tar­ny­bo­je užimt“.

„Pa­na­šios ži­nios šian­dien mus pa­sie­kia iš įvai­rių mi­nis­te­ri­jų, kur sku­ba­ma reng­ti kon­kur­sus, sa­vo są­ly­go­mis pri­tai­ky­tus tam, kad par­ei­gas užim­tų ži­no­mi so­cial­de­mo­kra­tai. Kiek ten­ka gir­dė­ti, taip pat sku­ba­ma rea­li­zuo­ti įvai­rius vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, nors jų tiks­lin­gu­mas ga­li bū­ti la­bai abe­jo­ti­nas. To­kie ka­den­ci­ją bai­gian­čios Vy­riau­sy­bės ar at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų veiks­mai ne­ati­tin­ka aukš­tų va­ka­rie­tiš­kos po­li­ti­nės kul­tū­ros stan­dar­tų ir jiems tu­rė­tų bū­ti griež­tai už­ker­ta­mas ke­lias“, – tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.