Konservatorius M. Adomėnas kaip liudytojas apklaustas „MG Baltic“ byloje
Kon­ser­va­to­rius Sei­mo na­rys Man­tas Ado­mė­nas penk­ta­die­nį apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je.

„Taip, da­ly­va­vau, kaip liu­dy­to­jas (apk­lau­so­je) Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je“, – BNS sa­kė M.Ado­mė­nas.

Jis tei­gė, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus su­do­mi­no ke­li jo su­si­ti­ki­mai su kon­cer­no vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad su vers­li­nin­ku bu­vo su­si­ti­kęs „ap­tar­ti po­li­ti­nės pa­dė­ties“.

„Jį do­mi­no po­li­ti­niai pro­ce­sai, kas lai­mės Sei­mo rin­ki­mus, kas lai­mės par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus ir pa­na­šiai“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

M.Ado­mė­nas yra vie­nas iš De­mo­kra­ti­nės po­li­ti­kos ins­ti­tu­to stei­gė­jų. Pa­sak jo, šis ins­ti­tu­tas pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus par­amos iš „MG Bal­tic“ ne­ga­vo. Kon­cer­no san­ty­kiai su De­mo­kra­ti­nės po­li­ti­kos ins­ti­tu­tu tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų ne­do­mi­no, pri­dū­rė po­li­ti­kas.

Kon­ser­va­to­rius sa­kė su R.Kur­lians­kiu ne­ap­ta­ri­nė­jęs jo­kių kon­kre­čių įsta­ty­mų pro­jek­tų ar par­amos už bal­sa­vi­mus Sei­me.

„MG Bal­tic“ ko­rup­ci­jos by­lo­je per­nai, kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai, bu­vo apk­laus­ti Sei­mo na­riai „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys bei li­be­ra­lai Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ir Ša­rū­nas Gus­tai­nis.

Taip pat, kaip liu­dy­to­jai, bu­vo apk­laus­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Sau­lius Bu­ce­vi­čius, Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, Da­lia Tei­šers­ky­tė, Vi­ta­li­jus Gai­lius, Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, Ar­mi­nas Ly­de­ka, And­rius Ma­zu­ro­nis, Jo­li­ta Vaic­kie­nė ir Vil­niaus me­ras li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Tei­sė­sau­ga per­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ky­ši­nin­ka­vi­mo. Bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas iš R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Vyk­dy­da­ma ty­ri­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba taip pat pra­ne­šė įta­rian­ti, kad R.Kur­lians­kis per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.