Konservatorius erzina V. P. Andriukaičio šešėlis
Už mais­to sau­gą ir svei­ka­tą at­sa­kin­go eu­ro­ko­mi­sa­ro so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su nau­jo­jo Sei­mo na­riais ne vi­siems po­li­ti­kams prie šir­dies. Kon­ser­va­to­riai par­eiš­kė ne­no­rin­tys apie Eu­ro­pos prob­le­mas gir­dė­ti vien iš Lie­tu­vos de­le­guo­to ko­mi­sa­ro.

At­ei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je V. P. And­riu­kai­tis pri­sta­tys Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko Jea­no-Clau­de'o Junc­ke­rio me­ti­nį pra­ne­ši­mą apie pa­dė­tį Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ir su­pa­žin­dins su EK veik­los gai­rė­mis 2017-ai­siais. Tai, kad šią mi­si­ją at­liks Lie­tu­vos at­sto­vas EK, tarp par­la­men­ta­rų ke­lia šur­mu­lį.

Tvir­ti­nant ki­tos sa­vai­tės dar­bot­var­kę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys And­rius Ku­bi­lius po­sė­džio pir­mi­nin­ko tei­ra­vo­si, ko­dėl pra­ne­ši­mą skai­tys bū­tent V. P. And­riu­kai­tis, ir no­rė­jo su­ži­no­ti, ar jo ne­bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti ki­tu eu­ro­ko­mi­sa­ru. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las par­eiš­kė, jog čia ne pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas, kad iš Briu­se­lio bū­tų ga­li­ma „už­si­sa­ky­ti“ trokš­ta­mą eu­ro­ko­mi­sa­rą. Esą at­vyks­ta tas, ku­rį siun­čia pa­ti EK.

Pa­si­gen­da diskusijų

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, pri­sta­tant EK me­tų dar­bot­var­kę Lie­tu­vo­je bū­tų nau­din­ga iš­girs­ti ne tik sa­vą­jį ko­mi­sa­rą, bet ir ki­tus EK na­rius. „V. P. And­riu­kai­tį ge­rai pa­žįs­ta­me, ži­no­me jo po­li­ti­nes pa­žiū­ras, kar­tais – no­rą pa­si­ro­dy­ti. Ki­tus ko­mi­sa­rus pa­žįs­ta­me pra­sčiau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė kon­ser­va­to­rius. Jis ti­ki­no ra­gi­nęs ERK pri­sta­ty­ti EK veik­los pla­nus, ypač su­si­ju­sius su Lie­tu­vos ak­tua­li­jo­mis, pa­sik­vies­ti ir ki­tus ko­mi­sa­rus. To­kios mi­si­jos, pa­sak A. Ku­bi­liaus, ga­lė­tų im­tis Sei­mo va­do­vy­bė ir ERK.

„Pa­ga­liau yra EK at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, jai da­bar va­do­vau­ja mums vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mas Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius. Ga­li­ma ir su juo ap­tar­ti to­kius rei­ka­lus. Ti­krai rei­kė­tų pa­ieš­ko­ti bū­dų, kad ne­bū­tu­me vien V. P. And­riu­kai­čio pra­kal­bų klau­sy­to­jai“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas. Jis sa­kė su­si­da­ręs nuo­mo­nę, jog anks­čiau Lie­tu­vo­je ma­ty­da­vo­me dau­giau eu­ro­ko­mi­sa­rų, o „da­bar gy­ve­na­me vie­no še­šė­ly­je“.

To­kia EK valia

ERK pir­mi­nin­kas G. Kir­ki­las tvir­ti­no, kad eu­ro­ko­mi­sa­rą, ku­riam pa­ve­da­ma pri­sta­ty­ti Ko­mi­si­jos veik­los gai­res, de­le­guo­ja pa­ti EK: „Daž­niau­siai jie siun­čia­mi į sa­vo ša­lis. Bū­tų la­bai keis­ta, jei pra­šy­tu­me, kad at­vyk­tų ki­tas ko­mi­sa­ras.“ Pa­sak G. Kir­ki­lo, toks pri­sta­ty­mo ren­gi­nys Sei­me vyks pir­mą­kart – tai vie­na nau­jų EK ini­cia­ty­vų. Iki šiol bu­vo ap­si­ri­bo­ja­ma su­si­ti­ki­mu su ERK na­riais.

V. P. And­riu­kai­tis su­pa­žin­dins su ki­tų me­tų EK dar­bot­var­ke, apž­velgs ES ky­lan­čius iš­šū­kius, ta­čiau į Sei­mo na­rių klau­si­mus ne­at­sa­ki­nės. To­dėl tie, ku­rie bai­mi­na­si prieš­ta­rin­gų eu­ro­ko­mi­sa­ro tei­gi­nių, anot G. Kir­ki­lo, ga­li bū­ti ra­mūs. ERK va­do­vas spė­jo, kad kon­ser­va­to­riams V. P. And­riu­kai­tis vei­kiau­siai ne­įtin­ka dėl sa­vo kai­rių­jų pa­žiū­rų.

V. P. And­riu­kai­čio par­eiš­ki­mai ne kar­tą bu­vo kri­ti­kuo­ja­mi. Po­li­ti­kui kliu­vo už kal­bas, esą Bal­ta­ru­si­ja at­siž­vel­gia į vi­sas re­ko­men­da­ci­jas dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės. Jis taip pat yra sa­kęs, kad Lie­tu­va tu­rė­tų baig­ti sa­vo ru­so­fo­biš­ką po­li­ti­ką ir kad jam gė­da dėl to­kios val­džios. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tuo­met pa­ta­rė eu­ro­ko­mi­sa­rui ge­riau su­si­telk­ti į sa­vo tie­sio­gi­nes par­ei­gas. V. P. And­riu­kai­tis taip pat yra par­eiš­kęs, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė už­sii­ma kri­zių ska­ti­ni­mu. Eu­ro­ko­mi­sa­rui pa­val­daus de­par­ta­men­to va­do­vas EK var­du siun­tė į Mask­vą laiš­ką, ku­ria­me bu­vo siū­lo­ma pa­si­rink­ti, ku­rioms ES ša­lims Ru­si­ja at­šauk­tų mais­to pro­duk­tų em­bar­gą.

Lie­tu­vos ne­ap­len­kia

EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Ry­šių su ži­niask­lai­da gru­pės va­do­vo Gied­riaus Su­di­ko tei­gi­mu, EK svar­bu bend­ra­dar­biau­ti su na­cio­na­li­niais par­la­men­tais, ir tai da­ro­ma įvai­rio­mis for­mo­mis.

Anot jo, nor­ma­li pra­kti­ka, kad eu­ro­ko­mi­sa­rai pra­ne­ši­mus skai­to to­se ša­ly­se, ku­rias ge­riau­siai pa­žįs­ta, iš ku­rių yra ki­lę. Pa­vyz­džiui, EK na­riai da­nė Marg­ret­he Ves­ta­ger, es­tas And­ru­sas An­si­pas, kroa­tas Ne­ve­nas Mi­mi­ca, šve­dė Ce­ci­lia Malms­trom sa­vo tė­vy­nė­je pra­ne­ši­mus yra skai­tę po tris kar­tus. G. Su­di­kas pa­brė­žė, kad Lie­tu­vą EK na­riai lan­ko ne taip ir re­tai. Šie­met Briu­se­lio pa­siun­ti­niai bu­vo at­vy­kę į mū­sų vals­ty­bę sep­ty­nis sy­kius, o už dar­bo vie­tų kū­ri­mą, eko­no­mi­kos au­gi­mą, in­ves­ti­ci­jas ir kon­ku­ren­cin­gu­mą at­sa­kin­gas ko­mi­sa­ras Jyr­kis Ka­tai­ne­nas – du. V. P. And­riu­kai­tis šie­met gim­ti­nė­je lan­kė­si dau­giau kaip 10 kar­tų.