Konservatorius įtaria valdančiuosius stojant į karą su prezidente
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis ver­tin­da­mas va­ka­rykš­tį ne­sėk­min­gą Sei­mo bal­sa­vi­mą dėl kan­di­da­tės į ge­ne­ra­li­nes pro­ku­ro­res tei­sė­jos Edi­tos Damb­raus­kie­nės tei­gė, kad val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai ati­da­ro “nau­ją ka­ro fron­tą su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te”.

Pa­sak G. Lands­ber­gio, bal­sa­vi­me dėl ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ro­rės kan­di­da­tū­ros ne­da­ly­va­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir ki­ti „prieš“ bal­sa­vę val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai de­mons­truo­ja, kad, li­kus me­tams iki rin­ki­mų, jiems tei­sin­gu­mo klau­si­mai nė­ra ak­tua­lūs. “Nau­din­giau – par­aly­žiuo­ta Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra“, – įsi­ti­ki­nęs TS-LKD ly­de­ris. Pa­sak jo, ra­gi­ni­mai pre­zi­den­tei tre­čią kar­tą iš ei­lės teik­ti nau­ją kan­di­da­tū­rą – nei nuo­šir­dūs, nei kons­truk­ty­vūs ir pri­me­na veid­mai­nys­tę. „Ma­no nuo­mo­ne, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tu­ri bū­ti ne­prik­lau­so­mas nuo par­ti­nės kon­junk­tū­ros ir in­te­re­sų gru­pių spau­di­mo. To­dėl mū­sų frak­ci­ja Sei­me ir pa­lai­kė pre­zi­den­tės teik­tas kan­di­da­tū­ras“, – tei­gė sa­ko TS-LKD va­do­vas.

Už tai, kad Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė 46-erių E. Damb­raus­kie­nė ga­lė­tų užim­ti bir­že­lį ka­den­ci­ją bai­gu­sio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio kė­dę, va­kar bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių, prieš bu­vo 49, su­si­lai­kė 19 po­li­ti­kų. Kad kan­di­da­tė bū­tų pa­skir­ta, tu­rė­jo bal­suo­ti bent jau 71 Sei­mo na­rys.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no pa­čius po­li­ti­kus. „Ti­krai ti­kė­jau, kad šian­dien ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras bus pa­skir­tas“, - lzi­nios.lt pri­si­pa­ži­no Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Jo tei­gi­mu, Sei­mas pa­siel­gė ne­at­sa­kin­gai, nes vie­na svar­biau­sių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir to­liau lie­ka be nuo­la­ti­nio va­do­vo. „Ne­ga­na to, lai­ki­na­sis va­do­vas Da­rius Rau­lu­šai­tis ne­tu­ri pa­va­duo­to­jų, to­dėl ne­ga­li ei­ti at­os­to­gų, su­sirg­ti, vyk­ti į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes“, - at­krei­pė dė­me­sį J. Sa­ba­taus­kas. Jis vy­lė­si, kad pre­zi­den­tė vis dėl­to ne­tru­kus par­inks dar vie­ną kan­di­da­tą. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kar­tu at­krei­pė dė­me­sį į vie­ną keis­tą fak­tą. Anot jo, kai tik ran­da­mas vie­nas ar ki­tas Sei­mo ski­ria­mas pre­ten­den­tas, jo kan­di­da­tū­ra iš kar­to „a­pau­ga įvai­riais gan­dais bei is­to­ri­jo­mis“. J. Sa­ba­taus­ko nuo­mo­ne, Sei­mo na­riai tu­rė­tų pa­tys iš­siaiš­kin­ti abe­jo­ti­nus da­ly­kus, o ne iš pa­ša­lies gau­dy­ti pra­ma­ny­tas is­to­ri­jas. Po­li­ti­kas taip pat tei­gė su­pran­tąs pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kai į įstai­gos va­do­vus siū­lo­mas ne sis­te­mos žmo­gus, ta­čiau to ne­pa­tei­si­nąs.