Konservatoriui A. Guoga – „nesuprastas idealistas“
Ne tik li­be­ra­lus pa­li­ku­siam An­ta­nui Guo­gai pa­trauk­li me­lo de­tek­to­riaus idė­ja. Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tei­gia taip pat siū­lęs par­ti­jos ko­le­gas pa­ti­krin­ti šiuo apa­ra­tu.

Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ste­bi­si, kad „li­be­ra­lams po­pu­lia­ru­mą su­kro­vęs“ An­ta­nas Guo­ga per die­ną ta­po smer­ki­mo ob­jek­tu. Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book jis pats tei­gia ne­ma­tan­tis nie­ko blo­go, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­lioms die­noms pe­rė­męs Li­be­ra­lų są­jū­džio vai­rą A. Guo­ga pa­siū­lė sa­vo par­ti­jos bi­čiu­liams pa­si­ti­krin­ti me­lo de­tek­to­riu­mi. „O kas čia smerk­ti­no? Gal jis tie­siog ne­sup­ras­tas idea­lis­tas, ku­rio idė­ją vi­si pri­ėmė kaip po­pu­liz­mą, bet ko­dėl to ne­bū­tų ga­li­ma rea­li­zuo­ti?“ – ste­bi­si par­la­men­ta­ras. K. Ma­siu­lis pri­me­na pa­na­šų siū­ly­mą prieš ke­lio­li­ka me­tų kė­lęs ir jis pats. „Tuo­met ir­gi bu­vau iš­juok­tas. Bet prob­le­ma nuo to ne­dings­ta. Kaip nors ki­taip, nei tik per rin­ki­mus, tes­tuo­ti po­li­ti­kų nė­ra jo­kių ga­li­my­bių, o rin­ki­mai ne­eli­mi­nuo­ja di­de­lių rin­kė­jų pa­da­ro­mų ko­ky­bės ir mo­ra­lės klai­dų. O juk no­rė­tų­si, kad Sei­me bū­tų ma­žiau a) ab­sur­do ir ne­iš­ma­ny­mo; b) ne­są­ži­nin­gu­mo“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius. Pa­sak jo, po­li­ti­kų kom­pe­ten­ci­jos de­fek­tams lik­vi­duo­ti pa­sau­ly­je yra tam ti­kri bū­dai, la­biau edu­ka­ci­niai. „Suo­mi­jo­je, JAV, Vo­kie­ti­jo­je po­li­ti­kams mo­ky­ti ne­gai­li­ma pi­ni­gų, nes bran­giau yra pri­imi­nė­ti ne­tin­ka­mus spren­di­mus. Iš da­lies po­li­ti­kų kom­pe­ten­ci­jos spra­gas už­den­gia jų pa­ta­rė­jų ko­man­dos. Kai prem­je­ras ne­iš­ma­no ang­lų kal­bos – men­ka bė­da, nes yra ver­tė­jai, bet kai jis ne­su­vo­kia vals­ty­bės rai­dos stra­te­gi­nių pers­pek­ty­vų, ne­su­vo­kia ko­kius nau­jus ins­tru­men­tus ver­ta fi­nan­suo­ti, kad pa­siek­tų di­džiau­sios pa­žan­gos – tai jau yra bė­da“, – įsi­ti­ki­nęs K. Ma­siu­lis. Jo nuo­mo­ne, „gre­ta kom­pe­ten­ci­jos de­fek­tų bū­na ir mo­ra­lės dė­mės“. „U­žė­mus reikš­min­gą po­li­ti­nį pos­tą jų ne­tu­ri bū­ti ar­ba vi­suo­me­nė tu­ri tai ži­no­ti. Ko­dėl gi ne­įves­ti pa­ti­kri­ni­mo me­lo de­tek­to­riu­mi klau­siant, tar­ki­me, apie uži­ma­mas par­ei­gas ir su jo­mis su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes?“ – ra­šo K. Ma­siu­lis.