Konservatorius ėmėsi įgyvendinti „valstiečių“ pažadą dvi ministerijas perkelti į Kauną
Opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tis kon­ser­va­to­rius Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma siū­lo įsta­ty­mu įtvir­tin­ti, kad nuo 2019 me­tų sau­sio Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos dirb­tų Kau­ne.

Apie ga­li­my­bę per­kel­ti mi­nė­tas dvi mi­nis­te­ri­jas į Kau­ną kal­ba­ma „vals­tie­čių“ Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, ta­čiau ne­beuž­si­me­na­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne.

Pa­sak J.Raz­mos, įsta­ty­mo pa­tai­sų rei­kia, kad bū­tų par­ody­ta, jog „kon­kre­tūs rin­ki­mų pa­ža­dai (šiuo at­ve­ju do­mi­nuo­jan­čių val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­ža­das dvi mi­nis­te­ri­jas per­kel­ti į Kau­ną) nė­ra rin­kė­jų ap­gau­lė, jie po rin­ki­mų yra ne­pa­mirš­ta­mi, ir juos sten­gia­ma­si įgy­ven­din­ti“.

Po­li­ti­kas BNS tei­gė pa­si­gen­dan­tis val­dan­čių­jų veiks­mų įgy­ven­di­nant vals­ty­bės val­dy­mo de­cen­tra­li­za­vi­mą.

„Vy­riau­sy­bė tu­ri įsta­ty­mus įgy­ven­din­ti, tad gal pri­ėmę įsta­ty­mą pri­vers­tu­me Vy­riau­sy­bę pa­da­ry­ti iš­va­das, kaip tai pra­ktiš­kai at­ro­dy­tų, ko­kie rei­ka­lin­gi kaš­tai, ko­kios ky­la prob­le­mos, ir mes pra­dė­tu­me rim­tai tą klau­si­mą svars­ty­ti, o ne pa­mirš­tu­me iki ki­tų rin­ki­mų“, – tei­gė J.Raz­ma.

Jis pri­mi­nė, kad ir kon­ser­va­to­riai tu­rė­jo idė­jų ins­ti­tu­ci­jas kel­ti iš Vil­niaus į ki­tus mies­tus, ta­čiau tam su­truk­dė kri­zė.

„Ir mū­sų Vy­riau­sy­bei dir­bant toks pa­ža­das iš es­mės bu­vo – tik dėl vie­nos, tai yra Že­mės ūkio, mi­nis­te­ri­jos. Bet bu­vu­sios kri­zės prob­le­mos ap­sun­ki­no to pa­ža­do įgy­ven­di­ni­mą. Aš ma­nau, kad da­bar pa­na­šių prob­le­mų nė­ra, o val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pa­ža­das bu­vo la­bai aiš­kus, jis bu­vo svar­bus kau­nie­čiams, to­dėl ir tei­kiu pro­jek­tą, pri­min­da­mas tą pa­ža­dą ir ne­ma­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės ju­de­sių dėl to pa­ža­do įgy­ven­di­ni­mo“, – BNS sa­kė J.Raz­ma.

Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad tu­rint mo­der­nias ry­šio prie­mo­nes at­stu­mas tarp mi­nis­te­ri­jų nė­ra kliū­tis dar­bui.

„Rei­kia ryž­tis šiek tiek tą biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą de­cen­tra­li­zuo­ti, yra mo­der­nios ry­šio prie­mo­nės, ne­bū­ti­na nuo­lat fi­ziš­kai kar­tu sė­dė­ti, po­sė­džiau­ti. To­kie da­ly­kai pri­si­dė­tų prie re­gio­nų vys­ty­mo, daug da­ly­kų se­ka po to: ir vers­lo kaž­kiek at­si­ran­da, ir tarp­tau­ti­niai skry­džiai į oro uos­tą, ir re­gio­no jau­ni­mui ga­li­my­bės įsi­dar­bin­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Ga­li­ma var­din­ti ir var­din­ti. Ko­dėl vi­sos pa­lan­kios ga­li­my­bės tu­ri bū­ti su­telk­tos tik Vil­niu­je?“ – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Šiuo me­tu vi­sos 14 mi­nis­te­ri­jų įsi­kū­ru­sios sos­ti­nė­je.