Konservatorių žygis drieksis per Ukrainą
Tra­di­ci­nis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krišk­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) dvi­ra­čių žy­gis „Suk į de­ši­nę“ šie­met vyks Va­ka­rų Ukrai­no­je. Kon­ser­va­to­riai tei­gia no­rin­tys par­ody­ti so­li­da­ru­mą su Ukrai­na, pa­jus­ti, kuo gy­ve­na ukrai­nie­čiai, ge­riau pa­žin­ti šį kraš­tą.

Po Va­ka­rų Ukrai­ną kon­ser­va­to­riai dvi­ra­čiais mins lie­pos vi­du­ry­je. Jau su­dė­lio­tas žy­gio marš­ru­tas. Ke­lio­nę pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti Lvo­ve, tuo­met min­ti iki Sviržs­kių pi­lies (Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) pa­vel­do ob­jek­tą), Be­re­ža­nų pi­lies, pa­siek­ti Iva­no-Fran­kovs­ką. „Iš ten min­si­me iki Čer­niv­cų, is­to­ri­nio Bu­ko­vi­nos re­gio­no sos­ti­nės, o vė­liau trauk­si­me link LDK ir mū­sų is­to­ri­jo­je gar­sių mies­tų – Cho­ti­no ir Po­do­lės Ka­me­ne­co. Tuo­met marš­ru­tas driek­sis per Ukrai­nos lau­kus iki Ter­no­pi­lų ir iš ten grį­ši­me į Lvo­vą. Iš vi­so pla­nuo­ja­me nu­min­ti apie 800 km“, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo vie­nas TS-LKD ly­de­rių And­rius Ku­bi­lius.

Jis aiš­ki­no, kad Ukrai­na pa­si­rink­ta dėl ke­lių prie­žas­čių. „No­ri­me par­ody­ti sa­vo so­li­da­ru­mą, pa­jaus­ti kuo gy­ve­na žmo­nės, pa­žin­ti ge­riau šį kraš­tą, ku­ris ir mū­sų bend­ro­je is­to­ri­jo­je vai­di­no la­bai svar­bų vaid­me­nį: min­si­me per LDK ir Žeč­pos­po­li­tos is­to­ri­jo­je svar­bias vie­tas. Tuo žy­gis pa­na­šus į 2010 me­tų žy­gį per LDK pi­lis Bal­ta­ru­si­jo­je“, - kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

Be jo į šį žy­gį ren­gia­si par­la­men­ta­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas, bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė – Mi­ku­lė­nie­nė. Taip pat va­žiuo­ti kar­tu pla­nuo­ja bu­vęs Slo­va­ki­jos prem­je­ras, da­bar „Wilf­ried Mar­tens Cen­tre for Eu­ro­pean Stu­dies“ va­do­vas Mi­ku­la­šas Dzu­rin­da. Kol kas ne­aiš­ku, ar vie­ti­niai Ukrai­nos po­li­ti­kai pri­si­jungs prie pa­čios ke­lio­nės dvi­ra­čiais, ta­čiau jau yra su­pla­nuo­ti ke­li su­si­ti­ki­mai su jais žy­gio me­tu.